banner_wmpp.png
Wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego

Prezentacja1_3.jpg
Dane mi było od 1992r organizować struktury zakładowe i regionalne OZZPiP, a w latach 1995-2005 pełnić funkcję I Przewodniczącej Zarządu...
W związku z podpisaniem nowej umowy, w dniu 1 grudnia 2016r. uruchomiono ponownie dostęp do wybranych publikacji na platformie IBUK Libra. ...
,,Jeśli człowiek rodzi się ze skrzydłami, powinien zrobić wszystko, żeby się nimi posłużyć i latać" Florence Nightingale ...
Tematem przewodnim kampanii z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2017 jest depresja. Depresja dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych...
Zespół Interdyscyplinarny działa na mocy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz towarzyszących jej regulacji prawa miejscowego...
OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
REGIONU WARMII I MAZUR Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 14K

Uchwała NRPiP i uchwała ORPiP w Olsztynie

Uchwała nr 53/VI/2012
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 28 marca 2012 r.
w sprawie Ośrodków Informacyjno - Edukacyjnych
Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 4 ust. 2 pkt 12 i art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r.o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 174, poz. 1038) uchwala się, co następuje:
§ 1.
Ustala się, że Ośrodek Informacyjno – Edukacyjny Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych mieści się w siedzibie biura Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych a ośrodki informacyjno - edukacyjne okręgowych izb pielęgniarek i położnych mieszczą się w siedzibach biur okręgowych izb pielęgniarek i położnych.
§ 2.
Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych realizuje zadania poprzez:
1) udzielanie pielęgniarkom i położnym informacji mających na celu ułatwienie swobodnego przepływu oraz informacji dotyczącej wzajemnego uznawania ich dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji,
2) udzielanie informacji o obowiązującym stanie prawnym RP, w tym także dyrektywach Unii Europejskiej,
3) udzielanie informacji o adresach punktów informacyjnych w RP i w krajach Unii Europejskiej,
4) udzielanie informacji w zakresie ogólnych zasad wykonywania zawodu pielęgniarkom i położnym będącym obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczypospolita Polska, zamierzającym wykonywać lub wykonującym zawód pielęgniarki lub położnej na stałe lub czasowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
5) udzielanie pielęgniarkom i położnym, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, informacji dotyczących uznawania formalnych kwalifikacji pielęgniarki i położnej,
6) udzielanie niezbędnych informacji cudzoziemcom spoza krajów Unii Europejskiej,
7) prowadzenie strony internetowej, tablic informacyjnych oraz publikacji tematycznych,
8) organizacja seminariów i szkoleń dla pracowników Ośrodków Informacyjno-Edukacyjnych,
9) wydawania opinii w sprawie zaświadczeń stwierdzających formalne kwalifikacje polskich pielęgniarek i położnych mających zamiar wykonywać zawód na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej, innych niż RP
10) opracowanie i przekazywanie do izb okręgowych materiałów dotyczących realizacji zadań Ośrodków Informacyjno Edukacyjnych,
11) przekazywanie pisemnych opinii do Ośrodków Informacyjno Edukacyjnych przy Okręgowych Izbach Pielęgniarek i Położnych, w odpowiedzi na ich wniosek oraz na zapytanie osób zainteresowanych.
§ 3.
Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych realizuje zadania poprzez:
1) udzielanie informacji o adresach punktów informacyjnych w RP i w krajach Unii Europejskiej,
2) udzielanie informacji o obowiązującym stanie prawnym, w tym także dyrektywach Unii Europejskiej,
3) prowadzenie strony internetowej, tablic informacyjnych oraz publikacji tematycznych,
4) udzielanie informacji w zakresie ogólnych zasad wykonywania zawodu pielęgniarkom i położnym będącym obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczypospolita Polska, zamierzającym wykonywać lub wykonującym zawód pielęgniarki lub położnej na stałe lub czasowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
5) udzielanie pielęgniarkom i położnym, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, informacji dotyczących uznawania formalnych kwalifikacji pielęgniarki i położnej,
6) udzielanie niezbędnych informacji cudzoziemcom spoza krajów Unii Europejskiej.
§ 4.
Nadzór nad działalnością Ośrodka powierza się według kompetencji - Prezesowi Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych i przewodniczącym okręgowych rad pielęgniarek i położnych.
§ 5.
Działalność Ośrodków pokrywana jest ze środków finansowych państwa.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 7.
Traci moc Uchwała nr 266/IV/2007 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia
13 czerwca 2007 r. w sprawie Ośrodków Informacyjno – Edukacyjnych.
Sekretarz NRPiP                                                      Prezes NRPiP
Joanna Walewander                                       Grażyna Rogala-Pawelczyk

UCHWAŁA NR 10 /2012
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie
z dnia 22 września 2012 r.

w sprawie: Ośrodka Informacyjno -Edukacyjnego

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 174, poz. 1038) w związku z uchwałą nr 53/VI/2012 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie Ośrodków Informacyjno -Edukacyjnych

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się, że Ośrodek Informacyjno – Edukacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych mieści się w siedzibie biura Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur w Olsztynie

§2.

Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych realizuje zadania poprzez:

1) udzielanie informacji o adresach punktów informacyjnych w RP i w krajach Unii Europejskiej,

2) udzielanie informacji o obowiązującym stanie prawnym, w tym także dyrektywach Unii Europejskiej,

3) prowadzenie strony internetowej, tablic informacyjnych oraz publikacji tematycznych,

4) udzielanie informacji w zakresie ogólnych zasad wykonywania zawodu pielęgniarkom i położnym będącym obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczypospolita Polska, zamierzającym wykonywać lub wykonującym zawód pielęgniarki lub położnej na stałe lub czasowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

5) udzielanie pielęgniarkom i położnym, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, informacji dotyczących uznawania formalnych kwalifikacji pielęgniarki i położnej,

6) udzielanie niezbędnych informacji cudzoziemcom spoza krajów Unii Europejskiej.

§3.

Nadzór nad działalnością Ośrodka powierza się Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie.

§4.

Działalność Ośrodka pokrywana jest ze środków finansowych państwa.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6.

Traci moc uchwała Nr 23/2007 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedziba w Olsztynie z dnia 24 listopada 2007 roku

Sekretarz ORPiP                                                        Przewodnicząca ORPiP

Danuta Jurkowska                                                          Maria Danielewiczokladka_biuletyn_3_2018.jpg

29 maja 2003 roku rozstrzygnięto konkurs na projekt statuetki symbolizującej samorząd pielęgniarek i położnych. Autorem projektu jest pani...
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur oraz 3M Poland Sp. z o.o. zapraszają na bezpłatne spotkanie edukacyjne...
W tym roku Centralny Ośrodek Koordynujący Program profilaktyki raka szyjki macicy uruchomił szkolenia – warsztaty mające na celu...
W ramach współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, Oddział w Olsztynie, Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe "Erudycja"...
W imieniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Konsultanta Wojewódzkiego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej oraz ...

© 2012 - 2018 Oipip Olsztyn wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS