banner_wmpp.png
Wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego

Prezentacja1_3.jpg
W związku z podpisaniem nowej umowy, w dniu 10.października 2018r.. uruchomiono ponownie dostęp do wybranych publikacji na platformie IBUK Libra...
Dane mi było od 1992r organizować struktury zakładowe i regionalne OZZPiP, a w latach 1995-2005 pełnić funkcję I Przewodniczącej Zarządu...
Bardzo nas to cieszy, gdyż będzie to okazja do promocji naszego pięknego i bardzo potrzebnego zawodu – mówi Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady...

logo_glowne.jpg

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
REGIONU WARMII I MAZUR Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 14K

Regulamin Szkoleniowy

Załącznik nr 1 do Uchwały nr  29/VII/2016 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z dnia 9 kwietnia 2016 roku

REGULAMIN REFUNDACJI KOSZTÓW KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CZŁONKÓW OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
REGIONU WARMII I MAZUR Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

Regulamin refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego, zwany dalej "Regulaminem" określa zasady tworzenia i przyznawania pomocy materialnej członkom Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie. W tym celu tworzony jest Fundusz Szkoleniowy, którego wysokość określana jest w budżecie OIPiP.

§1

 1. Każdy członek OIPiP w Olsztynie ponoszący koszty związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych może ubiegać się o refundację wydatków poniesionych z tego tytułu.
 2. Refundacja kosztów poniesionych w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych związanych
  z wykonywaniem zawodu przysługuje członkom OIPiP w Olsztynie, którzy:
  a) figurują w rejestrze OIPiP,
  b) regularnie i nieprzerwanie opłacają składki członkowskie, przez co najmniej rok poprzedzający datę rozpoczęcia kształcenia. Przez regularne opłacanie składek należy rozumieć przekazywanie na konto OIPiP w Olsztynie, w terminie do 15-tego dnia każdego miesiąca składki za poprzedni miesiąc lub
  z góry za określony czas.

§ 2

Za formy kształcenia i doskonalenia zawodowego podlegającego refundacji uważa się:

 1. Specjalizacje w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa,
 2. Kursy kwalifikacyjne,
 3. Kursy dokształcające i specjalistyczne,
 4. Konferencje, sympozja, seminaria poruszające tematy opieki pielęgniarskiej,
 5. Studia kierunkowe licencjackie i magisterskie w systemie niestacjonarnym na kierunku pielęgniarstwo oraz kierunku położnictwo,
 6. Studia podyplomowe dla pielęgniarek i położnych z wyższym wykształceniem, mające trwałe zastosowanie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki i położnej.

§ 3

Do poniesionych kosztów własnych podlegających refundacji zalicza się;
1. Opłaty za uczestnictwo ,egzaminy, egzaminy państwowe, opłaty rejestracyjne,
2. Opłata za semestr, sesję, edycję itp.

§ 4

Szczegółowe zasady refundacji:

 1. Szkolenie specjalizacyjne:
  a) dla osób odbywających szkolenie w miejscu zamieszkania pokrywanie kosztów szkolenia zgodnie
  z § 3, w wysokości 25 % poniesionych kosztów własnych, nie więcej jednak niż 2000 złotych,
  b) dla osób odbywających szkolenie poza miejscem zamieszkania pokrywanie kosztów szkolenia zgodnie z § 3, w wysokości 50 % poniesionych kosztów własnych, nie więcej jednak niż 3000 złotych,
 2. Kurs kwalifikacyjny, specjalistyczny, dokształcający:
  a) dla osób odbywających kurs w miejscu zamieszkania pokrywanie kosztów szkolenia zgodnie z §3,
  w wysokości 40 % poniesionych kosztów własnych , nie więcej jednak niż 1500 złotych,
  b) dla osób odbywających szkolenie poza miejscem zamieszkania pokrywanie kosztów szkolenia zgodnie z § 3, w wysokości 60 % poniesionych kosztów własnych, nie więcej jednak niż 1500 złotych
 3. Konferencje, seminaria, kongresy:
  a) dla osób uczestniczących biernie w/w formie doskonalenia zawodowego:
  - w miejscu zamieszkania - pokrywanie kosztów zgodnie z § 3 w wysokości 40% poniesionych kosztów własnych, nie więcej jednak niż 700 zł.
  - poza miejscem zamieszkania - pokrywanie kosztów zgodnie z § 3 w wysokości 60% poniesionych kosztów własnych, nie więcej jednak niż 700 zł.
  b) dla osób uczestniczących czynnie w/w formie doskonalenia zawodowego - pokrywanie 100% poniesionych kosztów własnych , nie więcej jednak niż 700 zł.
 4. Studia kierunkowe licencjackie w systemie niestacjonarnym na kierunku pielęgniarstwo oraz kierunku położnictwo - refundacja poniesionych kosztów własnych w wysokości 500 zł.
 5. Studia kierunkowe magisterskie w systemie niestacjonarnym na kierunku pielęgniarstwo, oraz położnictwo - refundacja poniesionych kosztów własnych w wysokości 800 zł.
 6. Studia podyplomowe - mające zastosowanie w pielęgniarstwie - refundacja poniesionych kosztów własnych w wysokości 1000 zł.

§ 5

Refundacja kosztów przysługuje po ukończenia danej formy kształcenia i doskonalenia zawodowego.

§ 6

 1. Dofinansowaniu podlegają badania prowadzone w przebiegu otwartego przewodu doktorskiego, habilitacji związanych z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej.
 2. Dofinansowanie następuje po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Nauki, Kształcenia i Rozwoju Zawodowego przy ORPiP tematyki badań.
 3. Dofinansowanie następuje jednorazowo, w formie stypendium w kwocie 2000 zł.

§ 7

 1. Refundację można otrzymać nie częściej niż jeden raz w roku tylko do jednej formy kształcenia lub doskonalenia zawodowego, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4
 2. Osoba biorąca czynny udział w konferencjach, sympozjach, itp., może ubiegać się o dofinansowanie ponownie w tym samym roku kalendarzowym - czynny udział musi być udokumentowany
   i zaakceptowany przez Przewodniczącą ORPiP.
 3. Osoba, która uzyskała refundację za studia może ubiegać się o dofinansowanie innej formy kształcenia
  i doskonalenia zawodowego w tym samym roku kalendarzowym.
 4. Kursy specjalistyczne mogą być dofinansowane dwa razy w roku.

§ 8

 1. Refundacja kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego może nastąpić wyłącznie na wniosek członka samorządu.
 2. Refundacja nie obejmuje zwrotu kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia.
 3. Osoba ubiegająca się o refundację zobowiązana jest złożyć:
  - wniosek wg obowiązującego wzoru,
  - oryginały dokumentów stwierdzające wysokość uiszczonej opłaty - faktury VAT, rachunki,
  - certyfikat/dyplom ukończenia danej formy szkolenia.
 4. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie nie późniejszym niż 4 miesiące od dnia ukończenia danej formy szkolenia.
 5. Wniosek wypełniony nieczytelnie, lub/i bez wszystkich wymaganych załączników, złożony po terminie, będzie powodem do negatywnego rozpatrzenia.
 6. Członkowi samorządu, którego wniosek o refundację rozpatrzono negatywnie służy prawo pisemnego odwołania do Prezydium ORPiP w ciągu 14 dni. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu Prezydium.
 7. Decyzja Prezydium jest ostateczna.
 8. Wnioski o refundacje należy składać w sekretariacie OIPiP w Olsztynie. 

§ 9

Refundacja kosztów może być zmieniona na częściową w miarę posiadanych środków zapisanych w budżecie.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzję podejmuje Okręgowa Rada Pielęgniarek
i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie.biuletyn_12___2020.jpg
Szkolenie e-learningowe "Higiena rąk" jest dostępne bezpłatnie wszystkim pracownikom medycznym. Szkolenie zostało opracowane przez Prometriq...
Zapraszamy do skorzystania z pomocy psychologicznej Pielęgniarki, Pielęgniarzy, Położne Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i...
29 maja 2003 roku rozstrzygnięto konkurs na projekt statuetki symbolizującej samorząd pielęgniarek i położnych. Autorem projektu jest pani...
Informuję, że w najbliższym czasie odbędzie się kurs specjalistyczny "ENDOSKOPIA" w Działdowie. Osoby zainteresowane prosimy o...
Szanowni Państwo, w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną, podjęliśmy decyzję o przeniesieniu IV Ogólnopolskiego Forum...

© 2012 - 2020 Oipip Olsztyn wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS