banner_wmpp.png
Wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego

Prezentacja1_3.jpg
Bardzo nas to cieszy, gdyż będzie to okazja do promocji naszego pięknego i bardzo potrzebnego zawodu – mówi Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady...
W związku z podpisaniem nowej umowy, w dniu 10.października 2018r.. uruchomiono ponownie dostęp do wybranych publikacji na platformie IBUK Libra...

logo_glowne.jpg

Dane mi było od 1992r organizować struktury zakładowe i regionalne OZZPiP, a w latach 1995-2005 pełnić funkcję I Przewodniczącej Zarządu...
OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
REGIONU WARMII I MAZUR Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 14K

Regulamin Funduszu Zapomogowo - Pożyczkowego

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82/VII/2018 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z dnia 16 czerwca 2018 roku

REGULAMINU FUNDUSZU ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEGO
OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
REGIONU WARMII I MAZUR Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

§ 1

 1. Przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie działa Fundusz Zapomogowo-Pożyczkowy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur, zwany dalej "Funduszem"
 2. Teren działania Funduszu obejmuje obszar OIPiP Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie.
 3. Fundusz używa pieczątki z pełną nazwą: Fundusz Zapomogowo – Pożyczkowy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie.

§ 2

Celem działania Funduszu jest niesienie pomocy materialnej członkom Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie i ich rodzinom w wypadkach losowych, poprzez udzielanie pożyczek bezzwrotnych i zwrotnych.

§ 3

Członkami Funduszu są wszyscy członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie wpisani do rejestru Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie, opłacający regularnie składki członkowskie przez okres ostatnich 24 miesięcy.

§ 4

Fundusz działa na zasadach samorządności, dysponując środkami finansowymi pochodzącymi ze źródeł określonych w § 11 Regulaminu.

§ 5

Środkami Funduszu dysponuje na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, Komisja ORPiP: "Fundusz Zapomogowo-Pożyczkowy i Szkoleniowy".

§ 6

Pracami Funduszu Zapomogowo-Pożyczkowego i Szkoleniowego kieruje Przewodniczący Komisji.

§ 7

Środkami finansowymi zgromadzonymi na rachunku bankowym Funduszu może dysponować:

 • Przewodniczący Funduszu,

 • Skarbnik ORPiP,

 • Księgowa OIPiP.

§ 8

 1. Fundusz prowadzi odrębną księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi.
 2. Działalność finansowa Funduszu podlega kontroli Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

§ 9

Do zadań Komisji Funduszu Zapomogowo-Pożyczkowego należy:

  1. Rozpatrywanie wniosków o przyznanie pomocy materialnej przez udzielanie pożyczek zwrotnych oraz rozpatrywanie wniosków o przyznanie pomocy materialnej przez udzielanie pożyczek bezzwrotnych członkom OIPiP zgodnie z § 3.
  2. Przyznawanie pożyczek, dokonywanie przelewów, prowadzenie protokołów z posiedzeń.
  3. Prowadzenie dokumentacji wpływów i wydatków dotyczących Funduszu.
  4. Wnioskowanie na Zjeździe o ustalenie % odpisu na Fundusz Zapomogowo – Pożyczkowy.
  5. Upowszechnianie regulaminu funduszu Zapomogowo-Pożyczkowego OIPiP w Olsztynie poprzez opublikowanie jego treści – na stronie internetowej, w Biuletynie.
  6. Coroczne sporządzanie sprawozdań z działalności i realizacji przyznanego funduszu zapomogowo – pożyczkowego.
  7. Przedstawienie rocznych sprawozdań z działalności i realizacji zadań na ORPiP i OZPiP.

§ 10

Komisja Funduszu odbywa swe posiedzenia nie rzadziej niż co dwa miesiące – z przerwą wakacyjną i podejmuje decyzje zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Komisji.

§ 11

Fundusz Zapomogowo – Pożyczkowy tworzą środki finansowe pochodzące z:

 • odpisu otrzymanych składek członkowskich na OIPiP, którego wysokość jest określana corocznie
  w preliminarzu OIPiP w Olsztynie,

 • oprocentowania lokaty Funduszu na subkoncie OIPiP w Olsztynie,

 • odsetek od udzielonych pożyczek,

 • dotacji, darowizn, zapisów itp.

§ 12

Środki finansowe Funduszu gromadzone są na subkoncie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie.

§ 13

Środki uzyskane z oprocentowanych pożyczek oraz odsetek bankowych pokrywają działalność administracyjną Funduszu i wynagrodzenie pracowników obsługujących Fundusz.

§ 14

Z Funduszu Zapomogowo-Pożyczkowego udzielane są pożyczki zwrotne i bezzwrotne.

§ 15

1. Podstawą do uzyskania pożyczki zwrotnej jest:

 • brak zadłużenia wobec OIPiP w Olsztynie,

 • złożenie prawidłowo wypełnionego pisemnego wniosku.

2. Wnioski osób, które zamierzają przeznaczyć pożyczkę na pokrycie kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych będą rozpatrywane w pierwszej kolejności.

3. Warunkiem rozpatrzenia wniosku poza kolejnością jest złożenie zaświadczenia o zakwalifikowaniu pożyczkobiorcy na daną formę szkolenia.

§ 16

 1. Pożyczki zwrotne oprocentowane są w wysokości 3 % od udzielonej kwoty, którą należy uiścić przy wpłacaniu pierwszej raty. Pożyczka podlega spłacie w 10-ciu ratach, płatnych miesięcznie.
 2. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, po spłacie minimum 3 rat, Komisja Funduszu może odroczyć spłatę pożyczki na dalszy okres nie dłuższy niż 10 miesięcy.

 3. W przypadku gdy pożyczkobiorca, - w trakcie spłaty wcześniej przyznanej pożyczki (minimum 3 rat) - zostanie zakwalifikowany na jedną z form doskonalenia zawodowego, może ubiegać się o przyznanie kolejnej pożyczki na cele kształcenia.

 4. Do wniosku, o którym mowa w ustępie 3 należy dołączyć zaświadczenie o zakwalifikowaniu się na daną formę kształcenia.

 5. W przypadku zgonu pożyczkobiorcy, umarza się niespłacone raty pożyczki.

§ 17

 1. Wysokość pożyczki zwrotnej wynosi 2000 złotych.
 2. Kwota o której mowa w ust. 1 może być zmieniona przez ORPiP na wniosek Komisji Funduszu.

§ 18

Komisja Funduszu na wniosek osoby zainteresowanej rozpatruje i przyznaje pożyczki bezzwrotne na zasadach określonych w § 19 Regulaminu.

§ 19

Pożyczka bezzwrotna może być przyznana w przypadku zaistnienia nagłego zdarzenia losowego:

a) po raz pierwszy zdiagnozowana choroba nowotworowa lub inna nieuleczalna choroba członka Izby – 1500 zł.,

b) choroby członka Izby powodującego utratę zdrowia, uniemożliwiającego wykonywanie zawodu powyżej 30 dni, przy zachowaniu ciągłości zwolnienia – 1000zł,

c) udokumentowanego nagłego zdarzenia losowego związanego ze znaczną stratą mienia – pożar, kradzież, wybuch gazu, powódź itp. – 1000zł

d) śmierci członka samorządu – na wniosek - małżonkowi lub dzieciom - pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym – 1000 zł

e) śmierci małżonka lub dziecka członka samorządu – pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym – 1000zł

§ 20

Pożyczka bezzwrotna może być przyznana jeden raz w roku kalendarzowym.

§ 21

Kwota pożyczki bezzwrotnej może być zmieniona przez ORPiP na wniosek Komisji Funduszu Zapomogowo-Pożyczkowego i Szkoleniowego.

§ 22

Wszystkie wnioski o przyznanie pożyczki bezzwrotnej powinny zawierać:

 1. Podanie uzasadniające prośbę.
 2. Dane osobowe - imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer prawa wykonywania zawodu, tel. kontaktowy, numer konta bankowego. 
 3. Potwierdzenie regularnego opłacania składek członkowskich za okres ostatnich 24 miesięcy
 4. . Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia z adnotacją o długości zwolnienia lekarskiego, lub karty informacyjne w przypadku leczenia szpitalnego, z ostatnich 12 miesięcy 
 5. Dodatkowo w przypadku zdarzeń losowych określonych w paragrafie 19 pkt. c – należy dołączyć potwierdzoną kserokopię dokumentów stwierdzających zaistniały wypadek, zdarzenie losowe itp.

§ 23

Wnioski nieudokumentowane lub/i niekompletne nie będą rozpatrywane.

§ 24

Decyzje o przyznaniu pożyczki bezzwrotnej zapadają zwykłą większością głosów członków Komisji Funduszu.

§ 25

 1. Członkowi samorządu, którego wniosek o pożyczkę bezzwrotną rozpatrzono negatywnie służy prawo pisemnego odwołania do Prezydium ORPiP w Olsztynie w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisemnej odmowy – Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu Prezydium.Decyzja Prezydium jest ostateczna.

§ 26

Protokoły z pozytywnie zaopiniowanymi wnioskami zostają przekazane księgowej, która jest upoważniona do dokonywania wypłat.

§ 27

  1. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie może podjąć decyzje o zaprzestaniu działalności Funduszu, wówczas powołuje komisję likwidacyjną.
  2. Z dniem wyboru komisji likwidacyjnej ustaje wszelka działalność Funduszu.

§ 28

Majątek Funduszu po likwidacji przekazany zostaje Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie po uprzednim rozliczeniu wszelkich zobowiązań Funduszu.

§ 29

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzję podejmuje ORPiP Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie.


2018-06-20


biuletyn_12___2020.jpg
Szkolenie e-learningowe "Higiena rąk" jest dostępne bezpłatnie wszystkim pracownikom medycznym. Szkolenie zostało opracowane przez Prometriq...
Informuję, że w najbliższym czasie odbędzie się kurs specjalistyczny "ENDOSKOPIA" w Działdowie. Osoby zainteresowane prosimy o...
Zapraszamy do skorzystania z pomocy psychologicznej Pielęgniarki, Pielęgniarzy, Położne Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i...
Szanowni Państwo, w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną, podjęliśmy decyzję o przeniesieniu IV Ogólnopolskiego Forum...
29 maja 2003 roku rozstrzygnięto konkurs na projekt statuetki symbolizującej samorząd pielęgniarek i położnych. Autorem projektu jest pani...

© 2012 - 2020 Oipip Olsztyn wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS