banner_wmpp.png
Wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego

Prezentacja1_3.jpg

logo_glowne.jpg

Dane mi było od 1992r organizować struktury zakładowe i regionalne OZZPiP, a w latach 1995-2005 pełnić funkcję I Przewodniczącej Zarządu...
W związku z podpisaniem nowej umowy, w dniu 10.października 2018r.. uruchomiono ponownie dostęp do wybranych publikacji na platformie IBUK Libra...
Bardzo nas to cieszy, gdyż będzie to okazja do promocji naszego pięknego i bardzo potrzebnego zawodu – mówi Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady...
OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
REGIONU WARMII I MAZUR Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 14K

Regulamin działania komisji problemowych OIPiP w Olsztynie

Regulamin działania komisji problemowych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Olsztyni

Załącznik nr 1 do  Uchwały Nr 5 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  Regionu Warmii i Mazur z 21 listopada 2015 r. 

1. Skład osobowy komisji przedstawia Przewodnicząca danej komisji, a zatwierdza Okręgowa Rada     Pielęgniarek i Położnych.

2. Komisja może liczyć nie więcej niż 7 osób + Przewodnicząca

3. Zmiany osobowe dokonywane są przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych na wniosek Przewodniczącej  ORPiP lub Przewodniczącej danej komisji,

4. Przewodnicząca Komisji przedstawia do akceptacji Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych plan pracy, w tym  harmonogram spotkań w terminie do 30 grudnia każdego roku kalendarzowego na rok następny. Plan pracy zawiera: zadania do realizacji, metody pracy, termin realizacji, ewentualne uwagi. Zaakceptowany Plan pracy jest podstawą działania komisji,

5. Komisja spotyka się zgodnie z przyjętym harmonogramem, może również pracować w trybie korespondencyjnym, jeśli konieczne jest przygotowanie przez każdego z członków własnej koncepcji rozwiązania problemu.

6. Posiedzenie komisji zwołuje Przewodnicząca, po uprzednim uzgodnieniu terminu  spotkania z pracownikiem Biura ORPIP. Spotkania komisji mogą odbywać się poza siedzibą biura ORPiP. W trybie nadzwyczajnym posiedzenie może być zwołane na wniosek Przewodniczącej ORPiP, bądź Prezydium ORPiP.

7. Zawiadomienie o posiedzeniu powinno być wysłane za pośrednictwem pracownika biura drogą elektroniczną  wraz z materiałami określającymi cel i plan, które będą przedmiotem spotkania.

8. Członkowie komisji obowiązani są uczestniczyć w spotkaniach, a ewentualną nieobecność zgłosić wcześniej wraz z informacją o powodzie nieobecności.

9. W przypadku dwukrotnej, nieusprawiedliwionej nieobecności członka Komisji na posiedzeniu w ciągu roku kalendarzowego, Przewodnicząca komisji może wnioskować do Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych o skreślenie tego członka ze składu komisji. W przypadku skreślenia może wnioskować o powołanie nowego członka Komisji.

10.Z posiedzenia komisji sporządza się protokół według wzoru –  stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu w którym opisany jest przebieg posiedzenia, problematyka oraz ostateczne wnioski. Wnioski ze spotkania po akceptacji Przewodniczącej ORPIP, mogą być umieszczona na stronie internetowej lub Biuletynie ORPIP.

11. Jeśli istnieje potrzeba zasięgnięcia pomocy prawnej lub eksperckiej, komisja ma prawo wnioskować do Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych o zapewnienie takiej pomocy.

12.W pracach każdej komisji mogą brać udział z głosem doradczym rzeczoznawcy i inne osoby zaproszone do współpracy stałej lub doraźnej przez daną komisję lub zespół w trybie określonym przez jej członków.

13. Komisja wnioskuje do Przewodniczącej ORPiP o potrzebie delegowania swoich reprezentantów na konferencje, sympozja bądź szkolenia w dziedzinie, którą się zajmuje.

14. Komisja wnioskuje do Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych lub jej Prezydium
o potrzebie organizowania konferencji, sympozjów bądź szkoleń dla różnych gremiów
w dziedzinie, którą się zajmuje.

15.Komisja wnioskująca o organizację konferencji opracowuje program, wskazuje miejscowość, termin konferencji, tematykę, prelegentów lub autorów materiałów.

16. Komisje współpracują ze sobą i w miarę potrzeby odbywają wspólne posiedzenia. Jeżeli dane zagadnienie nie mieści się w zakresie zadań przypisanych danej komisji, przekazuje je do właściwej komisji.

17. Komisje zobowiązane są do współpracy z Redakcją biuletynu ORPiP. Przynajmniej raz w roku kalendarzowym zobowiązane są do przygotowania artykułu z zakresu tematyki pracy komisji.

18. Projekty pism, ankiet, opinii oraz wnioski komisji konsultowane są z Przewodniczącą, bądź Wiceprzewodniczącą odpowiedzialną za pracę komisji. Wszelka korespondencja zewnętrzna odbywa się poprzez Biuro OIPiP w Olsztynie.

19.  Przewodnicząca komisji składa na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych sprawozdanie ustne z działalności komisji za okresy półroczne. Sprawozdanie składane jest na najbliższym, po upływie okresu sprawozdawczego posiedzeniu Okręgowej Rady.

20. Przewodnicząca komisji składa Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych raz w roku pisemne sprawozdanie z wykonanych zadań.

21. Członkowie komisji zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy we wszystkich sprawach, których ujawnienie mogłoby mieć niekorzystny wpływ na interes OIPiP lub innych podmiotów zaangażowanych w opiniowane sprawy, a także naruszyć zasady ochrony danych osobowych, przetwarzanych na potrzeby związane z wykonywaniem ustawowych, regulaminowych obowiązków samorządu pielęgniarek i położnych.

22. Całość dokumentacji dotycząca prac komisji przechowywana jest w biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  w Olsztynie.

 

2016-01-11


biuletyn_12___2020.jpg
Informuję, że w najbliższym czasie odbędzie się kurs specjalistyczny "ENDOSKOPIA" w Działdowie. Osoby zainteresowane prosimy o...
29 maja 2003 roku rozstrzygnięto konkurs na projekt statuetki symbolizującej samorząd pielęgniarek i położnych. Autorem projektu jest pani...
Zapraszamy do skorzystania z pomocy psychologicznej Pielęgniarki, Pielęgniarzy, Położne Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i...
Szanowni Państwo, w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną, podjęliśmy decyzję o przeniesieniu IV Ogólnopolskiego Forum...
Szkolenie e-learningowe "Higiena rąk" jest dostępne bezpłatnie wszystkim pracownikom medycznym. Szkolenie zostało opracowane przez Prometriq...

© 2012 - 2020 Oipip Olsztyn wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS