Prezentacja1_3.jpg

banner_wmpp.png
Wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego

W związku z podpisaniem nowej umowy, w dniu 10.października 2018r.. uruchomiono ponownie dostęp do wybranych publikacji na platformie IBUK Libra...
Dane mi było od 1992r organizować struktury zakładowe i regionalne OZZPiP, a w latach 1995-2005 pełnić funkcję I Przewodniczącej Zarządu...
OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
REGIONU WARMII I MAZUR Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 14K

Stwierdzenie prawa wykonywania zawodu

 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej(Dz. U. 2015.1640)

Zawód pielęgniarki i  położnej może wykonywać osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu stwierdzone  albo  przyznane przez  właściwą okręgową radę pielęgniarki i położnych   oraz osoba,   o której mowa w art 24 i art 25 (art.7 ustawy  o zawodach pielęgniarki i położnej Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039 ).

Prawo wykonywania zawodu  albo ograniczone prawo wykonywania zawodu stwierdza, na wniosek osoby zainteresowanej, okręgowa rada  pielęgniarek i położnych, właściwa ze względu na miejsce przyszłego wykonywania zawodu.  (art.  37 ustawy  o zawodach pielęgniarki i położnej Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039 ).

 Przyznanie prawa wykonywania zawodu:

Prawo wykonywania zawodu przyznawane jest na wniosek osoby zainteresowanej złożony we właściwej ze względu na miejsce wykonywania zawodu okręgowej izbie pielęgniarek i położnych.


Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej uzyskuje osoba, która:

 1. Posiada obywatelstwo polskie,
 2. Posiada dyplom ukończenia polskiej szkoły pielęgniarskiej bądź uzyskany w innym państwie dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędny, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 3. Posiada pełną zdolność o czynności prawnych,
 4. Posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu
 5. Wykazuje nienaganna postawę etyczną

Obowiązki i uprawnienia członków samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych:

Obowiązani są:

 1. Postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz zasadami wykonywania zawodu określonymi w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej,
 2. Sumiennie wykonywać obowiązki zawodowe,
 3. Przestrzegać uchwał organów izb,
 4. Regularnie opłacać składkę członkowską
 5. Bezzwłocznie zawiadomić okręgową radę o:
 • przeniesieniu się na obszar działania innej okręgowej izby,
 • zmianie adresu zamieszkania,
 • zmianie zakładu pracy lub innego miejsca wykonywania zawodu,
 • zagubieniu lub zniszczeniu prawa wykonywania zawodu - patrz - informacje na temat duplikatu prawa wykonywania zawodu,
 • zaprzestaniu wykonywania zawodu

Mają prawo:

 1. wybierać i być wybierani do organów izb,
 2. korzystać z pomocy izb w zakresie rozwijania kwalifikacji zawodowych oraz w zakresie zapewnienia właściwych warunków wykonywania zawodu,
 3. korzystać z ochrony i pomocy prawnej w sprawach dotyczących wykonywania zawodu,
 4. korzystać z innych świadczeń izb i działalności samopomocowej.

Osoby, które ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie pielęgniarki albo ukończyły szkołę policealną albo szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie położnej i nie uzyskały stwierdzenia prawa wykonywania zawodu, a spełniają wymagania określone w art. 28 pkt 2–4 albo art. 31 pkt 2–4, uzyskują, na swój wniosek, stwierdzenie prawa wykonywania zawodu.

Osoby, które chcą uzyskać prawo wykonywania zawodu powinni złożyć wniosek oraz arkusz zgłoszeniowy o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu wraz z następującymi załącznikami:

 • kopia świadectwa lub dyplomu oraz suplementu jeżeli dotyczy – oryginał do wglądu,
 • akt małżeństwa – jeżeli w dyplomie jest inne nazwisko,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym wykonywać zawód, wydane przez lekarza medycyny pracy,
 • dwa zdjęcia o wymiarach 35x45 mm,
 • kopia dowodu tożsamości – oryginał do wglądu.


okladka biuletyn_3.jpg

Komisja ds. Pomocy Społecznej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie, organizuje szkolenie, na które zapraszam ...
29 maja 2003 roku rozstrzygnięto konkurs na projekt statuetki symbolizującej samorząd pielęgniarek i położnych. Autorem projektu jest pani...

© 2012 - 2019 Oipip Olsztyn wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS