banner_wmpp.png
Wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego

Chcielibyśmy przekazać za Pani/Pana pośrednictwem pielęgniarkom i położnym ważną informację o nowatorskim rozwiązaniu/projekcie...
Wraz z rosnącym rozpowszechnieniem cukrzycy, coraz ważniejsze staje się posiadanie wiedzy o tym, jak można zminimalizować ryzyko wystąpienia...
Szanowni Państwo W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych informuję, że od października 2014 r. uzyskacie Państwo...
Dane mi było od 1992r organizować struktury zakładowe i regionalne OZZPiP, a w latach 1995-2005 pełnić funkcję I Przewodniczącej Zarządu...
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego oraz Koło Liderów Pielęgniarstwa zapraszają pielęgniarki i...
OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
REGIONU WARMII I MAZUR Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
10-685 Olsztyn, ul. Krasickiego 6

Indywidualne i grupowe praktyki

Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - 2016 r.

Wpis do rejestru podlega opłacie wynoszącej 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłoszonego w drodze obwieszczenia, przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis , zaokrąglonego w górę do pełnego złotego, tj. - 82,00 zł
Zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości opłaty o którym mowa w pkt. 1 i wynosi - 41,00.

                      Wpis do rejestru organizatorów kształcenia podyplomowego - 2016 r.

 Za wpis do rejestru organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych pobierana jest opłata w wysokości 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłoszonego w drodze obwieszczenia, przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis , zaokrąglonego w górę do pełnego złotego, tj. - 247,00 zł.

2016-02-10

Indywidualne i grupowe prakty

Przypominamy:

Od 1 kwietnia 2013 r. wnioski o wpis / zmianę lub skreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą powinny być składane wyłącznie w postaci elektronicznej z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUP (zgodnie z § 14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreślenia z rejestru, Dz. U. Nr 221, poz. 1319 ze zm.)

  1. Aby wypełnić wniosek należy się zarejestrować na stronie Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Lecznicza https:// www.rpwdl.csioz.gov.pl ( w zakładce Aplikacja dla Praktyk Zawodowych)
  2. Wniosek należy podpisać za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (EPUAP) www.epuap.gov.pl gdzie wypełniamy wniosek o założenie profilu potwierdzeń z prośba o założenie profilu. 

Ważne

  Zgodnie z ustawą z dnia 1 czerwca 2011 r. o działalności leczniczej:

  1. Art. 25 ust. 3 podmiot prowadzący działalność w ramach  praktyki zawodowej, niezwłocznie  nie później niż w terminie 7 dni  od zawarcia umowy ubezpieczenia  z tytułu zdarzeń medycznych, przekazuje organowi prowadzącemu rejestr dokument ubezpieczenia potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia wystawiony przez ubezpieczyciela  dołączony do wniosku o wpis/zmianę/wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
  2. Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą określa regulamin organizacyjny ustalony, którego wzór można znaleźć na stronie internetowej www.oipip.olsztyn.pl w zakładce "Podstawowa Opieka Zdrowotne"

Praktyki zawodowe pielęgniarek i położnych

 Zgodnie za aktualnym stanem prawnym pielęgniarki i położne mogą wykonywać zawód:
-  w ramach umowy o pracę, stosunku służbowego,
-  na podstawie umowy cywilnoprawnej,
-  w ramach wolontariatu,
-  w ramach praktyk zawodowych.

Ze względu na zmiany w zakresie przepisów regulujących działalność leczniczą w ramach praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych poniżej kilka podstawowych informacji w tym zakresie.

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz. U nr 112 poz.654) oraz ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011r (Dz. U nr 174 poz.1039) regulują zasady i sposób wykonywania  zawodu pielęgniarki/położnej w ramach działalności leczniczej .

Działalność ta może być wykonywane w formie:

1.Indywidualnej praktyki pielęgniarki/położnej (także specjalistycznej).
2.Indywidualnej praktyki pielęgniarki/położnej (także specjalistycznej)wyłącznie w miejscu wezwania
3. Grupowej praktyki w formie spółki cywilnej (przepisy kodeksu cywilnego) , spółki jawnej, spółki partnerskiej ( przepisy kodeksu spółek handlowych).

Indywidualna praktyka pielęgniarki/położnej (także specjalistyczna) może być wykonywana w  gabinecie stacjonarnym, w miejscu wezwania, wyłącznie przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie zawartej z nim umowy.

Pielęgniarka/położna  wykonująca działalność leczniczą jako indywidualna praktyka (także specjalistyczna) w gabinecie stacjonarnym lub w miejscu wezwania zobowiązana jest:

1/ posiadać prawo wykonywania zawodu,
2 /posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zawodu,
3 /nie mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w ostatnich 6 latach poprzedzających złożenie wniosku o zarejestrowanie praktyki,
4/ posiadać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (na podstawie ustawy o działalności gospodarczej),
5/ zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
6/ posiadać sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie świadczeń zdrowotnych w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta,
7/ wskazać adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych lub miejsca przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji medycznej.

Ponadto wykonując świadczenia zdrowotne w gabinecie (miejsce udzielania świadczeń) należy dysponować pomieszczeniem posiadającym opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnianiu warunków umożliwiających tę działalność.

 Pielęgniarka/położna  wykonująca indywidualną praktykę wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie zawartej z tym podmiotem umowy powinna spełniać warunki wymienione w pkt 1 –  5.
Pielęgniarki/położne mogą udzielać świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki. Grupowa praktyka pielęgniarek /położnych funkcjonuje w formie spółki prawa cywilnego, spółki prawa handlowego tj. spółka jawna,  spółka partnerska.
Utworzenie spółki cywilnej wymaga sporządzenia na piśmie umowy spółki zgodnie  z przepisami art. 860-875  kodeksu cywilnego.
Spółka jawna  wymaga sporządzenia pisemnej umowy spółki zgodnie z przepisami art. 22 – 85 kodeksu spółek handlowych oraz zarejestrowania w Krajowym  Rejestrze Sądowym. Spółka partnerska wymaga sporządzenia pisemnej umowy spółki zgodnie z art. 86 – 101 kodeksu spółek handlowych i zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sadowym .

Wykonując działalność leczniczą w formie grupowej praktyki należy spełniać wymagania wymienione w pkt 1 – 5 indywidualnej praktyki, a ponadto należy:
1/ dysponować pomieszczeniem , w którym będą wykonywane świadczenia zdrowotne, wyposażonym aparaturę i sprzęt medyczny
2/  posiadać opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków umożliwiających udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych.
Wymienione wymogi  nie dotyczą sytuacji gdy wykonywanie świadczeń zdrowotnych odbywa się w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie zawartej z nim umowy.

Wykonywanie zawodu w formie indywidualnej praktyki lub grupowej praktyki uzależnione jest od  zarejestrowania tej praktyki w rejestrze praktyk zawodowych . Rejestry praktyk prowadzone są przez okręgowe izby pielęgniarek i położnych.
Rejestracja odbywa się na podstawie wniosku złożonego przez osoby zamierzające wykonywać zawód w jednej z wyżej  wymienionych form.
Wniosek wraz z załącznikami i opłatą należy złożyć  do właściwej dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej okręgowej rady pielęgniarek i położnych. Oplata uiszczana jest w wysokości 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z  zysku za ubiegły rok ogłaszanego przez Prezesa GUS w "Monitorze Polskim. Organ prowadzący rejestr praktyk zawodowych obowiązany jest dokonać wpisu do rejestru oraz wydąć zaświadczenie o tym wpisie w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku.

Obowiązujące przepisy nakładają na osoby wykonujące  działalność lecznicza zarejestrowaną w rejestrze praktyk do zgłaszania organowi prowadzącemu rejestr wszelkich zmian  danych objętych rejestrem, w terminie 14 dni od powstania zmian. Wniosek o dokonanie zmian podlega opłacie  w wysokości połowy opłaty za wpis do rejestru.

Oprócz czynności związanych z rejestracją praktyk zawodowych okręgowa izba pielęgniarek i położnych (organ prowadzący rejestr) jest uprawniona do kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą w  zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy o działalności leczniczej oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. Kontrola ta jest przeprowadzana przez osoby upoważnione przez okręgową izbę pielęgniarek i położnych.

                                                                                 Radca prawny OIPiP w Olsztynie
                                                                                         Halina Domańska

Indywidualne i grupowe praktyki

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - jak otworzyć firmę, jak rozpocząć działalność gospodarczą, rejestracja firmy online, aktualne dane o Twojej działalności gospodarczej, automatyczne przekazywanie danych z wniosku do US, GUS, ZUS, bezpłatne procedury
Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą - jest elektronicznym rejestrem prowadzonym zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), umożliwiającym między innymi w ramach posiadanych funkcjonalności: tworzenie wniosków:  o wpis podmiotu do rejestru, o wpis zmian w rejestrze, o wykreślenie podmiotu z rejestru, wysyłanie drogą elektroniczną podpisanego wniosku elektronicznego, pobieranie zaświadczeń, przechowywanie i późniejszy dostęp do wniosków roboczych oraz wniosków podpisanych i wysłanych drogą elektroniczną. System umożliwia wyszukiwanie i przeglądanie wpisów podmiotów do rejestru oraz przeglądanie ksiąg rejestrowych

Adresy stron w Zakładce Linki


BARDZO WAŻNE
INDYWIDUALNE PRAKTYKI PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH, KTÓRE
NIE DOKONAŁY AKTUALIZACJI

W związku z tym, że nie wszystkie indywidualne praktyki pielęgniarek i położnych dokonały aktualizacji (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (DZ.U. z 2011 r. Nr. 112, poz. 654, ze zmianami) wprowadzone zostały nowe zasady prowadzenia praktyki zawodowej pielęgniarek i położnych. Informujemy pielęgniarki i położne wykonujące zawód w ramach prowadzonej praktyki indywidualnej lub grupowej o obowiązku dostosowania prowadzonej działalności do wymogów w/w ustawy) prosimy o bezzwłoczne jej dokonanie.

Każda praktyka prowadząca działalność medyczną musi posiadać wpis do Centralnego Rejestru Podmiotów Prowadzących Działalność Leczniczą.

W celu zrealizowania powyższego uprzejmie proszę o bezzwłoczne wypełnienie załączonego wniosku oraz dołączenie:

  • kopii obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą na sumę gwarantowaną 30 000 EUR na jedno zdarzenie i 150 000 EUR na wszystkie zdarzenia,

  • zaświadczenia o zatrudnieniu w ramach indywidualnej praktyki lub kopii umowy kontraktowej z podmiotem prowadzącym działalność leczniczą, w której wykonywana jest praktyka.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w biurze OIPiP ( można wysłać pocztą) , pod rygorem pominięcia umieszczenia w rejestrze działalności, co spowoduje uniemożliwienie jej prowadzenia.
Jeżeli indywidualna praktyka nie jest wykonywana należy dokonać skreślenia ( podanie o skreślenie).
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu:
- 89/ 541 22 67 wew. 20
- 89/ 543 19 50 wew. 20

Wniosek dostępny w zakładce Wnioski i podania - poz. 10Prezentacja3_1.jpg

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą kształcenia na rok 2016 Stowarzyszenia Edukacyjno-Oświatowego "Erudycja"
Grupa OSB Olsztyńska Szkoła Biznesu zaprasza na szkolenia Szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych ...
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Oddział PTP w Bydgoszczy Katedra i Zakład...
ZAPROSZENIE Z wielka przyjemnością chcielibyśmy zaprosić na Konferencję naukowo- szkoleniową " Nowoczesna sterylizacja wyrobów...
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku oraz Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa...
29 maja 2003 roku rozstrzygnięto konkurs na projekt statuetki symbolizującej samorząd pielęgniarek i położnych. Autorem projektu jest pani...

© 2012 - 2016 Oipip Olsztyn wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS