banner_wmpp.png
Wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego

Chcielibyśmy przekazać za Pani/Pana pośrednictwem pielęgniarkom i położnym ważną informację o nowatorskim rozwiązaniu/projekcie...
System "Monitorowanie agresji w ochronie zdrowia" (MAWOZ) został utworzony przez Naczelną Izbę Lekarską i Naczelną Izbę Pielęgniarek i...
Dane mi było od 1992r organizować struktury zakładowe i regionalne OZZPiP, a w latach 1995-2005 pełnić funkcję I Przewodniczącej Zarządu...
Światowy Dzień Zdrowia odbędzie się 7 kwietnia 2014. Tematem przewodnim będą choroby przenoszone przez wektory. Światowy Dzień Zdrowia...
Dnia 22 maja 2014 roku odbył się Finał IX Ogólnopolskiego Konkursu Pielęgniarka Roku 2013 organizowanego przez Zarząd Główny Polskiego...
OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
REGIONU WARMII I MAZUR Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
10-685 Olsztyn, ul. Krasickiego 6

Indywidualne i grupowe praktyki

Indywidualne i grupowe prakty

Przypominamy:

Od 1 kwietnia 2013 r. wnioski o wpis / zmianę lub skreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą powinny być składane wyłącznie w postaci elektronicznej z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUP (zgodnie z § 14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreślenia z rejestru, Dz. U. Nr 221, poz. 1319 ze zm.)

  1. Aby wypełnić wniosek należy się zarejestrować na stronie Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Lecznicza https:// www.rpwdl.csioz.gov.pl ( w zakładce Aplikacja dla Praktyk Zawodowych)
  2. Wniosek należy podpisać za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (EPUAP) www.epuap.gov.pl gdzie wypełniamy wniosek o założenie profilu potwierdzeń z prośba o założenie profilu. 

Ważne

  Zgodnie z ustawą z dnia 1 czerwca 2011 r. o działalności leczniczej:

  1. Art. 25 ust. 3 podmiot prowadzący działalność w ramach  praktyki zawodowej, niezwłocznie  nie później niż w terminie 7 dni  od zawarcia umowy ubezpieczenia  z tytułu zdarzeń medycznych, przekazuje organowi prowadzącemu rejestr dokument ubezpieczenia potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia wystawiony przez ubezpieczyciela  dołączony do wniosku o wpis/zmianę/wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
  2. Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą określa regulamin organizacyjny ustalony, którego wzór można znaleźć na stronie internetowej www.oipip.olsztyn.pl w zakładce "Podstawowa Opieka Zdrowotne"

Praktyki zawodowe pielęgniarek i położnych

 Zgodnie za aktualnym stanem prawnym pielęgniarki i położne mogą wykonywać zawód:
-  w ramach umowy o pracę, stosunku służbowego,
-  na podstawie umowy cywilnoprawnej,
-  w ramach wolontariatu,
-  w ramach praktyk zawodowych.

Ze względu na zmiany w zakresie przepisów regulujących działalność leczniczą w ramach praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych poniżej kilka podstawowych informacji w tym zakresie.

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz. U nr 112 poz.654) oraz ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011r (Dz. U nr 174 poz.1039) regulują zasady i sposób wykonywania  zawodu pielęgniarki/położnej w ramach działalności leczniczej .

Działalność ta może być wykonywane w formie:

1.Indywidualnej praktyki pielęgniarki/położnej (także specjalistycznej).
2.Indywidualnej praktyki pielęgniarki/położnej (także specjalistycznej)wyłącznie w miejscu wezwania
3. Grupowej praktyki w formie spółki cywilnej (przepisy kodeksu cywilnego) , spółki jawnej, spółki partnerskiej ( przepisy kodeksu spółek handlowych).

Indywidualna praktyka pielęgniarki/położnej (także specjalistyczna) może być wykonywana w  gabinecie stacjonarnym, w miejscu wezwania, wyłącznie przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie zawartej z nim umowy.

Pielęgniarka/położna  wykonująca działalność leczniczą jako indywidualna praktyka (także specjalistyczna) w gabinecie stacjonarnym lub w miejscu wezwania zobowiązana jest:

1/ posiadać prawo wykonywania zawodu,
2 /posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zawodu,
3 /nie mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w ostatnich 6 latach poprzedzających złożenie wniosku o zarejestrowanie praktyki,
4/ posiadać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (na podstawie ustawy o działalności gospodarczej),
5/ zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
6/ posiadać sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie świadczeń zdrowotnych w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta,
7/ wskazać adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych lub miejsca przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji medycznej.

Ponadto wykonując świadczenia zdrowotne w gabinecie (miejsce udzielania świadczeń) należy dysponować pomieszczeniem posiadającym opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnianiu warunków umożliwiających tę działalność.

 Pielęgniarka/położna  wykonująca indywidualną praktykę wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie zawartej z tym podmiotem umowy powinna spełniać warunki wymienione w pkt 1 –  5.
Pielęgniarki/położne mogą udzielać świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki. Grupowa praktyka pielęgniarek /położnych funkcjonuje w formie spółki prawa cywilnego, spółki prawa handlowego tj. spółka jawna,  spółka partnerska.
Utworzenie spółki cywilnej wymaga sporządzenia na piśmie umowy spółki zgodnie  z przepisami art. 860-875  kodeksu cywilnego.
Spółka jawna  wymaga sporządzenia pisemnej umowy spółki zgodnie z przepisami art. 22 – 85 kodeksu spółek handlowych oraz zarejestrowania w Krajowym  Rejestrze Sądowym. Spółka partnerska wymaga sporządzenia pisemnej umowy spółki zgodnie z art. 86 – 101 kodeksu spółek handlowych i zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sadowym .

Wykonując działalność leczniczą w formie grupowej praktyki należy spełniać wymagania wymienione w pkt 1 – 5 indywidualnej praktyki, a ponadto należy:
1/ dysponować pomieszczeniem , w którym będą wykonywane świadczenia zdrowotne, wyposażonym aparaturę i sprzęt medyczny
2/  posiadać opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków umożliwiających udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych.
Wymienione wymogi  nie dotyczą sytuacji gdy wykonywanie świadczeń zdrowotnych odbywa się w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie zawartej z nim umowy.

Wykonywanie zawodu w formie indywidualnej praktyki lub grupowej praktyki uzależnione jest od  zarejestrowania tej praktyki w rejestrze praktyk zawodowych . Rejestry praktyk prowadzone są przez okręgowe izby pielęgniarek i położnych.
Rejestracja odbywa się na podstawie wniosku złożonego przez osoby zamierzające wykonywać zawód w jednej z wyżej  wymienionych form.
Wniosek wraz z załącznikami i opłatą należy złożyć  do właściwej dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej okręgowej rady pielęgniarek i położnych. Oplata uiszczana jest w wysokości 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z  zysku za ubiegły rok ogłaszanego przez Prezesa GUS w "Monitorze Polskim. Organ prowadzący rejestr praktyk zawodowych obowiązany jest dokonać wpisu do rejestru oraz wydąć zaświadczenie o tym wpisie w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku.

Obowiązujące przepisy nakładają na osoby wykonujące  działalność lecznicza zarejestrowaną w rejestrze praktyk do zgłaszania organowi prowadzącemu rejestr wszelkich zmian  danych objętych rejestrem, w terminie 14 dni od powstania zmian. Wniosek o dokonanie zmian podlega opłacie  w wysokości połowy opłaty za wpis do rejestru.

Oprócz czynności związanych z rejestracją praktyk zawodowych okręgowa izba pielęgniarek i położnych (organ prowadzący rejestr) jest uprawniona do kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą w  zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy o działalności leczniczej oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. Kontrola ta jest przeprowadzana przez osoby upoważnione przez okręgową izbę pielęgniarek i położnych.

                                                                                 Radca prawny OIPiP w Olsztynie
                                                                                         Halina Domańska

Indywidualne i grupowe praktyki

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - jak otworzyć firmę, jak rozpocząć działalność gospodarczą, rejestracja firmy online, aktualne dane o Twojej działalności gospodarczej, automatyczne przekazywanie danych z wniosku do US, GUS, ZUS, bezpłatne procedury
Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą - jest elektronicznym rejestrem prowadzonym zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), umożliwiającym między innymi w ramach posiadanych funkcjonalności: tworzenie wniosków:  o wpis podmiotu do rejestru, o wpis zmian w rejestrze, o wykreślenie podmiotu z rejestru, wysyłanie drogą elektroniczną podpisanego wniosku elektronicznego, pobieranie zaświadczeń, przechowywanie i późniejszy dostęp do wniosków roboczych oraz wniosków podpisanych i wysłanych drogą elektroniczną. System umożliwia wyszukiwanie i przeglądanie wpisów podmiotów do rejestru oraz przeglądanie ksiąg rejestrowych

Adresy stron w Zakładce Linki


BARDZO WAŻNE
INDYWIDUALNE PRAKTYKI PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH, KTÓRE
NIE DOKONAŁY AKTUALIZACJI

W związku z tym, że nie wszystkie indywidualne praktyki pielęgniarek i położnych dokonały aktualizacji (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (DZ.U. z 2011 r. Nr. 112, poz. 654, ze zmianami) wprowadzone zostały nowe zasady prowadzenia praktyki zawodowej pielęgniarek i położnych. Informujemy pielęgniarki i położne wykonujące zawód w ramach prowadzonej praktyki indywidualnej lub grupowej o obowiązku dostosowania prowadzonej działalności do wymogów w/w ustawy) prosimy o bezzwłoczne jej dokonanie.

Każda praktyka prowadząca działalność medyczną musi posiadać wpis do Centralnego Rejestru Podmiotów Prowadzących Działalność Leczniczą.

W celu zrealizowania powyższego uprzejmie proszę o bezzwłoczne wypełnienie załączonego wniosku oraz dołączenie:

  • kopii obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą na sumę gwarantowaną 30 000 EUR na jedno zdarzenie i 150 000 EUR na wszystkie zdarzenia,

  • zaświadczenia o zatrudnieniu w ramach indywidualnej praktyki lub kopii umowy kontraktowej z podmiotem prowadzącym działalność leczniczą, w której wykonywana jest praktyka.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w biurze OIPiP ( można wysłać pocztą) , pod rygorem pominięcia umieszczenia w rejestrze działalności, co spowoduje uniemożliwienie jej prowadzenia.
Jeżeli indywidualna praktyka nie jest wykonywana należy dokonać skreślenia ( podanie o skreślenie).
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu:
- 89/ 541 22 67 wew. 20
- 89/ 543 19 50 wew. 20

Wniosek dostępny w zakładce Wnioski i podania - poz. 10Prezentacja1555.jpg

Prezentacja111111111111111111111111111.jpg

Konferencja Komunikacja i etyka, a bezpieczeństwo pracy 12 września 2014 r. Centrum Konferencyjne Uniwersytetu...
Komisja ds. Opieki Psychiatrycznej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie zaprasza na KONFERENCJĘ...
29 maja 2003 roku rozstrzygnięto konkurs na projekt statuetki symbolizującej samorząd pielęgniarek i położnych. Autorem projektu jest pani...
Wzorem lat ubiegłych, jak również potrzeb i problematyki wynikającej z zawieranych na lata 2014 i lata następne, umówna realizacje świadczeń...
Chcielibyśmy bardzo serdecznie zaprosić wszystkich Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych na 2 Międzynarodowy Kongres Medyczny...
Proponujemy następujące terminy szkolenia: 8 – 11 września 2014 29 września – 2 października 2014 ...
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych organizuje w dniach 27 października, 28 października, 29 października, oraz 30 października 2014 roku...

© 2012 - 2014 Oipip Olsztyn wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS