banner_wmpp.png
Wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego

Prezentacja1_3.jpg
W związku z podpisaniem nowej umowy, w dniu 10.października 2018r.. uruchomiono ponownie dostęp do wybranych publikacji na platformie IBUK Libra...

logo_glowne.jpg

Dane mi było od 1992r organizować struktury zakładowe i regionalne OZZPiP, a w latach 1995-2005 pełnić funkcję I Przewodniczącej Zarządu...
Bardzo nas to cieszy, gdyż będzie to okazja do promocji naszego pięknego i bardzo potrzebnego zawodu – mówi Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady...
OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
REGIONU WARMII I MAZUR Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 14K

Regulamin przyznawania wyróżnień i odznaczeń przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 25/VII/2016 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z Siedzibą w Olsztynie z dnia 09 kwietnia 2016 roku w sprawie: Regulaminu przyznawania wyróżnień i odznaczeń przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie

Regulamin przyznawania wyróżnień i odznaczeń przez Okręgową
Radę Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie

§ 1

 1. Odznaczenia i wyróżnienia w formie:

 • Statuetki ORPiP w Olsztynie,

 • Tabliczki ORPiP w Olsztynie,

są przyznawane członkom samorządu za zasługi w działalności na rzecz samorządu, naszej społeczności zawodowej, upowszechniania etyki zawodowej, tj.: wzorowe wykonywanie obowiązków na rzecz organów samorządu, współdziałanie na rzecz integrowania środowiska zawodowego, działalność publiczną na rzecz środowiska zawodowego, angażowanie się w działalność społeczną podkreślającą rolę pielęgniarki i położnej, członkom samorządu legitymującym się co najmniej 4 letnią pracą na rzecz samorządu.

 1. Odznaczeń samorządu pielęgniarek i położnych przyznawanych przez NRPiP zgodnie z Regulaminem NRPiP,

 2. Odznaczeń i wyróżnień – państwowych, resortowych ochrony zdrowia, regionalnych.

 3. Honorowa Statuetka – honorowe wyróżnienie dla Instytucji i osób współpracujących z OIPiP w Olsztynie,

§ 2

      1. Odznaczenie nie jest nadawane osobom:

 • wobec której Okręgowy Sąd lub Naczelny Sąd orzekł karę,
 • która nie wykonała obowiązku regularnego opłacenia składki członkowskiej przez okres ostatnich czterech lat przed dniem złożenia wniosku. Nie dotyczy § 1 pkt3
     2. Odznaczenie nie może być przyznane osobie, która już odznaczenie takie otrzymała.

§ 3

Odznaczenie/wyróżnienie przyznawane jest na podstawie Uchwały podejmowanej przez ORPiP w Olsztynie na pisemny wniosek Kapituły – lista kandydatów do odznaczenia.

§ 4

 1. Wnioski rozpatruje Kapituła powołana przez ORPiP.
 2. W skład Kapituły wchodzą: czterech członków ORPiP, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, Przewodnicząca Okręgowego Sądu, Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Przewodnicząca Komisji Etyki i Historii Zawodu,

§ 5

Wnioski o przyznanie odznaczenia mogą składać:

 1. Kierownicy podmiotu leczniczego/Dyrektor ds. Pielęgniarstwa
 2. Pielęgniarka Naczelna/Przełożona Pielęgniarek
 3. Przewodnicząca ORPiP,
 4. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej,
 5. Przewodniczący Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych,
 6. Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej,
 7. Członek Prezydium ORPiP,
 8. Pełnomocny Przedstawiciel ORPiP w Olsztynie
 9. Przewodniczący Komisji Problemowych ORPiP,
 10. Stowarzyszenia Naukowe Pielęgniarek i Położnych działające na terenie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie

Wzór Wniosku stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania odznaczeń i wyróżnień przez ORPiP w Olsztynie.

§ 6

 1. Prawidłowo wypełniony wniosek o przyznanie odznaczenia składa się w biurze OIPiP w Olsztynie.
 2. Wniosek nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny jest zwracany do wnioskodawcy w celu jego uzupełnienia lub poprawienia.

§ 7

 1. Posiedzenie Kapituły odbywa się w miarę napływu wniosków.
 2. Posiedzenie zwołuje Przewodnicząca na 7 dni przed odbyciem posiedzenia.
 3. Posiedzenie jest ważne przy obecności ponad połowy członków Kapituły.
 4. Przewodniczący lub osoba przez niego upoważniona przedstawia członkom Kapituły zgłoszone wnioski.
 5. Po przedstawieniu wniosków Przewodniczący zarządza dyskusję nad wnioskami a po jej zakończeniu poddaje wnioski pod głosowanie. Głosowanie jest jawne.
 6. Decyzje Kapituły zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów, głos rozstrzygający ma Przewodniczący Kapituły.
 7. W przypadku, gdy kandydatem przedstawionym do odznaczenia jest członek Kapituły, jest on zobowiązany do powstrzymania się od uczestnictwa w części posiedzenia dotyczącej omawiania i głosowania wniosku w jego sprawie.
 8. Protokół z posiedzenia Kapituły zawiera:
 • wskazanie osoby zwołującej posiedzenie Kapituły,
 • miejsce i datę odbycia posiedzenia,
 • wskazanie osoby otwierającej i prowadzącej posiedzenie,
 • zaproponowany porządek posiedzenia,
 • nazwiska i imiona osób, dla których wnioskowano o odznaczenia,
 • wyniki głosowań nad poszczególnymi wnioskami,
 • odrębne stanowiska członków Kapituły zgłoszone do protokołu,
 • listę obecności w formie załącznika do protokołu,
 • rozpatrywane wnioski w formie załącznika do protokołu.

§ 8

 1. Po rozpatrzeniu wniosków Kapituła rekomenduje do ORPiP listę kandydatów do odznaczenia.
 2. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych zatwierdza wnioski i podejmuje Uchwałę o przyznaniu odznaczenia/wyróżnienia.

§ 9

 1. Odznaczenia/wyróżnienia przyznane przez ORPiP są wręczane przez Przewodniczącą ORPiP lub z jej upoważnienia przez Wiceprzewodniczącą lub członka Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, podczas Zjazdów i uroczystości organizowanych przez ORPiP w Olsztynie.
 2. Odznaczenie może zostać odebrane przez osobę, którą upoważnił odznaczony.

§ 10

 1. Nazwiska osób odznaczonych umieszcza się w Biuletynie Informacyjnym OIPiP w Olsztynie.
 2. O nadaniu odznaczenia samorządowego Przewodniczący ORPiP informuje w formie pisemnej jednostkę zatrudniającą osobę odznaczoną.

§ 11

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.biuletyn_12___2020.jpg
Szanowni Państwo, w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną, podjęliśmy decyzję o przeniesieniu IV Ogólnopolskiego Forum...
Informuję, że w najbliższym czasie odbędzie się kurs specjalistyczny "ENDOSKOPIA" w Działdowie. Osoby zainteresowane prosimy o...
Zapraszamy do skorzystania z pomocy psychologicznej Pielęgniarki, Pielęgniarzy, Położne Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i...
Szkolenie e-learningowe "Higiena rąk" jest dostępne bezpłatnie wszystkim pracownikom medycznym. Szkolenie zostało opracowane przez Prometriq...
29 maja 2003 roku rozstrzygnięto konkurs na projekt statuetki symbolizującej samorząd pielęgniarek i położnych. Autorem projektu jest pani...

© 2012 - 2020 Oipip Olsztyn wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS