Prezentacja1_3.jpg

banner_wmpp.png
Wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego

Bardzo nas to cieszy, gdyż będzie to okazja do promocji naszego pięknego i bardzo potrzebnego zawodu – mówi Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady...

logo_glowne.jpg

W związku z podpisaniem nowej umowy, w dniu 10.października 2018r.. uruchomiono ponownie dostęp do wybranych publikacji na platformie IBUK Libra...
Dane mi było od 1992r organizować struktury zakładowe i regionalne OZZPiP, a w latach 1995-2005 pełnić funkcję I Przewodniczącej Zarządu...
OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
REGIONU WARMII I MAZUR Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 14K

Regulamin Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 3 XXVIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie, dnia 15 marca 2012 r. w sprawie regulaminów organów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie

REGULAMIN OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

REGIONU WARMII I MAZUR Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

§ 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie

pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038);

2) Regulaminie wyborów do organów izb - należy przez to rozumieć Regulamin wyborów do organów izby oraz trybu odwoływania ich członków przyjęty przez Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych;

3) okręgowym zjeździe - należy przez to rozumieć okręgowy zjazd pielęgniarek

i położnych, organ okręgowej izby pielęgniarek i położnych;

4) nadzwyczajnym okręgowym zjeździe - należy przez to rozumieć nadzwyczajny

okręgowy zjazd pielęgniarek i położnych;

5) okręgowej radzie - należy przez to rozumieć okręgową radę pielęgniarek i położnych,

organ okręgowej izby pielęgniarek i położnych;

6) okręgowej komisji rewizyjnej - należy przez to rozumieć okręgową komisję rewizyjną,

organ okręgowej izby pielęgniarek i położnych;

7) okręgowym sądzie - należy przez to rozumieć okręgowy sąd pielęgniarek i położnych, organ okręgowej izby pielęgniarek i położnych;

8) okręgowym rzeczniku - należy przez to rozumieć okręgowego rzecznika

odpowiedzialności zawodowej, organ okręgowej izby pielęgniarek i położnych;

9) okręgowej izbie - należy przez to rozumieć okręgową izbę pielęgniarek i położnych;

§ 2.Okręgowa Rada wykonuje zadania samorządu pielęgniarek i położnych na obszarze działania okręgowej izby, wynikające z art.31 ustawy, uchwał Krajowego Zjazdu 
i Okręgowego Zjazdu w drodze działań własnych lub swojego organu wykonawczego, jakim jest prezydium okręgowej rady.

§ 3. 1.Pierwsze posiedzenie nowo wybranej rady zwołuje nowo wybrany przewodniczący okręgowej rady w terminie 30 dni od dnia zakończenia okręgowego zjazdu.

2.Posiedzenie, o którym mowa w ust.1 odbywa się w obecności, co najmniej połowy członków okręgowej rady.

§ 4. 1.Okręgowa rada odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.

2.Posiedzenia okręgowej rady zwoływane są przez przewodniczącego, prezydium lub na wniosek 1/3 członków okręgowej rady.

3.W posiedzeniach okręgowej rady uczestniczą członkowie okręgowej rady.

W obradach rady, a także prezydium okręgowej rady z głosem doradczym mogą uczestniczyć przewodniczący okręgowej komisji rewizyjnej, przewodniczący okręgowego sądu oraz okręgowego rzecznika.

4.W posiedzeniach okręgowej rady mogą również uczestniczyć goście zaproszeni przez przewodniczącego, radę lub jej prezydium.

§ 5. 1.Zwołując posiedzenie okręgowej rady, przesyła się jego uczestnikom zawiadomienie o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia.

2.Rada może ustalić stałe terminy posiedzeń. W tym przypadku nie stosuje się zawiadomień, o których mowa w ust.1 w stosunku do członków okręgowej rady.

3 W przypadku konieczności przesunięcia terminu, o którym mowa w ust.2 stosuje się odpowiednio postanowienia ust.1.

§ 6. 1.Na posiedzeniach okręgowa rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków, w tym przewodniczącego lub jednego z wiceprzewodniczących. W razie równości głosów zarządza się ponowne głosowanie.

2.Jeżeli do uchwał okręgowej rady w terminie 2 tygodni nie zostanie wniesiony sprzeciw, uchwała ta staje się prawomocna.

3.Uchwały okręgowej rady podlegają publikacji w biuletynie wydawanym przez okręgowa izbę i podaniu do wiadomości przez Pełnomocnego Przedstawiciela ORPiP.

§ 7. 1.Posiedzeniom okręgowej rady przewodniczy przewodniczący lub wyznaczony przez niego wiceprzewodniczący.

2.Z posiedzenia okręgowej rady sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący obrad i sekretarz lub wiceprzewodniczący lub zastępujący sekretarza członek prezydium. Protokół stanowi jedyne urzędowe stwierdzenie przebiegu obrad.

3.Protokół posiedzenia rady obejmuje zapisy przebiegu obrad, a także w załącznikach pełne teksty podjętych uchwał, przedłożonych sprawozdań, wniosków oraz innych dokumentów.

4.Protokół znajduje się do wglądu zainteresowanych w biurze okręgowej izby.

5.Protokół, o którym mowa w ust.2 uważa się za przyjęty, jeżeli członkowie rady nie zgłaszają do niego poprawek w czasie najbliższego posiedzenia rady.

6.O przyjęciu bądź odrzuceniu poprawki decydują członkowie okręgowej rady większością głosów.

§ 8.Okręgowa rada ustala coroczny plan pracy i wykonuje uchwały okręgowego zjazdu pielęgniarek i położnych.

§ 9. 1.Okręgowa rada dokonuje spośród swoich członków wyboru prezydium rady na pierwszym posiedzeniu, a najpóźniej na drugim posiedzeniu dokonuje podziału czynności między członków prezydium.

2.Prezydium rady stanowią: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz, skarbnik i członkowie.

Uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczących, sekretarza i skarbnika okręgowej rady

oraz Uchwałę w sprawie reprezentowania okręgowej rady przewodniczący okręgowej rady przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w terminie 21 dni od dnia ich podjęcia.

3.Prezydium rady działa w imieniu okręgowej rady w sprawach określonych jej uchwałą, z wyjątkiem spraw określonych w art.24 ust.1 pkt.7 ustawy.

§ 10. 1.Posiedzenia prezydium okręgowej rady odbywają się z częstotliwością wyznaczoną potrzebami, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

2. Posiedzenia prezydium zwołuje Przewodniczący ORPiP lub zastępujący go wiceprzewodniczący.

3.Do posiedzeń prezydium przepisy § 2, § 3 ust.4, § 4 - 6 stosuje się odpowiednio.

§ 11.Podpisywanie dokumentów dotyczących zobowiązań finansowych okręgowej izby wymaga współdziałania 2 członków prezydium okręgowej rady, upoważnionych przez okręgową radę, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego oraz skarbnika 
i sekretarza.

§ 12. 1.W trybie przewidzianym dla uchwał okręgowa rada lub prezydium może podejmować:

1) rezolucje - zawierające wezwanie skierowane do określonego adresata o podjęcie wskazanego w rezolucji jednorazowego działania;

2) oświadczenia - zawierające stanowiska w określonej sprawie;

3) deklaracje - zawierające zobowiązania do określonego postępowania;

4) apele - zawierające wezwania do określonego zachowania, podjęcia inicjatywy lub realizacji zadania;

5) stanowiska.

§ 13. 1.Okręgowa rada realizując swoje zadania powołuje komisje problemowe określając ich kompetencje oraz zasady działania.

2.Okręgowa rada w zależności od potrzeb może powołać stałe lub doraźne zespoły problemowe.

§ 14.Przewodniczący okręgowej rady w szczególności:

1) reprezentuje okręgową izbę i okręgową radę pielęgniarek i położnych;

2) kieruje pracami okręgowej rady i odpowiada za jej prawidłowe funkcjonowanie;

3) kieruje pracami prezydium rady;

4) przewodniczy obradom okręgowej rady i prezydium rady;

5) przydziela sprawy do załatwienia członkom prezydium rady;

6) przedstawia okręgowej radzie okresowe sprawozdania z działalności;

7) przedstawia sprawozdania na okręgowych zjazdach;

8) jest reprezentantem pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy;

9) sprawowanie nadzoru nad pracą biura okręgowej izby i zarządzanie majątkiem Izby.

§ 15. 1.Wiceprzewodniczący okręgowej rady są zastępcami przewodniczącego okręgowej rady w ustalonym przez okręgową radę zakresie.

2.Na okres swojej nieobecności przewodniczący rady wyznacza, który 
z wiceprzewodniczących będzie go zastępował.

3.W przypadku, gdy wyznaczenie zastępcy przez przewodniczącego jest niemożliwe, a jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania okręgowej izb lub rady, prezydium okręgowej rady wyznacza, który z wiceprzewodniczących będzie go zastępował do czasu ustania podstaw wyznaczenia zastępcy.

Posiedzenie prezydium okręgowej rady zwołuje w tym celu zwołuje wiceprzewodniczący na wniosek co najmniej 3 członków prezydium.

§ 16. 1.Sekretarz okręgowej rady nadzoruje wykonywanie uchwał okręgowej rady 
i prezydium rady.

2.Do obowiązków sekretarza należy w szczególności:

1) sporządzanie protokółów z posiedzeń okręgowej rady i prezydium rady;

2) nadzorowanie i czuwanie nad sprawozdawczością okręgowej rady i jej prezydium;

3) przygotowanie projektów uchwał okręgowej rady i jej prezydium, z wyłączeniem projektów uchwał związanych z gospodarką finansową izby;

4) przyjmowanie skarg i wniosków;

5) nadzorowanie i załatwianie bieżącej korespondencji

6) udzielanie informacji o pracach prezydium organom okręgowej rady, organom naczelnej rady i redakcjom czasopism;

7) opracowywanie informacji o działaniach okręgowej rady i prezydium rady do biuletynu okręgowej rady;

8) prowadzenie spraw zleconych przez Prezydium Okręgowej Rady.

§ 17. 1.Skarbnik okręgowej rady odpowiada za gospodarkę finansową okręgowej izby, a w szczególności:

1)przygotowuje projekty uchwał związanych z gospodarką finansową izby i nadzoruje ich wykonanie;

2) przygotowuje projekt budżetu;

3) opracowuje analizy i sprawozdania z wykonania budżetu i referuje je na posiedzeniach okręgowej rady oraz przedstawia okręgowemu zjazdowi;

4) nadzoruje księgowość, rachunkowość i sprawozdawczość finansową okręgowej izby;

5) zgłasza wnioski o egzekucję wierzytelności lub ich umorzenie.

2.Skarbnik w swojej pracy może korzystać z opinii biegłych i rzeczoznawców.

§ 18.Do obowiązków członka okręgowej rady należy w szczególności:

1) uczestniczenie w posiedzeniach okręgowej rady;

2) uczestniczenie w pracach komisji lub zespołów problemowych;

3) realizowanie innych zadań wyznaczonych przez okręgową radę;

4) składanie informacji z realizacji zadań powierzonych przez okręgową radę.

§ 19. 1. Okręgowa rada w celu zapewnienia prawidłowego obiegu informacji i należytej ochrony interesów zawodowych członków samorządu na terenie zakładów pracy realizuje swoje zadania poprzez pełnomocnych przedstawicieli.

2.Okręgowa rada za zgodą delegata wybranego przez delegatów danego rejonu wyborczego, powierza mu obowiązki związane z pełnieniem funkcji przedstawiciela w rejonie wyborczym.

Wybór przedstawiciela następuje na zebraniu w rejonie w obecności, co najmniej połowy delegatów z rejonu.

Z zebrania sporządza się protokół, w którym wskazuje się wybranego przedstawiciela. Protokół podpisują wszyscy uczestniczący w zebraniu delegaci i przekazują go do okręgowej rady.

3.Jeżeli będą zachodziły okoliczności uzasadniające powołania przedstawicielstwa w zakładzie pracy, który jest częścią rejonu wyborczego, a w którym nie pracuje żaden z delegatów, okręgowa rada na wniosek, co najmniej połowy członków samorządu tam pracujących może powierzyć obowiązki przedstawiciela innemu członkowi samorządu, po uzyskaniu jego zgody.

4.Okręgowa rada udziela swemu przedstawicielowi pełnomocnictwa na piśmie.

5.Pełnomocnictwo może być udzielone na określony czas i dotyczyć pewnej kategorii spraw lub być udzielone oddzielnie dla każdej sprawy zależnie od potrzeb i ustaleń okręgowej rady.

6.Przedstawiciel okręgowej rady działa w granicach pełnomocnictwa w imieniu rady i na rzecz członków samorządu danego rejonu wyborczego.

7.Do obowiązków przedstawiciela okręgowej rady należy w szczególności:

1) zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem negocjowanie warunków pracy i płacy na terenie zakładu pracy;

2) integrowanie środowiska pielęgniarek i położnych;

3) informowanie o uchwałach i działaniach okręgowej rady w rejonach wyborczych przez organizowanie zebrań, rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń itp.

4) uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez okręgową radę;

5) wykonanie innych czynności zleconych przez okręgową radę.

8.Okregowa rada z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/3 członków samorządu danego rejonu wyborczego, odbierze swe pełnomocnictwo przedstawicielowi, który nienależycie wypełnia swe obowiązki. Decyzja o odebraniu pełnomocnictwa musi być uzasadniona i złożona do protokółu.

9.Okręgowa rada w celu zapewnienia należytego działania przedstawicieli zwołuje ich zebrania w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

10.Zebraniu przedstawicieli przewodniczy przewodniczący okręgowej rady lub wyznaczony przez niego wiceprzewodniczący.

§ 20. 1.W ramach okręgowej rady pielęgniarek i położnych działa fundusz zapomogowo-pożyczkowy i szkoleniowy.

2.Mogą powstawać również inne formy samopomocy dla członków samorządu wpisanych na jej listę, jak: fundusze inwestycyjne, pomoc w przypadkach losowych i inne.

3.Regulamin funkcjonowania form samopomocy, form pożyczkowych i szkoleniowych uchwala okręgowa rada.

§ 21.Obsługa kancelaryjna, finansowa oraz prowadzenie księgowości okręgowej izby, udzielanie pomocy prawnej organom okręgowej izby oraz sporządzanie analiz, ocen, sprawozdań należy do biura okręgowej izby pielęgniarek i położnych.biuletyn_12___2020.jpg
Szanowni Państwo, w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną, podjęliśmy decyzję o przeniesieniu IV Ogólnopolskiego Forum...
Informuję, że w najbliższym czasie odbędzie się kurs specjalistyczny "ENDOSKOPIA" w Działdowie. Osoby zainteresowane prosimy o...
Zapraszamy do skorzystania z pomocy psychologicznej Pielęgniarki, Pielęgniarzy, Położne Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i...
Szkolenie e-learningowe "Higiena rąk" jest dostępne bezpłatnie wszystkim pracownikom medycznym. Szkolenie zostało opracowane przez Prometriq...
29 maja 2003 roku rozstrzygnięto konkurs na projekt statuetki symbolizującej samorząd pielęgniarek i położnych. Autorem projektu jest pani...

© 2012 - 2020 Oipip Olsztyn wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS