banner_wmpp.png
Wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego

Prezentacja1_3.jpg
W związku z podpisaniem nowej umowy, w dniu 10.października 2018r.. uruchomiono ponownie dostęp do wybranych publikacji na platformie IBUK Libra...

logo_glowne.jpg

Bardzo nas to cieszy, gdyż będzie to okazja do promocji naszego pięknego i bardzo potrzebnego zawodu – mówi Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady...
Dane mi było od 1992r organizować struktury zakładowe i regionalne OZZPiP, a w latach 1995-2005 pełnić funkcję I Przewodniczącej Zarządu...
OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
REGIONU WARMII I MAZUR Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 14K

Regulamin Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3 XXVIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie, dnia 15 marca 2012 r. w sprawie regulaminów organów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie

REGULAMIN OKRĘGOWEGO ZJAZDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

§ 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038);

2) Regulaminie wyborów do organów izb - należy przez to rozumieć Regulamin wyborów do organów izby oraz trybu odwoływania ich członków przyjęty przez Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych;

3) okręgowym zjeździe - należy przez to rozumieć Okręgowy Zjazd pielęgniarek i położnych, organ okręgowej izby pielęgniarek i położnych;

4) nadzwyczajnym okręgowym zjeździe - należy przez to rozumieć nadzwyczajny okręgowy zjazd pielęgniarek i położnych;

5) okręgowej radzie - należy przez to rozumieć okręgową radę pielęgniarek i położnych, organ okręgowej izby pielęgniarek i położnych;

6) okręgowej komisji rewizyjnej - należy przez to rozumieć okręgową komisję rewizyjną, organ okręgowej izby pielęgniarek i położnych;

7) okręgowym sądzie - należy przez to rozumieć okręgowy sąd pielęgniarek i położnych, organ okręgowej izby pielęgniarek i położnych;

8) okręgowym rzeczniku - należy przez to rozumieć okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, organ okręgowej izby pielęgniarek i położnych;

9) okręgowej izbie - należy przez to rozumieć okręgową izbę pielęgniarek i położnych;

10) delegacie - należy przez to rozumieć delegata na okręgowy zjazd pielęgniarek i położnych.

§ 2. 1. Okręgowy zjazd odbywa się raz w roku i jest zwoływany przez okręgową radę 
w terminie do końca marca danego roku.

2. Kadencja okręgowego zjazdu trwa 4 lata.

§ 3. 1. W obradach okręgowego zjazdu biorą udział z głosem stanowiącym delegaci.

2. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad zjazdu, z pouczeniem obowiązku uczestnictwa, okręgowa rada prześle każdemu uczestnikowi zjazdu, co najmniej na 14 dni przed terminem zjazdu lub zobowiąże Przedstawicieli Okręgowej Rady do zorganizowania przedzjazdowych zebrań delegatów połączonych z zapoznaniem ich z dokumentami zjazdowymi.

3. Wraz z zawiadomieniem, o którym mowa w ust. 2 Okręgowa Rada przesyła projekty uchwał w sprawach, które są objęte porządkiem obrad, a także sprawozdania z działalności organów okręgowej izby wymienionych w § 1 pkt 5-8.

4. W obradach Okręgowego Zjazdu, na którym mają zostać wybrani członkowie organów okręgowej izby następnej kadencji mogą brać udział, z głosem doradczym, nie będące delegatami osoby pełniące funkcje w ustępujących organach okręgowej izby wymienionych w § 1 pkt 5-8. W stosunku do tych osób postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

5. W obradach okręgowego zjazdu mogą brać udział członkowie Naczelnej Komisji Rewizyjnej wyznaczeni przez ten organ do przedstawienia informacji o wynikach przeprowadzonej kontroli działalności okręgowej komisji rewizyjnej.

6. W obradach okręgowego zjazdu mogą brać udział z prawem zabrania głosu obserwatorzy powołani przez Naczelną Radę lub jej Prezydium.

7. Regulamin może określać na jakich zasadach inne osoby niż wymienione w powyższych ustępach, w tym goście, mogą brać udział w obradach Okręgowego Zjazdu albo być obecne w czasie jego obrad.

§ 4. 1. Delegata obowiązuje obecność i czynny udział w posiedzeniach Okręgowego Zjazdu i komisji zjazdowej.

2. Delegat może być członkiem tylko jednej komisji zjazdowej.

3. Delegat bierze udział w posiedzeniach okręgowego zjazdu wyłącznie osobiście.

4. Po podpisaniu listy obecności delegaci otrzymują mandaty, którymi poprzez podniesienie oddają głos w głosowaniu jawnym.

5. Za nieusprawiedliwioną nieobecność, lub nieuzasadnione wcześniejsze opuszczenie obrad delegat może być obciążony proporcjonalna częścią zjazdu.

6. Wiarygodne usprawiedliwienie nieobecności na zjeździe delegat składa na piśmie w biurze okręgowej izby.

7. Delegaci na zjazd i uczestnicy zjazdu wymienieni w § 3 potwierdzają obecność na okręgowym zjeździe podpisami na listach obecności, sporządzonych oddzielnie dla każdej kategorii uczestników zjazdu.

§ 5. 1. W sprawach wynikających z przepisów prawa okręgowy zjazd podejmuje Uchwały. 
W trybie przewidzianym dla uchwał zjazd może podejmować również:

- rezolucje - zawierające wezwanie skierowane do określonego adresata o podjęcie wskazanego rezolucji jednorazowego działania

- oświadczenia - zawierające stanowiska w określonej sprawie

- deklaracje - zawierające zobowiązania do określonego postępowania

- apele - zawierające wezwania do określonego zachowania się, podjęcia inicjatywy, lub realizacji zadania

2. Okręgowy zjazd jest władny do podejmowania uchwał, w tym dokonania wyborów w trybie Regulaminu wyborów do organów izb przy obecności co najmniej połowy delegatów.

3. W przypadku braku quorum okręgowa rada ustala ponowny termin zjazdu, przy czym termin ten nie może przypaść później, niż 2 miesiące i nie wcześniej, niż 3 tygodnie po pierwszym terminie zjazdu.

4. Zjazd może w wyjątkowych wypadkach odbywać się w 2 turach. Decyzję o przerwaniu obrad i kontynuowaniu ich po przerwie podejmuje zjazd na wniosek prezydium zjazdu w głosowaniu jawnym. Przerwa między poszczególnymi turami nie może być dłuższa niż 30 dni

5. Prezydium zjazdu i komisje wybrane na pierwszym posiedzeniu kontynuują swoje czynności na kolejnym posiedzeniu, zgodnie z porządkiem obrad przyjętym na pierwszym posiedzeniu

6. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów. W razie równości głosów zarządza się ponowne głosowanie

7. Uchwały:

1) w sprawie regulaminów organów okręgowej izby;

2) w sprawie wyboru przewodniczącego okręgowej rady, przewodniczącego okręgowej komisji rewizyjnej, przewodniczącego okręgowego sądu oraz okręgowego rzecznika,

- przewodniczący okręgowego zjazdu przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w terminie 21 dni od dnia ich podjęcia.

8. Przewodniczący okręgowej rady przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia na jego żądanie, w terminie 14 dni od jego otrzymania, uchwałę, o której mowa

w ust. 5, jeżeli nie została ona nadesłana w trybie określonym w tym przepisie, a także inną uchwałę okręgowego zjazdu, w celu umożliwienia realizacji przez ministra określonego w ustawie uprawnienia do zaskarżenia uchwał do Sądu Najwyższego.

9. Uchwałę okręgowego zjazdu podpisuje przewodniczący okręgowego zjazdu lub jego zastępca oraz sekretarz okręgowego zjazdu lub członek prezydium okręgowego zjazdu.

§ 6. 1. Posiedzenia zjazdu są jawne dla członków samorządu pielęgniarek i położnych.

2. Obrady zjazdu odbywają się na posiedzeniach plenarnych, w trakcie których podejmuje się uchwały i dokonuje wyborów w głosowaniu jawnym.

3. Cześć obrad zjazdu może odbywać się na posiedzeniach komisji problemowych, które przedstawiają projekty uchwał w sesji plenarnej.

4. zjazd może z ważnych powodów uchwalić tajność posiedzenia lub jego części za zgodą co najmniej połowy uczestniczących w zjeździe delegatów.

§ 7. 1. Porządek obrad zjazdu obejmuje w szczególności:

1) Otwarcie zjazdu i wystąpienie przewodniczącego okręgowej rady oraz zaproszonych gości

2) Wybór osób uprawnionych do liczenia głosów oddanych w głosowaniu jawnym

3) Wybór przewodniczącego zjazdu, zastępców przewodniczącego i sekretarzy zjazdu stanowiących prezydium zjazdu

4) Wybór komisji mandatowej

5) Sprawozdanie przewodniczącego komisji mandatowej

6) Przyjęcie porządku obrad

7) Przyjęcie regulaminu obrad

8) Wybór komisji zjazdowych

9) Przedstawienie sprawozdań organów izby

10) Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań organów izby

11) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium ustępującej okręgowej radzie

12) Wybór przewodniczących i członków organów izby

13) Rozpatrzenie wniosków

14) Podjęcie innych uchwał

15) Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków

16) Zamknięcie zjazdu

2. Naczelna Rada może wnieść określoną sprawę do porządku obrad zjazdu.

§ 8. Przewodniczący okręgowej rady otwiera zjazd i prowadzi obrady do czasu wyboru przewodniczącego zjazdu.

§ 9. Przewodniczący zjazdu przy pomocy członków prezydium:

1) Czuwa nad przestrzeganiem porządku obrad, regulaminem zjazdu, oraz dyscypliną na sali obrad.

2) Kieruje przebiegiem zjazdu zgodnie z porządkiem obrad, udziela głosu delegatom i zaproszonym gościom.

3) Zarządza głosowania w sprawach, które wymagają rozstrzygnięcia w tym trybie.

§ 10. 1. Okręgowy zjazd powołuje następujące komisje zjazdowe:

1) komisję mandatową, która stwierdza czy okręgowy zjazd jest władny do podjęcia uchwał;

2) komisję uchwał i wniosków, która przyjmuje od delegatów propozycje uchwał i wniosków z podaniem nazwiska, numerem mandatu zgłaszającego, oraz tekst proponowanej uchwały, lub wniosku wraz z uzasadnieniem na piśmie, oraz opracowuje ich projekty dla zjazdu;

3) komisję skrutacyjną, która informuje o zasadach i sposobie głosowani, przygotowuje karty do głosowania rozdaje delegatom, zbiera głosy do sprawdzonych i zamkniętych przez nią urn wyborczych, przelicza głosy i ustala wyniki wyborów w protokole w którym określa:

a) liczbę uprawnionych do głosowania,

b) liczbę głosów oddanych

c) liczbę głosów ważnych

d) liczbę głosów nieważnych

e) liczbę głosów oddanych na każdego kandydata

4) w przypadku, gdy okręgowy zjazd działa w trybie Regulaminu wyborów do organów izb, komisję wyborczą, która przyjmuje zgłoszenia kandydatur i w kolejności alfabetycznej sporządza listy kandydatów.

5). Okręgowy zjazd może powołać także inne komisje zjazdowe;

6). Członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą kandydować w wyborach

przeprowadzanych w czasie obrad okręgowego zjazdu.

§ 11. 1. Komisje wybierają ze swego składu przewodniczącego, zastępców, oraz sekretarza

2. Przewodniczący komisji kieruje jej pracami i składa zjazdowi sprawozdanie z jej działalności.

3. Komisja sporządza ze swych czynności protokół, który podpisują wszyscy jej członkowie.

§ 12. 1. Głosowanie we wszystkich sprawach przeprowadza się jawnie z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Okręgowy zjazd może uchwalić tajność głosowania albo głosowanie imienne w określonej sprawie i wówczas głosowanie przeprowadza komisja skrutacyjna.

§ 13. 1.W razie, gdy wynik głosowania budzi uzasadnione wątpliwości, okręgowy zjazd może dokonać reasumpcji głosowania.

2. Wniosek o reasumpcję głosowania w danej sprawie może być zgłoszony wyłącznie na posiedzeniu, na którym odbyło się głosowanie.

3. Reasumpcja głosowania w danej sprawie może być przeprowadzona tylko jeden raz.

4. Reasumpcji głosowania nie podlegają wyniki głosowania imiennego i tajnego.

5. Regulamin powinien określać minimalną liczbę delegatów, która jest konieczna

do złożenia wniosku o reasumpcję głosowania.

§ 14. 1. W trybie przewidzianym dla uchwał okręgowy zjazd rozpatruje wnioski, a także dokonuje wyborów członków prezydium okręgowego zjazdu oraz komisji

zjazdowych, a także przeprowadza inne wybory poza trybem określonym w Regulaminie wyborów do organów izb.

2. W przypadku wyborów, o których mowa w ust. 1, w sytuacji, gdy jest więcej niż dwóch kandydatów na daną funkcję albo dokonuje się jednoczesnego wyboru więcej niż jednej osoby na jednakowe funkcje, wybrana zostanie osoba albo osoby, które uzyskały największą liczbę głosów, chyba że okręgowy zjazd przyjmie wniosek o przeprowadzeniu głosowania w inny sposób.

3. Wybór członków komisji zjazdowej może być połączony z ustaleniem liczby jej członków w ten sposób, że głosowany jest skład komisji wynikający ze wszystkich zgłoszonych kandydatur.

§ 15. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący okręgowego zjazdu ogłasza jego zamknięcie.

§ 16. 1. Z przebiegu okręgowego zjazdu sporządza się protokół, który stanowi stwierdzenie przebiegu obrad i w załącznikach zawiera:

1) protokoły komisji zjazdowych;

2) pełne teksty podjętych uchwał, przedłożonych sprawozdań, wniosków oraz innych dokumentów okręgowego zjazdu.

2. Przewodniczący okręgowego zjazdu jest obowiązany w terminie nie dłuższym iż 7 dni od dnia zakończenia zjazdu przekazać okręgowej radzie dokumenty okręgowego zjazdu.

3. Odpis protokołu znajdować się będzie do wglądu członków danej okręgowej izby w biurze okręgowej izby. Delegat może zgłosić zastrzeżenia lub poprawki do sporządzonego protokołu w określonym w Regulaminie terminie, nie krótszym niż 30 dni od daty przekazania okręgowej radzie dokumentów okręgowego zjazdu.

4. O przyjęciu lub odrzuceniu poprawki decyduje prezydium okręgowego zjazdu większością głosów.

5. Protokół, do którego nie wniesiono w terminie poprawek lub zastrzeżeń uważa się za przyjęty. Przyjęcie protokołu potwierdzają podpisami członkowie prezydium okręgowego zjazdu.

§ 17. Postanowienia dotyczące okręgowego zjazdu stosuje się odpowiednio do nadzwyczajnego okręgowego zjazdu, z uwzględnieniem postanowień poniższych paragrafów.

§ 18. 1. Nadzwyczajny okręgowy zjazd zwołuje okręgowa rada z własnej inicjatywy, a także na wniosek Naczelnej Rady, okręgowej komisji rewizyjnej lub co najmniej 1/5 członków okręgowej rady.

2. Nadzwyczajny okręgowy zjazd powinien zostać zwołany w terminie miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku.

3. Termin obrad nadzwyczajnego okręgowego zjazdu powinien zostać wyznaczony na dzień przypadający nie później niż na miesiąc od dnia podjęcia uchwały o jego zwołaniu.

§ 19. 1. We wniosku o zwołanie nadzwyczajnego okręgowego zjazdu należy wskazać sprawy, które mają być na nim rozpatrywane. Do wniosku mogą być dołączone projekty uchwał lub innych dokumentów, które w związku z treścią wniosku mają być przyjęte na nadzwyczajnym okręgowym zjeździe.

2. W uchwale o zwołaniu nadzwyczajnego okręgowego zjazdu okręgowa rada wskazuje sprawy, które mają być na nim rozpatrywane. W przypadku, gdy nadzwyczajny okręgowy zjazd jest zwoływany na wniosek, okręgowa rada może wskazać dodatkowe sprawy poza sprawami wskazanymi we wniosku.

§ 20. 1. Nadzwyczajny okręgowy zjazd może obradować wyłącznie nad sprawami wskazanymi w uchwale okręgowej rady o jego zwołaniu, chyba że konieczność powzięcia uchwały w innej sprawie wyniknęła po dniu podjęcia uchwały o zwołaniu okręgowego zjazdu. W takiej sytuacji wymagana jest zmiana porządku obrad podejmowana w formie uchwały nadzwyczajnego okręgowego zjazdu.

2. W pierwszej kolejności nadzwyczajny okręgowy zjazd rozpatruje sprawy, które zostały wskazane we wniosku o jego zwołanie.biuletyn_12___2020.jpg
29 maja 2003 roku rozstrzygnięto konkurs na projekt statuetki symbolizującej samorząd pielęgniarek i położnych. Autorem projektu jest pani...
Zapraszamy do skorzystania z pomocy psychologicznej Pielęgniarki, Pielęgniarzy, Położne Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i...
Informuję, że w najbliższym czasie odbędzie się kurs specjalistyczny "ENDOSKOPIA" w Działdowie. Osoby zainteresowane prosimy o...
Szanowni Państwo, w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną, podjęliśmy decyzję o przeniesieniu IV Ogólnopolskiego Forum...
Szkolenie e-learningowe "Higiena rąk" jest dostępne bezpłatnie wszystkim pracownikom medycznym. Szkolenie zostało opracowane przez Prometriq...

© 2012 - 2020 Oipip Olsztyn wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS