Prezentacja1_3.jpg

banner_wmpp.png
Wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego

Dane mi było od 1992r organizować struktury zakładowe i regionalne OZZPiP, a w latach 1995-2005 pełnić funkcję I Przewodniczącej Zarządu...
Zespół Interdyscyplinarny działa na mocy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz towarzyszących jej regulacji prawa miejscowego...
Chcielibyśmy przekazać za Pani/Pana pośrednictwem pielęgniarkom i położnym ważną informację o nowatorskim rozwiązaniu/projekcie...
W związku z podpisaniem nowej umowy, w dniu 1 grudnia 2016r. uruchomiono ponownie dostęp do wybranych publikacji na platformie IBUK Libra. ...
,,Jeśli człowiek rodzi się ze skrzydłami, powinien zrobić wszystko, żeby się nimi posłużyć i latać" Florence Nightingale ...
OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
REGIONU WARMII I MAZUR Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 14K

Wnioski i podania

Pismo Ministerstwa Zdrowia w sprawie pobierania opłaty skarbowej za dokonanie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz za wydanie zaświadczenia o wpisie.

1. Wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej i wpis do okręgowego rejestru

2018-10-03
2. Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej albo ograniczonego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej osobie nie będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz wpisanie do okręgowego rejestru
2018-10-03

3. Wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej, osobie, będącej obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz wpisanie do okręgowego rejestru

2018-10-03

4. Wniosek o wpis do okręgowego rejestru

2018-10-03

5. Wniosek o wykreślenie z okręgowego rejestru

2018-10-03

6. Wniosek o wydanie duplikatu zaświadczenia w przypadku utraty zaświadczenia


2018-10-03

7. Wniosek o wymianę na nowe zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej (dotyczy osób które nie dokonały wymiany PWZ jak również osoby którym w obecnie obowiązującym druku w wyniku wielokrotności wpisów adnotacji urzędowych brakuje miejsca oraz w przypadku oczywistych omyłek pisarskich)

2018-10-03
8. Arkusz aktualizacyjny danych osobowych w okręgowym rejestrze składa się z kilku części od Cz. A do Cz. H  (w przypadku aktualizacji danych pielęgniarka /położna wypełnia tylko te części których dotyczą zamiany)

Cz. "A" (dane identyfikacyjne dane osobowe, dane kontaktowe),
Cz. "B" (dane identyfikacyjne, dane o wykształceniu, dane o stopniach i tytułach naukowych),
Cz. "C" (dane identyfikacyjne, dane o stażu podyplomowym),
Cz. "D" (dane identyfikacyjne, dane zawodowe),
Cz. "E" (dane identyfikacyjne, informacje o wpisie do RPPDL, dane o zatrudnieniu),
Cz. "F" (dane identyfikacyjne, dane o zatrudnieniu),
Cz. "G" (dane identyfikacyjne, dane o kształceniu podyplomowym),
Cz. "H" (dane do korespondencji, oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych),


2018-10-03

9. Oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania zawodu

Pielęgniarka lub położna, która zamierza zaprzestać wykonywania zawodu powinna zgłosić to niezwłocznie okręgowej radzie w formie oświadczenia, podając przewidywany okresu niewykonywania zawodu i pozostawić zaświadczenie w aktach osobowych.

2018-10-03

10. Oświadczenie o zamiarze podjęcia wykonywania zawodu

2018-10-03

11. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu

2018-10-03

12. Oświadczenie pielęgniarki / położnej / pielęgniarza / położnego obywatela Państwa członkowskiego UE o zamiarze tymczasowego lub okazjonalnego wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

2018-10-03
13. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych
2018-10-03
14. Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że pielęgniarka, położna posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz zaświadczenia o przebiegu pracy zawodowej
2018-10-03

15. Wniosek indywidualnej praktyki o wpis/zamianę do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

16. Wniosek grupowej praktyki o wpis/zmianę do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

17. Wniosek indywidualnej praktyki o wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

18. Wniosek grupowej praktyki o wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

19. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych


okladka_biuletyn_3_2018.jpg

W tym roku Centralny Ośrodek Koordynujący Program profilaktyki raka szyjki macicy uruchomił szkolenia – warsztaty mające na celu...
29 maja 2003 roku rozstrzygnięto konkurs na projekt statuetki symbolizującej samorząd pielęgniarek i położnych. Autorem projektu jest pani...
W ramach współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, Oddział w Olsztynie, Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe "Erudycja"...
W imieniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Konsultanta Wojewódzkiego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej oraz ...

© 2012 - 2018 Oipip Olsztyn wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS