Prezentacja1_3.jpg

banner_wmpp.png
Wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego

W związku z podpisaniem nowej umowy, w dniu 1 grudnia 2016r. uruchomiono ponownie dostęp do wybranych publikacji na platformie IBUK Libra. ...
Tematem przewodnim kampanii z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2017 jest depresja. Depresja dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych...
Zespół Interdyscyplinarny działa na mocy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz towarzyszących jej regulacji prawa miejscowego...
,,Jeśli człowiek rodzi się ze skrzydłami, powinien zrobić wszystko, żeby się nimi posłużyć i latać" Florence Nightingale ...
Chcielibyśmy przekazać za Pani/Pana pośrednictwem pielęgniarkom i położnym ważną informację o nowatorskim rozwiązaniu/projekcie...
OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
REGIONU WARMII I MAZUR Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 14K

Wnioski i podania

Pismo Ministerstwa Zdrowia w sprawie pobierania opłaty skarbowej za dokonanie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz za wydanie zaświadczenia o wpisie.

1. Wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarza położnej, położnego i wpis do rejestru okręgowej rady pielęgniarek i położnych.

2. Osoby, które posiadają prawo wykonywania zawodu wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów przez urząd wojewódzki lub okręgową radę, powinny złożyć stosowny wniosek o wydanie nowego zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu i wpisu do okręgowego rejestru prowadzonego przez właściwą okręgową radę, w której znajduje się jej dokumentacja. – wzór wniosku stanowi załącznik

3. Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej, albo ograniczonego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej, osobie nie będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz wpisanie do okręgowego rejestru

4. Wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarza / położnej, położnego osobie, będącej obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz wpisanie  do rejestru.

5. Wniosek o wpis do rejestru

6. Wniosek o wykreślenie z rejestru


7. Wniosek o wydanie duplikatu zaświadczenia w przypadku utraty zświadczenia

8. Arkusz zgłoszeniowy / aktualizacyjny danych osobowych w rejestrze pielęgniarek, rejestrze położnych* prowadzonym przez  okręgową radę pielęgniarek i położnych


9. Oświadczenie o zawieszeniu wykonywania zawodu

Pielęgniarka lub położna, która zamierza zaprzestać wykonywania zawodu powinna zgłosić to niezwłocznie okręgowej radzie w formie oświadczenia, podając przewidywany okresu niewykonywania zawodu i pozostawić zaświadczenie w aktach osobowych.

10. Oświadczenie o wznowienie wykonywania  zawodu pielęgniarki/rza, położnej/ego  na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
W przypadku zamiaru podjęcia zaprzestanego wykonywania zawodu pielęgniarka lub położna powinna zgłosić to okręgowej radzie w formie oświadczenia, którego wzór - stanowi załącznik

11. Oświadczenie - zrzekam się prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/rza, położnej/ego.

Pielęgniarka lub położna, która zamierza zrzec się prawa wykonywania zawodu powinna zgłosić to niezwłocznie okręgowej radzie w formie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik

12. Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że pielęgniarka, położna posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz zaświadczenia o przebiegu pracy zawodowej

13. Wniosek indywidualnej praktyki o wpis/zamianę do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

14. Wniosek grupowej praktyki o wpis/zmianę do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

15. Wniosek indywidualnej praktyki o wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

16. Wniosek grupowej praktyki o wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

17. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

18. Wniosek w sprawie wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

19. Wniosek  o refundację  kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowegookladka_biuletyn_____________________Nr_2.jpg

Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji ZDROWIE KOBIETY - jako problem...
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie i Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zaprasza do...
29 maja 2003 roku rozstrzygnięto konkurs na projekt statuetki symbolizującej samorząd pielęgniarek i położnych. Autorem projektu jest pani...
W tym roku Centralny Ośrodek Koordynujący Program profilaktyki raka szyjki macicy uruchomił szkolenia – warsztaty mające na celu...
Szanowni Państwo, Z wielką przyjemnością zawiadamiamy iż Zakład Pielęgniarstwa Położniczo – Ginekologicznego Gdańskiego...

© 2012 - 2018 Oipip Olsztyn wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS