Prezentacja1_3.jpg

banner_wmpp.png
Wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego

7 marca 2020 roku w siedzibie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur odbyło się uroczyste nadanie Sali Audytoryjnej...
Dane mi było od 1992r organizować struktury zakładowe i regionalne OZZPiP, a w latach 1995-2005 pełnić funkcję I Przewodniczącej Zarządu...

logo_glowne.jpg

Bardzo nas to cieszy, gdyż będzie to okazja do promocji naszego pięknego i bardzo potrzebnego zawodu – mówi Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady...
OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
REGIONU WARMII I MAZUR Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 14K

Wnioski i podania

WNIOSEK DO OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W OLSZTYNIE O ZALICZENIE CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI OKRESU PRZESZKOLENIA PIELĘGNIARKI LUB POŁOŻNEJ, KTÓRA NIE WYKONYWAŁA ZAWODU ŁĄCZNIE PRZEZ OKRES DŁUŻSZY NIŻ 5 LAT W OKRESIE OSTATNICH 6 LAT A WYKONYWAŁA ZAWÓD W TRYBIE ART. 26B UST. 1 USTAWY O ZAWODACH PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ W RAMACH ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY LECZNICZE W ZWIĄZKU Z ZAKAŻENIAMI WIRUSEM SARS-COV-2

Pismo Ministerstwa Zdrowia w sprawie pobierania opłaty skarbowej za dokonanie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz za wydanie zaświadczenia o wpisie.

1. Wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza/położnej/położnego oraz wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek / okręgowego rejestru położnych prowadzonego przez OIPiP w Olsztynie

2020-11-12

2. Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza/położnej/położnego, albo ograniczonego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza/położnej/położnego osobie nie będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek/ okręgowego rejestru położnych prowadzonego przez OIPiP w Olsztynie

 

2020-11-12

3. Wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza/położnej/położnego, osobie, będącej obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek / okręgowego rejestru położnych prowadzonego przez OIPiP w Olsztynie

 

2020-11-12

4. Wniosek o wpis do okręgowego rejestru

2018-10-03

5. Wniosek o wykreślenie z okręgowego rejestru

2018-10-03

6. Wniosek o wydanie duplikatu zaświadczenia w przypadku utraty zaświadczenia


2018-10-03

7. Wniosek o wymianę na nowe zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej (dotyczy osób które nie dokonały wymiany PWZ jak również osoby którym w obecnie obowiązującym druku w wyniku wielokrotności wpisów adnotacji urzędowych brakuje miejsca oraz w przypadku oczywistych omyłek pisarskich)

2018-10-03
8. Arkusz aktualizacyjny danych osobowych w okręgowym rejestrze składa się z kilku części od Cz. A do Cz. H  (w przypadku aktualizacji danych pielęgniarka /położna wypełnia tylko te części których dotyczą zamiany)

Cz. "A" (dane identyfikacyjne dane osobowe, dane kontaktowe),
Cz. "B" (dane identyfikacyjne, dane o wykształceniu, dane o stopniach i tytułach naukowych),
Cz. "C" (dane identyfikacyjne, dane o stażu podyplomowym),
Cz. "D" (dane identyfikacyjne, dane zawodowe),
Cz. "E" (dane identyfikacyjne, informacje o wpisie do RPPDL, dane o zatrudnieniu),
Cz. "F" (dane identyfikacyjne, dane o zatrudnieniu),
Cz. "G" (dane identyfikacyjne, dane o kształceniu podyplomowym),
Cz. "H" (dane do korespondencji, oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych),


2018-10-03

9. Oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania zawodu

Pielęgniarka lub położna, która zamierza zaprzestać wykonywania zawodu powinna zgłosić to niezwłocznie okręgowej radzie w formie oświadczenia, podając przewidywany okresu niewykonywania zawodu i pozostawić zaświadczenie w aktach osobowych.

2018-10-03

10. Oświadczenie o zamiarze podjęcia wykonywania zawodu

2018-10-03

11. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu

2018-10-03

12. Oświadczenie pielęgniarki / położnej / pielęgniarza / położnego obywatela Państwa członkowskiego UE o zamiarze tymczasowego lub okazjonalnego wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

2018-10-03
13. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych
2018-10-03
14. Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że pielęgniarka, położna posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz zaświadczenia o przebiegu pracy zawodowej
2018-10-03

16. Wniosek grupowej praktyki o wpis/zmianę do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

17. Wniosek indywidualnej praktyki o wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

18. Wniosek grupowej praktyki o wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

19. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych


okladka_za____cznik_2_3_2020_.jpg

okladka_poradnik_po_COVID_19.jpg

okladka_biuletyn_4_2020.jpg 

Ministerstwo Zdrowia w nawiązaniu do spotkania w dniu 30.10.2020 r. z Konsultantami Krajowymi w dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa poniżej...
29 maja 2003 roku rozstrzygnięto konkurs na projekt statuetki symbolizującej samorząd pielęgniarek i położnych. Autorem projektu jest pani...
Zapraszamy do skorzystania z pomocy psychologicznej Pielęgniarki, Pielęgniarzy, Położne Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i...
Szkolenie e-learningowe "Higiena rąk" jest dostępne bezpłatnie wszystkim pracownikom medycznym. Szkolenie zostało opracowane przez Prometriq...
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza nabór na BEZPŁATNE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE...

© 2012 - 2021 Oipip Olsztyn wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS