Prezentacja1_3.jpg

banner_wmpp.png
Wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego

Dane mi było od 1992r organizować struktury zakładowe i regionalne OZZPiP, a w latach 1995-2005 pełnić funkcję I Przewodniczącej Zarządu...
W związku z podpisaniem nowej umowy, w dniu 10.października 2018r.. uruchomiono ponownie dostęp do wybranych publikacji na platformie IBUK Libra...
OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
REGIONU WARMII I MAZUR Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 14K

Skarbnik informuje

W związku ze znacznym wzrostem ilości złożonych wniosków osób ubiegających się o przyznanie pożyczki zwrotnej, uprzejmie informuję, iż od października 2018 r. pożyczki rozpatrywane są zgodnie z datą wpływu.

 Skarbnik

Aleksandra Korzeniewska

2018-11-28

NUMERY KONT

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie
10-602 Olsztyn ul. Pstrowskiego 14 K,
PKO BP SA
52 1020 3541 0000 5302 0134 8853
(dotyczy składek)

Fundusz Zapomogowo - Pożyczkowy ORPiP,
10-602 Olsztyn ul. Pstrowskiego 14 K,

PKO BP SA
89 1020 3541 0000 5402 0135 1824
(dotyczy spłat pożyczek zwrotnych)

SKARBNIK INFORMUJE

Informuję, że składka członkowska dla pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w formie praktyki zawodowej lub wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie wykreśliły się z rejestru okręgowej izby

w 2019 r. wynosi 38,03 zł.

Pielęgniarki i położne przebywające na emeryturze, lecz wykonujące zawód obowiązane są opłacać składkę zgodnie z formą zatrudnienia.

W przypadku uzyskiwania dochodów jednocześnie z kilku źródeł, składka członkowska powinna być naliczona z jednego źródła, z tego w którym jej wysokość jest najwyższa.

Zgodnie z art. 20 pkt 11 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) Przynależność pielęgniarek i położnych do samorządu jest obowiązkowa, a członek samorządu jest obowiązany regularnie opłacać składkę członkowską.

Nieuregulowanie przez pielęgniarkę, położną składek za dwa pełne okresy płatności uprawnia właściwą okręgowa izbę, której jest ona członkiem, do wszczęcia postępowania administracyjnego ( art. 92 w/w ustawy)


Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - 2019 r.

Wpis do rejestru podlega opłacie wynoszącej 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłoszonego w drodze obwieszczenia, przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis , zaokrąglonego w górę do pełnego złotego, tj. -
98,00 zł
Zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości opłaty o którym mowa w pkt. 1 i wynosi – 49,00zł.

         Wpis do rejestru organizatorów kształcenia podyplomowego – 2019 r.

Wpis do rejestru podlega opłacie. Wysokość opłaty wynosi 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłoszonego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego.

W roku 2019 opłata za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych oraz wpis zmiany do w/w rejestru wynosi 292,00 zł. (podstawa prawna ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej).

           

 okladka_biuletyn_4.jpg

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp.z o.o. w Rzeszowie ogłasza nabór na BEZPŁATNE SZKOLENIE...
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza nabór na BEZPŁATNE SZKOLENIE...
Mamy zaszczyt zaprosić do udziału w bezpłatnym szkoleniu, które odbędzie się w Olsztynie 15 listopada 2019 (piątek) hotel Warmiński ul...
29 maja 2003 roku rozstrzygnięto konkurs na projekt statuetki symbolizującej samorząd pielęgniarek i położnych. Autorem projektu jest pani...
ZAPROSZENIE Uprzejmie informuję, że Komisja ds. Pomocy Społecznej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie, organizuje...
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp.z o.o. w Rzeszowie ogłasza nabór na BEZPŁATNE SZKOLENIE...

© 2012 - 2019 Oipip Olsztyn wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS