+48 660 610 480

izba@oipip.olsztyn.pl

ul. Pstrowskiego 14K

10-602, Olsztyn

OIPiP w Olsztynie  >  Aktualności   >  Ankieta dotycząca zapotrzebowania na usługi społeczne w Olsztynie

Ankieta dotycząca zapotrzebowania na usługi społeczne w Olsztynie

Szanowni Państwo,

Miasto Olsztyn przygotowuje się do utworzenia na swoim terenie Centrum Usług Społecznych – CUS (lub przekształcenia obecnie funkcjonującego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w CUS), co wynika z zapisów ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Olsztyna do roku 2030. Podstawą do utworzenia (przekształcenia) i funkcjonowania CUS-u jest diagnoza potrzeb oraz potencjału społeczności lokalnej.

Poniżej zamieszczam linki do ankiet skierowanych do młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Olsztyna, z prośbą o jej wypełnienie (do końca czerwca br.) oraz rozpowszechnienie informacji o ankietach wśród członków Państwa organizacji.

Informacje uzyskane w ankietach posłużą do opracowania programu realizacji usług społecznych, a docelowo utworzenia centrum usług społecznych.

Idea powstania CUS opiera się na szerokim dostępie do usług społecznych, a nie na ograniczaniu ich do osób korzystających z pomocy społecznej. Usługi będą skierowane nie tylko do osób ubogich, wykluczonych, lecz do wszystkich mieszkańców gminy, którzy będą chcieli

z nich skorzystać (odpłatnie, z częściową opłatą lub bezpłatnie).

Usługi społeczne oznaczają działania z zakresu:

1)     polityki prorodzinnej,

2)     wspierania rodziny,

3)     systemu pieczy zastępczej,

4)     pomocy społecznej,

5)     promocji i ochrony zdrowia,

6)     wspierania osób niepełnosprawnych,

7)     edukacji publicznej,

8)     przeciwdziałania bezrobociu,

9)     kultury,

10)   kultury fizycznej i turystyki,

11)   pobudzania aktywności obywatelskiej,

12)   mieszkalnictwa,

13)   ochrony środowiska,

14)   reintegracji zawodowej i społecznej,

podejmowane przez gminę w celu zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej, świadczone w formie niematerialnej bezpośrednio na rzecz osób, rodzin, grup społecznych, grup mieszkańców o określonych potrzebach lub ogółu mieszkańców (art.2 ust.1 ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych).

Katalog usług nie jest zamknięty.

Wiarygodna diagnoza potrzeb jest podstawą trafnego określenia działań, które będą na te potrzeby odpowiadały.

Linki do ankiet:

Ankieta dla młodzieży: https://forms.gle/zztjT1GswScAsh5t5

Ankieta dla dorosłych: https://forms.gle/jmSsXk4sKTvXviLd9

Ankiety są również dostępne w  następujących miejscach:

  1. Strona internetowa MOPS w Olsztynie – Aktualności: https://mopsolsztyn.pl/
  2. Biuletyn Informacji Publicznej MOPS w Olsztynie – Aktualności: https://mopsolsztyn.bip.gov.pl/
  3. Strona internetowa Urzędu Miasta Olsztyna – Aktualności: https://olsztyn.eu/