+48 660 610 480

izba@oipip.olsztyn.pl

ul. Pstrowskiego 14K

10-602, Olsztyn

Uznawanie kwalifikacji zawodowych polskich pielęgniarek i położnych

OIPiP w Olsztynie  >  Uznawanie kwalifikacji zawodowych polskich pielęgniarek i położnych

Uznawanie kwalifikacji zawodowych polskich pielęgniarek i położnych po 20 października 2007 roku

Przewodnik Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

Pobierz przewodnik

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r.
zmieniająca dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie IMI”)

Pobierz dyrektywę

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2012 r.
w sprawie szczegółowego zakresu znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie, niezbędnego do wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej
(Dz. U. z dnia 17 lipca 2012 r.)

Pobierz rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

– stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej

Pobierz obwieszczenie