+48 660 610 480

izba@oipip.olsztyn.pl

ul. Pstrowskiego 14K

10-602, Olsztyn

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

OIPiP w Olsztynie  >  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie

Anna Sumeradzka – Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych

Olga Bielan – Z-ca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych

Helena Kałamarska – Z-ca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych

Agnieszka Kwaśniewska – Z-ca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych

Beata Lewandowska – Z-ca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych

Teresa Wojtkiewicz – Z-ca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych działa na mocy ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych (Dz.U.nr 174 poz. 1038). Oprócz odpowiedzialności karnej, pielęgniarki i położne podlegają także szczególnej odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki zawodowej lub przepisów dotyczących wykonywania zawodu.

Art. 35.1 Okręgowy rzecznik:

  • prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej;
  • sprawuje funkcje oskarżyciela przed sądami pielęgniarek i położnych;
  • składa okręgowemu zjazdowi roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności;
  • organizuje dla członków samorządu szkolenia z zakresu odpowiedzialności zawodowej.

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej prowadząc postępowanie wyjaśniające ma obowiązek badania przebiegu zadania będącego przedmiotem skargi, a także okoliczności jego zaistnienia. Zatem nie chodzi tutaj tylko o stwierdzenie wykroczenia, ale także o wskazanie przyczyn powstania szkody. Ma więc obowiązek wskazania nieprawidłowości w organizacji pracy, wielkości i rozmieszczeniu kadr, wyposażeniu stanowisk, przestrzegania praw pacjenta. Często pomimo stwierdzenia braku podstaw do skierowania wniosku o ukaranie pielęgniarki, czy położnej, rzecznik kieruje swoje uwagi do kierownictwa zakładu wraz z żądaniem usunięcia niedociągnięć.

Biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur 10-602 Olsztyn ul. Pstrowskiego 14 K tel. 660 610 480