+48 660 610 480

izba@oipip.olsztyn.pl

ul. Pstrowskiego 14K

10-602, Olsztyn

Struktura samorządu

OIPiP w Olsztynie  >  Struktura samorządu

Struktura organizacyjna i podstawy działalności

Podstawą działalności Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych jest:

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych
(Dz.U. z 2011 r. Nr. 174 poz. 1038)

Jednostkami organizacyjnymi samorządu posiadającymi osobowość prawną są:
 1. Naczelna Izba Pielęgniarek i  Położnych, zwana dalej „Naczelną Izbą”;
 2. Okręgowe izby pielęgniarek i  położnych, zwane dalej „Okręgowymi Izbami”.
  (Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r.

(DZ.U. nr174, poz 1038, art.2 ust. 4)

Struktura okręgowych izb pielegniarek i położnych

Art. 7. 1. Organami okręgowej izby są:

 1. okręgowy zjazd;
 2. okręgowa rada;
 3. okręgowa komisja rewizyjna;
 4. okręgowy sąd;
 5. okręgowy rzecznik;

Art. 8.1.Kadencja organów izby trwa 4 lata. Organy te działają do czasu pierwszego posiedzenia nowo wybranych organów.

Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych

Art. 27Najwyższym organem okręgowej izby jest okręgowy zjazd.
Art. 28.1.  W okręgowym zjeździe uczestniczą delegaci wybrani w rejonach obejmujących swoim zasięgiem część obszaru działania izby.
2. Zasady podziału izby na rejony oraz liczbę delegatów biorących udział w okręgowym zjeździe ustala okręgowa rada na podstawie prowadzonych rejestrów.
3. W okręgowym zjeździe mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, nie będące delegatami osoby pełniące funkcje w ustępujących organach okręgowej izby wymienionych w art.7 ust. 1 pkt 2-5.
Art. 29. 1. Okręgowy zjazd odbywa się raz w roku i jest zwoływany przez okręgową radę.
2. Nadzwyczajny okręgowy zjazd zwołuje okręgowa rada:

 1. z własnej inicjatywy;
 2. na wniosek Naczelnej Rady;
 3. na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej;
 4. na wniosek co najmniej 1/5 członków okręgowej izby.

3. Nadzwyczajny okręgowy zjazd zwołuje się w terminie miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku.
Art. 30. Okręgowy zjazd, w drodze uchwały, w szczególności:

 1. ustala zasady gospodarki finansowej izby oraz uchwala roczny budżet;
 2. rozpatruje i zatwierdza roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności okręgowej rady, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu i okręgowego rzecznika
 3. ustala liczbę członków oraz szczegółową organizację, zasady i tryb działania organów izby;
 4. wybiera przewodniczącego i pozostałych członków okręgowej rady, okręgowej komisji rewizyjnej i okręgowego sądu oraz okręgowego rzecznika i jego zastępców;
 5. wybiera delegatów na Krajowy Zjazd;
 6. odwołuje członków organów izby przed upływem kadencji;
 7. udziela absolutorium ustępującej okręgowej radzie;
 8. podejmuje uchwały w sprawach istotnych dla zawodów pielęgniarki i położnej oraz w innych sprawach objętych zakresem działania okręgowej izby.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych

Art. 31. Okręgowa rada kieruje działalnością okręgowej izby i wykonuje zadania samorządu na obszarze działania izby, w szczególności:

 1. wykonuje uchwały okręgowego zjazdu;
 2. stwierdza oraz przyznaje prawa wykonywania zawodu;
 3. prowadzi rejestr pielęgniarek i rejestr położnych;
 4. powołuje komisje i zespoły problemowe i kieruje ich pracą;
 5. prowadzi bieżące sprawy izby i wykonuje zadania zlecone przez Naczelną Radę;
 6. składa roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności oraz z wykonania budżetu przed okręgowym zjazdem;
 7. współpracuje z terenowymi organami administracji rządowej oraz z jednostkami samorządu terytorialnego.

Okręgowa Komisja Rewizyjna

Art. 33. Okręgowa komisja rewizyjna:

 1. kontroluje działalność  finansową i gospodarczą, okręgowej rady;
 2. składa sprawozdania okręgowemu zjazdowi i Naczelnej Komisji Rewizyjnej;
 3. występuje z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium okręgowej radzie.

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych

Art. 34. Okręgowy sąd:

 1. rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej wniesione przez okręgowego rzecznika;
 2. dokonuje wyboru zastępców przewodniczącego okręgowego sądu spośród członków tego sądu;
 3. składa okręgowej radzie okresowe informacje o stanie prowadzonych spraw;
 4. składa okręgowemu zjazdowi roczne i kadencyjne sprawozdania.

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Art. 35.1 Okręgowy rzecznik:

 1. prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej;
 2. sprawuje funkcje oskarżyciela przed sądami pielęgniarek i położnych;
 3. składa okręgowemu zjazdowi roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności;
 4. organizuje dla członków samorządu szkolenia z zakresu odpowiedzialności zawodowej.

Prawa i obowiązki członków samorządu

Art. 11. 1. Członkowie samorządu mają prawo:
1) wybierać i być wybierani do organów izb, z zastrzeżeniem art. 12 oraz art. 13 ust. 2—4;
2) korzystać z pomocy izb w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz ochrony właściwych warunków wykonywania zawodu;
3) korzystać z ochrony i pomocy prawnej izb;
4) korzystać z innych świadczeń izb i działalności samopomocowej.

2. Członkowie samorządu są obowiązani:
1) postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz zasadami wykonywania zawodu określonymi w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej;
2) sumiennie wykonywać obowiązki zawodowe;
3) przestrzegać uchwał organów izb;
4) regularnie opłacać składkę członkowską;
5) aktualizować dane w rejestrze pielęgniarek i rejestrze położnych.

uluslararası nakliyat uluslararası evden eve nakliyat uluslararası nakliyat uluslararası evden eve nakliyat ev depolama ev eşyası depolama istanbul eşya depolama yurtdışı kargo uluslararası kargo firmaları uluslararası kargo taşımacılığı uluslararası ev taşıma uluslararası eşya taşımacılığı uluslararası ev taşıma uluslararası nakliyat uluslararası evden eve nakliyat
escort bursa escort gorukle