+48 660 610 480

izba@oipip.olsztyn.pl

ul. Pstrowskiego 14K

10-602, Olsztyn

Zapomoga

OIPiP w Olsztynie  >  Zapomoga

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ FUNDUSZU
SZKOLENIOWEGO I ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEGO – 2022

 

 

MIESIĄC FUNDUSZ SZKOLENIOWY FUNDUSZ ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWY
LUTY 23.02 23.02
MARZEC 23.02
KWIECIEŃ 20.04 20.04
MAJ 18.05 18.05
CZERWIEC 22.06 22.06
WRZESIEŃ 21.09 21.09
PAŹDZIERNIK 19.10 19.10
LISTOPAD 16.11 16.11
GRUDZIEŃ 14.12 14.12
Terminy posiedzeń mogą ulec zmianie w przypadku zmiany sytuacji epidemiologicznej w kraju i wprowadzenia kolejnych obostrzeń.

Wanda Mularonek

Pożyczka bezzwrotna

 

Pożyczka bezzwrotna może być przyznana w przypadku zaistnienia nagłego zdarzenia losowego:

a) po raz pierwszy zdiagnozowana choroba nowotworowa lub inna nieuleczalna choroba członka Izby – 1500 zł.,

b) choroby członka Izby powodującego utratę zdrowia, uniemożliwiającego wykonywanie zawodu powyżej 30 dni, przy zachowaniu ciągłości zwolnienia – 1000zł,

c) udokumentowanego nagłego zdarzenia losowego związanego ze znaczną stratą mienia – pożar, kradzież, wybuch gazu, powódź itp. – 1000zł

d) śmierci członka samorządu – na wniosek – małżonkowi lub dzieciom – pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym – 1000 zł

e) śmierci małżonka lub dziecka członka samorządu – pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym – 1000zł

Wniosek o zapomogę
Regulamin Funduszu Zapomogowo - Pożyczkowego

Wszystkie wnioski o przyznanie pożyczki bezzwrotnej powinny zawierać:

    • Podanie uzasadniające prośbę.
    • Dane osobowe – imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer prawa wykonywania zawodu, tel. kontaktowy, numer konta bankowego.
    • Potwierdzenie regularnego opłacania składek członkowskich za okres ostatnich 24 miesięcy
    • Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia z adnotacją o długości zwolnienia lekarskiego, lub karty informacyjne w przypadku leczenia szpitalnego, z ostatnich 12 miesięcy
    • Dodatkowo w przypadku zdarzeń losowych określonych w paragrafie 19 pkt. c – należy dołączyć potwierdzoną kserokopię dokumentów stwierdzających zaistniały wypadek, zdarzenie losowe itp.