+48 660 610 480

izba@oipip.olsztyn.pl

ul. Pstrowskiego 14K

10-602, Olsztyn

Zapomoga

OIPiP w Olsztynie  >  Zapomoga

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ FUNDUSZU
SZKOLENIOWEGO I ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEGO – 2023

 

MIESIĄC FUNDUSZ SZKOLENIOWY FUNDUSZ ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWY
Marzec 01.03 01.03
Lipiec 05.07 05.07
Wrzesień 06.09 06.09
Październik 11.10 11.10
Listopad 14.11 14.11
Grudzień 06.12 06.12

Pożyczka bezzwrotna

 

Pożyczka bezzwrotna może być przyznana w przypadku zaistnienia nagłego zdarzenia losowego:

a) po raz pierwszy zdiagnozowana choroba nowotworowa lub inna nieuleczalna choroba członka Izby – 1500 zł.,

b) choroby członka Izby powodującego utratę zdrowia, uniemożliwiającego wykonywanie zawodu powyżej 30 dni, przy zachowaniu ciągłości zwolnienia – 1000zł,

c) udokumentowanego nagłego zdarzenia losowego związanego ze znaczną stratą mienia – pożar, kradzież, wybuch gazu, powódź itp. – 1000zł

d) śmierci członka samorządu – na wniosek – małżonkowi lub dzieciom – pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym – 1000 zł

e) śmierci małżonka lub dziecka członka samorządu – pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym – 1000zł

Wniosek o zapomogę
Regulamin Funduszu Zapomogowo - Pożyczkowego

Wszystkie wnioski o przyznanie pożyczki bezzwrotnej powinny zawierać:

    • Podanie uzasadniające prośbę.
    • Dane osobowe – imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer prawa wykonywania zawodu, tel. kontaktowy, numer konta bankowego.
    • Potwierdzenie regularnego opłacania składek członkowskich za okres ostatnich 24 miesięcy
    • Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia z adnotacją o długości zwolnienia lekarskiego, lub karty informacyjne w przypadku leczenia szpitalnego, z ostatnich 12 miesięcy
    • Dodatkowo w przypadku zdarzeń losowych określonych w paragrafie 19 pkt. c – należy dołączyć potwierdzoną kserokopię dokumentów stwierdzających zaistniały wypadek, zdarzenie losowe itp.