+48 660 610 480

izba@oipip.olsztyn.pl

ul. Pstrowskiego 14K

10-602, Olsztyn

Refundacje kształcenia podyplomowego

OIPiP w Olsztynie  >  Refundacje kształcenia podyplomowego

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ FUNDUSZU
 SZKOLENIOWEGO I ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEGO – 2022

 

 MIESIĄC  FUNDUSZ SZKOLENIOWY  FUNDUSZ ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWY
LUTY 23.02 23.02
MARZEC 23.02
KWIECIEŃ 20.04 20.04
MAJ 18.05 18.05
CZERWIEC 22.06 22.06
WRZESIEŃ 21.09 21.09
PAŹDZIERNIK 19.10 19.10
LISTOPAD 16.11 16.11
GRUDZIEŃ 14.12 14.12
Terminy posiedzeń mogą ulec zmianie w przypadku zmiany sytuacji epidemiologicznej w kraju i wprowadzenia kolejnych obostrzeń.

Wanda Mularonek

Refundacja kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego

Każdy członek OIPiP w Olsztynie ponoszący koszty związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych może ubiegać się o refundację wydatków poniesionych z tego tytułu.

 

Refundacja kosztów poniesionych w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych związanych z wykonywaniem zawodu przysługuje członkom OIPiP w Olsztynie, którzy:

 • figurują w rejestrze OIPiP,
 • regularnie i nieprzerwanie opłacają składki członkowskie, przez co najmniej rok poprzedzający datę rozpoczęcia kształcenia. Przez regularne opłacanie składek należy rozumieć przekazywanie na konto OIPiP w Olsztynie, w terminie do 15-tego dnia każdego miesiąca składki za poprzedni miesiąc lub z góry za określony czas.

 

Za formy kształcenia i doskonalenia zawodowego podlegającego refundacji uważa się:

 • Specjalizacje w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa,
 • Kursy kwalifikacyjne,
 • Kursy dokształcające i specjalistyczne,
 • Konferencje, sympozja, seminaria poruszające tematy opieki pielęgniarskiej,
 • Studia kierunkowe licencjackie i magisterskie na kierunku pielęgniarstwo oraz kierunku położnictwo,
 • Studia podyplomowe dla pielęgniarek i położnych z wyższym wykształceniem, mające trwałe zastosowanie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki i położnej.

 

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie nie późniejszym niż 4 miesiące od dnia ukończenia danej formy szkolenia.

Wniosek o refundację kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego

Szczegółowe zasady refundacji:

Szkolenie specjalizacyjne:

  • dla osób odbywających szkolenie w miejscu zamieszkania pokrywanie kosztów szkolenia zgodnie z § 3, w wysokości 30% poniesionych kosztów własnych, nie więcej jednak niż 2500 złotych,
  • dla osób odbywających szkolenie poza miejscem zamieszkania pokrywanie kosztów szkolenia zgodnie z § 3, w wysokości 50% poniesionych kosztów własnych, nie więcej jednak niż 3000 złotych,

Kurs kwalifikacyjny, specjalistyczny, dokształcający:

  • dla osób odbywających kurs w miejscu zamieszkania pokrywanie kosztów szkolenia zgodnie z §3, w wysokości 40% poniesionych kosztów własnych , nie więcej jednak niż 1500 złotych,
  • dla osób odbywających szkolenie poza miejscem zamieszkania pokrywanie kosztów szkolenia zgodnie z § 3, w wysokości 60% poniesionych kosztów własnych, nie więcej jednak niż 1500 złotych

Konferencje, seminaria, kongresy:

  • dla osób uczestniczących biernie w/w formie doskonalenia zawodowego:
   – w miejscu zamieszkania – pokrywanie kosztów zgodnie z § 3 w wysokości 40% poniesionych kosztów własnych, nie więcej jednak niż 700 zł.
   – poza miejscem zamieszkania – pokrywanie kosztów zgodnie z § 3 w wysokości 60% poniesionych kosztów własnych, nie więcej jednak niż 700 zł.
  • dla osób uczestniczących czynnie w/w formie doskonalenia zawodowego – pokrywanie 100% poniesionych kosztów własnych , nie więcej jednak niż 700 zł.

Studia kierunkowe licencjackie na kierunku pielęgniarstwo oraz kierunku położnictwo – refundacja poniesionych kosztów własnych w wysokości 500 zł.

Studia kierunkowe magisterskie na kierunku pielęgniarstwo, oraz położnictwo – refundacja poniesionych kosztów własnych w wysokości 800 zł.

Studia podyplomowe – mające zastosowanie w pielęgniarstwie – refundacja poniesionych kosztów własnych w wysokości 1000 zł.

Pobierz Regulamin Szkoleniowy