+48 660 610 480

izba@oipip.olsztyn.pl

ul. Pstrowskiego 14K

10-602, Olsztyn

Refundacje kształcenia podyplomowego

OIPiP w Olsztynie  >  Refundacje kształcenia podyplomowego

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ FUNDUSZU
SZKOLENIOWEGO I ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEGO – 2023

 

 

MIESIĄC FUNDUSZ SZKOLENIOWY FUNDUSZ ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWY
Marzec 01.03 01.03

Refundacja kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego

Każdy członek OIPiP w Olsztynie ponoszący koszty związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych może ubiegać się o refundację wydatków poniesionych z tego tytułu.

 

Refundacja kosztów poniesionych w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych związanych z wykonywaniem zawodu przysługuje członkom OIPiP w Olsztynie, którzy:

 • figurują w rejestrze OIPiP,
 • regularnie i nieprzerwanie opłacają składki członkowskie, przez co najmniej rok poprzedzający datę rozpoczęcia kształcenia. Przez regularne opłacanie składek należy rozumieć przekazywanie na konto OIPiP w Olsztynie, w terminie do 15-tego dnia każdego miesiąca składki za poprzedni miesiąc lub z góry za określony czas.

 

Za formy kształcenia i doskonalenia zawodowego podlegającego refundacji uważa się:

 • Specjalizacje w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa,
 • Kursy kwalifikacyjne,
 • Kursy dokształcające i specjalistyczne,
 • Konferencje, sympozja, seminaria poruszające tematy opieki pielęgniarskiej,
 • Studia kierunkowe licencjackie i magisterskie na kierunku pielęgniarstwo oraz kierunku położnictwo,
 • Studia podyplomowe dla pielęgniarek i położnych z wyższym wykształceniem, mające trwałe zastosowanie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki i położnej.

 

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie nie późniejszym niż 4 miesiące od dnia ukończenia danej formy szkolenia.

Wniosek o refundację kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego

Szczegółowe zasady refundacji:

Szkolenie specjalizacyjne:

  • dla osób odbywających szkolenie w miejscu zamieszkania pokrywanie kosztów szkolenia zgodnie z § 3, w wysokości 30% poniesionych kosztów własnych, nie więcej jednak niż 2500 złotych,
  • dla osób odbywających szkolenie poza miejscem zamieszkania pokrywanie kosztów szkolenia zgodnie z § 3, w wysokości 50% poniesionych kosztów własnych, nie więcej jednak niż 3000 złotych,

Kurs kwalifikacyjny, specjalistyczny, dokształcający:

  • dla osób odbywających kurs w miejscu zamieszkania pokrywanie kosztów szkolenia zgodnie z §3, w wysokości 40% poniesionych kosztów własnych , nie więcej jednak niż 1500 złotych,
  • dla osób odbywających szkolenie poza miejscem zamieszkania pokrywanie kosztów szkolenia zgodnie z § 3, w wysokości 60% poniesionych kosztów własnych, nie więcej jednak niż 1500 złotych

Konferencje, seminaria, kongresy:

  • dla osób uczestniczących biernie w/w formie doskonalenia zawodowego:
   – w miejscu zamieszkania – pokrywanie kosztów zgodnie z § 3 w wysokości 40% poniesionych kosztów własnych, nie więcej jednak niż 700 zł.
   – poza miejscem zamieszkania – pokrywanie kosztów zgodnie z § 3 w wysokości 60% poniesionych kosztów własnych, nie więcej jednak niż 700 zł.
  • dla osób uczestniczących czynnie w/w formie doskonalenia zawodowego – pokrywanie 100% poniesionych kosztów własnych , nie więcej jednak niż 700 zł.

Studia kierunkowe licencjackie na kierunku pielęgniarstwo oraz kierunku położnictwo – refundacja poniesionych kosztów własnych w wysokości 500 zł.

Studia kierunkowe magisterskie na kierunku pielęgniarstwo, oraz położnictwo – refundacja poniesionych kosztów własnych w wysokości 800 zł.

Studia podyplomowe – mające zastosowanie w pielęgniarstwie – refundacja poniesionych kosztów własnych w wysokości 1000 zł.

Pobierz Regulamin Szkoleniowy