+48 660 610 480

izba@oipip.olsztyn.pl

ul. Pstrowskiego 14K

10-602, Olsztyn

Wpis do rejestru pielęgniarek i położnych

OIPiP w Olsztynie  >  Wpis do rejestru pielęgniarek i położnych

Zawód pielęgniarki/położnej może wykonywać wyłącznie osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu stwierdzone przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych – art. 7 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.)

Wpis do rejestru pielęgniarek/położnych dokonywany jest:

 • z urzędu w stosunku do pielęgniarek/położnych, którym okręgowa rada pielęgniarek i położnych przyznała prawo wykonywania zawodu,
 • na wniosek osoby zainteresowanej, która posiada prawo wykonywania zawodu ale:
  zmieniła miejsce wykonywania zawodu – dotychczasowe było na terenie działania innej izby okręgowej,
  zamierza podjąć wykonywanie zawodu na terenie działania określonej izby lub mimo, iż nie wykonuje już zawodu chciałaby być członkiem danej izby, 

Wpis do rejestru dokonuje się na wniosek osoby zainteresowanej posiadającej prawo wykonywania zawodu.
Osoby wpisane do rejestru z mocy prawa stają się członkami danej okręgowej izby pielęgniarek i położnych.

Wniosek o wpis do okręgowego rejestru

Obowiązki i uprawnienia członków samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych:

Obowiązani są:

 • postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz zasadami wykonywania zawodu określonymi w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej,
 • sumiennie wykonywać obowiązki zawodowe,
 • przestrzegać uchwał organów izb,
 • regularnie opłacać składkę członkowską
 • bezzwłocznie zawiadomić okręgową radę o:
  przeniesieniu się na obszar działania innej okręgowej izby,
  zmianie adresu zamieszkania, zmianie zakładu pracy lub innego miejsca wykonywania zawodu, zagubieniu lub zniszczeniu prawa wykonywania zawodu – patrz – informacje na temat duplikatu prawa wykonywania zawodu, zaprzestaniu wykonywania zawodu

Mają prawo:

 • wybierać i być wybierani do organów izb,
 • korzystać z pomocy izb w zakresie rozwijania kwalifikacji zawodowych oraz w zakresie zapewnienia właściwych warunków wykonywania zawodu,
 • korzystać z ochrony i pomocy prawnej w sprawach dotyczących wykonywania zawodu,
 • korzystać z innych świadczeń izb i działalności samopomocowej.

Osoby, które chcą uzyskać wpis do rejestru muszą złożyć wniosek o wpis do rejestru oraz arkusz zgłoszeniowy o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu wraz z następującymi załącznikami:

 • kopia świadectwa lub dyplomu oraz suplementu jeżeli dotyczy – oryginał do wglądu
 • akt małżeństwa – jeżeli w dyplomie jest inne nazwisko
 • świadectwa pracy – oryginały do wglądu
 • zaświadczenie ukończenia kursów – oryginały do wglądu
 • kopia dowodu tożsamości – oryginał do wglądu
uluslararası nakliyat uluslararası evden eve nakliyat uluslararası nakliyat uluslararası evden eve nakliyat ev depolama ev eşyası depolama istanbul eşya depolama yurtdışı kargo uluslararası kargo firmaları uluslararası kargo taşımacılığı uluslararası ev taşıma uluslararası eşya taşımacılığı uluslararası ev taşıma uluslararası nakliyat uluslararası evden eve nakliyat
escort bursa escort gorukle