+48 660 610 480

izba@oipip.olsztyn.pl

ul. Pstrowskiego 14K

10-602, Olsztyn

Regulaminy

OIPiP w Olsztynie  >  Regulaminy
Regulamin Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6 /VIII/2023 XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z dnia 25 marca 2023 roku

 

 

REGULAMIN OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH REGIONU WARMII I MAZUR

 

§ 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1)        ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 916);

2)        regulaminie wyborów do organów izb – należy przez to rozumieć Regulamin wyborów do organów izby oraz trybu odwoływania ich członków przyjęty przez Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych;

3)        okręgowym zjeździe – należy przez to rozumieć okręgowy zjazd pielęgniarek i położnych, organ Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur;

4)        okręgowej radzie – należy przez to rozumieć Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur;

5)        okręgowej komisji rewizyjnej – należy przez to rozumieć okręgową komisję rewizyjną, organ Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur;

6)        okręgowym sądzie – należy przez to rozumieć okręgowy sąd pielęgniarek i położnych, organ Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur;

7)        okręgowym rzeczniku – należy przez to rozumieć okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, organ Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur;

8)        okręgowej izbie – należy przez to rozumieć Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie;

9)        Naczelnej Radzie – należy przez to rozumieć Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych, organ Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

 

§ 2. 1. W skład okręgowej rady wchodzą: przewodniczący i członkowie okręgowej rady wybrani przez okręgowy zjazd.

 1. Kadencja okręgowej rady trwa 4 lata, z wyjątkiem sytuacji wynikającej z art. 8. pkt 4 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych.
 2. Okręgowa rada działa do dnia pierwszego posiedzenia nowo wybranej okręgowej rady. Przewodniczący okręgowej rady wykonuje swoją funkcję od dnia wyboru.

 

§ 3. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej okręgowej rady zwołuje przewodniczący okręgowej rady w ciągu 30 dni od dnia zakończenia okręgowego zjazdu.

 

§ 4. 1. Na pierwszym posiedzeniu okręgowa rada wybiera prezydium okręgowej rady.

 1. Prezydium okręgowej rady stanowią: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz i skarbnik okręgowej rady oraz członkowie prezydium. Liczbę członków prezydium i liczbę wiceprzewodniczących ustala na pierwszym posiedzeniu okręgowa rada, która może ponadto ustalić zasady podziału ilości miejsc w prezydium i funkcji wiceprzewodniczących z uwagi na wykonywany zawód (pielęgniarka, położna). Ustalenia te mogą być zmieniane w czasie trwania kadencji.

 

§ 5. 1. Wybór prezydium okręgowej rady dokonywany jest poprzez odrębne wybory spośród jej członków: wiceprzewodniczących, sekretarza i skarbnika okręgowej rady oraz członków prezydium. W przypadku, gdy określone zostaną zasady podziału ilości miejsc w prezydium lub funkcji wiceprzewodniczących z uwagi na wykonywany zawód, wybory na te stanowiska dokonywane są oddzielnie spośród kandydatów wykonujących dany zawód.

 1. Do wyborów prezydium okręgowej rady stosuje się odpowiednio przepisy Rozdziałów I i III Regulaminu wyborów do organów izb.
 2. Bierne prawo wyborcze w wyborach na funkcje: wiceprzewodniczącego, skarbnika i sekretarza okręgowej rady nie przysługuje osobie, która pełniła daną funkcję przez 2 następujące po sobie kadencje poprzedzające kadencję, na która ma być przeprowadzany wybór. Pełnienie danej funkcji dłużej niż przez 24 miesiące w danej kadencji przyjmuje się za pełnienie jej przez pełną kadencję. Paragraf 36 Regulaminu wyborów do organów izb stosuje się odpowiednio.
 3. Członek prezydium traci swoją funkcję wskutek odwołania przez okręgową radę albo rezygnacji. Ustanie funkcji przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza albo skarbnika okręgowej rady oznacza ustanie członkostwa w prezydium.
 4. Do odwołania osoby powołanej w skład prezydium okręgowej rady stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wyborów. Odwołanie stwierdzane jest w formie uchwały.
 5. W przypadku ustania członkostwa w prezydium okręgowej rady zarządza się wybory uzupełniające. Wybory uzupełniające nie są zarządzane, a wybory zarządzone nie są przeprowadzane, jeżeli okręgowa rada podejmie uprzednio uchwałę zmieniającą liczbę członków prezydium w ten sposób, iż dokonywanie wyborów uzupełniających stanie się bezprzedmiotowe.

 

§ 6. 1. Okręgowa rada odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.

 1. Okręgowa rada zwoływana jest przez przewodniczącego okręgowej rady, prezydium lub na wniosek 1/3 członków okręgowej rady.

 

§ 7. 1. Członkowie okręgowej rady powinni zostać powiadomieni o terminie, miejscu i porządku obrad okręgowej rady, a członkowie prezydium okręgowej rady – o terminie, miejscu i porządku obrad prezydium okręgowej rady, co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia okręgowej rady i 7 dni przed terminem posiedzenia prezydium okręgowej rady.

 1. Rada może ustalić stałe terminy posiedzeń. W tym przypadku nie stosuje się zawiadomień, o których mowa w ust.1 w stosunku do członków okręgowej rady.
 2. W przypadku konieczności przesunięcia terminu, o którym mowa w ust. 2 stosuje się odpowiednio postanowienia ust.1.
 3. O terminach obrad okręgowej rady, a także prezydium okręgowej rady zawiadamia się również przewodniczącego okręgowej komisji rewizyjnej, przewodniczącego okręgowego sądu oraz okręgowego rzecznika, którzy mogą wziąć udział w obradach z głosem doradczym.
 4. W posiedzeniach okręgowej rady mogą również uczestniczyć goście zaproszeni przez przewodniczącego, radę lub jej prezydium.
 5. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, Okręgowa Rada może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym.
 6. Uchwała podjęta w trybie, o którym mowa w ust. 1, jest ważna, gdy wszyscy członkowie danego organu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i terminie oddania głosu oraz w głosowaniu wzięła udział co najmniej połowa członków tego organu. W przypadku projektu uchwały dotyczącej wyborów dokonywanych przez organ członków rady powiadamia się o imieniu i nazwisku kandydatów oraz o liczbie mandatów w danych wyborach.
 7. W przypadku, gdy przepisy szczególne dotyczące podejmowania uchwał przez okręgową radę wymagają podjęcia uchwały w głosowaniu tajnym, okręgowa rada może, znieść wymóg tajności głosowania w określonej sprawie.
 8. Uchwałę podjętą w trybie, o którym mowa w ust. 1, podpisuje Przewodnicząca lub Wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady oraz Sekretarz Okręgowej Rady, a uchwały w sprawach finansowych – Przewodnicząca lub Wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady oraz Skarbnik Okręgowej Rady i Sekretarz Okręgowej Rady.

 

§ 8. 1. W sprawach wynikających z przepisów prawa okręgowa rada podejmuje uchwały.

W trybie przewidzianym dla uchwał okręgowa rada lub prezydium może podejmować:

 • oświadczenia – zawierające stanowiska w określonej sprawie;
 • deklaracje – zawierające zobowiązania do określonego postępowania;
 • apele – zawierające wezwania do określonego zachowania, podjęcia inicjatywy lub realizacji zadania;
 • stanowiska.
 1. Okręgowa rada jest władna do podejmowania uchwał, w tym dokonania wyborów w trybie Regulaminu wyborów do organów izb przy obecności co najmniej połowy jej członków.
 2. Uchwały są podejmowane większością głosów.
 3. Uchwały:

1)    w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika okręgowej rady;

2)    reprezentowania okręgowej izby przez osoby pełniące funkcję w jej organach,

– przewodniczący okręgowej rady przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w terminie 21 dni od dnia ich podjęcia.

 1. Przewodniczący okręgowej rady przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia na jego żądanie, w terminie 14 dni od jego otrzymania, uchwałę, o której mowa w ust. 4, jeżeli nie została ona nadesłana w trybie określonym w tym przepisie, a także inną uchwałę okręgowej rady, w celu umożliwienia realizacji przez ministra określonego w ustawie uprawnienia do zaskarżenia uchwał do Sądu Najwyższego.
 2. Okręgowa rada podejmuje uchwałę w określonej sprawie należącej do zakresu jej działania w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia stosownej uchwały Naczelnej Rady.
 3. Uchwałę okręgowej rady podpisuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący okręgowej rady oraz sekretarz okręgowej rady, a uchwały w sprawach finansowych – przewodniczący lub wiceprzewodniczący okręgowej rady oraz skarbnik okręgowej rady i sekretarz okręgowej rady.
 4. Procedurę podejmowania przez okręgową radę uchwał w trybie Regulaminu wyborów do organów izb szczegółowo reguluje ten Regulamin.

 

§ 9. Głosowania, zarówno jawne, jak też głosowania tajne i imienne mogą być przyprowadzane przy użyciu urządzeń do elektronicznego liczenia głosów (głosowanie elektroniczne). System używany do głosowania elektronicznego musi zapewniać możliwość przeprowadzenia głosowania tajnego lub imiennego przy zachowaniu jego charakteru.

 

§ 10. 1. W przypadku, gdy okręgowa rada działa w trybie Regulaminu wyborów do organów izb, powołuje komisję wyborczą, która przyjmuje zgłoszenia kandydatur i w kolejności alfabetycznej sporządza listy kandydatów oraz komisję skrutacyjną, która przeprowadza wybory.

 1. Członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą kandydować w wyborach przeprowadzanych w czasie obrad okręgowej rady.

 

§ 11. 1. Głosowanie we wszystkich sprawach przeprowadza się jawnie z zastrzeżeniem ust. 2.

 1. Okręgowa rada może uchwalić tajność głosowania, albo głosowanie imienne.

 

§ 12. 1. W razie, gdy wynik głosowania budzi uzasadnione wątpliwości, okręgowa rada może dokonać reasumpcji głosowania.

 1. Wniosek o reasumpcję głosowania w danej sprawie może być zgłoszony wyłącznie na posiedzeniu, na którym odbyło się głosowanie.
 2. Reasumpcja głosowania w danej sprawie może być przeprowadzona tylko jeden raz.
 3. Reasumpcji głosowania nie podlegają wyniki głosowania imiennego i tajnego.
 4. Na pisemny wniosek 1/3 członków okręgowej rady może być złożony wniosek o reasumpcję głosowania.

 

§ 13. 1. Z obrad okręgowej rady sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący obrad i sekretarz lub zastępujący go członek prezydium okręgowej rady.

 1. Protokół sporządza się w terminie 21 dni od daty zakończenia obrad. Protokół po jego sporządzeniu pozostaje do wglądu dla członków okręgowej rady w biurze okręgowej izby.
 2. Protokół przyjmuje okręgowa rada na następnym posiedzeniu.
 3. Sporządzony protokół wraz z kopiami uchwał podjętych w czasie obrad powinien zostać udostępniony Naczelnej Radzie na jej wniosek w terminie 7 dni od dnia złożenia takiego wniosku.

 

§ 14. 1. Prezydium okręgowej rady działa w imieniu okręgowej rady w sprawach określonych jej uchwałą.

 1. Posiedzenia prezydium okręgowej rady odbywają się w miarę potrzeby.
 2. Posiedzenia prezydium okręgowej rady zwołuje przewodniczący okręgowej rady.
 3. Postanowienia określone w § 8, § 11, § 12 ust. 1-4 i § 13 niniejszego Regulaminu będą miały zastosowanie do prezydium okręgowej rady.

 

§ 15. Przewodniczący okręgowej rady w szczególności:

 • reprezentuje okręgową izbę;
 • reprezentuje okręgową radę;
 • kieruje pracami okręgowej rady i odpowiada za jej prawidłowe funkcjonowanie;
 • kieruje pracami prezydium rady,
 • przewodniczy obradom okręgowej rady i prezydium rady,
 • przydziela sprawy do wykonania członkom prezydium rady,
 • przedstawia okręgowej radzie okresowe sprawozdania z działalności,
 • przedstawia okręgowemu zjazdowi sprawozdania z działalności okręgowej rady,
 • sprawuje nadzór nad pracą biura okręgowej izby i zarządza majątkiem izby.

 

§ 16. 1. Wiceprzewodniczący okręgowej rady jest zastępcą przewodniczącego okręgowej rady w ustalonym przez okręgową radę zakresie.

 1. Na okres swojej nieobecności przewodniczący okręgowej rady wyznacza, który z wiceprzewodniczących będzie go zastępował.
 2. W przypadku gdy wyznaczenie zastępcy przez przewodniczącego okręgowej rady jest niemożliwe albo nie zostało ono dokonane, a jest to konieczne dla prawidłowego funkcjonowania okręgowej izby lub okręgowej rady, prezydium okręgowej rady wyznacza, który z wiceprzewodniczących będzie zastępował przewodniczącego do czasu ustania podstaw wyznaczenia zastępcy w trybie niniejszego ustępu. Posiedzenie prezydium okręgowej rady w tym celu może zostać zwołane przez wiceprzewodniczącego na wniosek co najmniej 3 członków prezydium.

 

§ 17. Sekretarz okręgowej rady nadzoruje wykonanie uchwał okręgowej rady i prezydium okręgowej rady a w szczególności:

 • sporządzanie protokołów z posiedzeń okręgowej rady i prezydium rady;
 • nadzorowanie i czuwanie nad sprawozdawczością okręgowej rady i jej prezydium;
 • przygotowanie projektów uchwał okręgowej rady i jej prezydium, z wyłączeniem projektów uchwał związanych z gospodarką finansową izby;
 • przyjmowanie skarg i wniosków;
 • nadzorowanie i załatwianie bieżącej korespondencji;
 • udzielanie informacji o pracach prezydium organom okręgowej rady, organom naczelnej rady;
 • opracowywanie informacji o działaniach okręgowej rady i prezydium rady do biuletynu okręgowej rady;
 • prowadzenie spraw zleconych przez Prezydium Okręgowej Rady.

 

§ 18. 1 Skarbnik okręgowej rady odpowiada za gospodarkę finansową okręgowej izby. a w szczególności:

 • przygotowuje projekty uchwał związanych z gospodarką finansową izby i nadzoruje ich wykonanie;
 • przygotowuje projekt budżetu;
 • opracowuje analizy i sprawozdania z wykonania budżetu i referuje je na posiedzeniach okręgowej rady oraz przedstawia okręgowemu zjazdowi;
 • nadzoruje księgowość, rachunkowość i sprawozdawczość finansową okręgowej izby;
 • zgłasza wnioski o egzekucję wierzytelności lub ich umorzenie.
 1. Skarbnik w swojej pracy może korzystać z opinii biegłych i rzeczoznawców.

 

§ 19. 1. Do obowiązków członka okręgowej rady należy w szczególności:

 • uczestniczenie w posiedzeniach okręgowej rady;
 • uczestniczenie w pracach komisji lub zespołów problemowych, których jest członkiem;
 • realizowanie innych zadań wyznaczonych przez okręgową radę;
 • składanie informacji z realizacji zadań wykonywanych w ramach działalności okręgowej rady.
 1. Członek okręgowej rady bierze udział w posiedzeniach okręgowej rady wyłącznie osobiście.

 

§ 20. 1. Okręgowa rada realizując swoje zadania powołuje komisje problemowe, określając ich kompetencje oraz zasady działania.

 1. Okręgowa rada w zależności od potrzeb może powołać doraźne komisje problemowe oraz stałe lub doraźne zespoły problemowe.

 

§ 21. 1. Okręgowa rada w celu zapewnienia prawidłowego obiegu informacji i należytej ochrony interesów zawodowych członków samorządu na terenie zakładów pracy realizuje swoje zadania przez swoich Pełnomocnych Przedstawicieli.

 1. Okręgowa rada za zgodą delegata wybranego przez delegatów danego rejonu wyborczego, powierza mu obowiązki związane z pełnieniem funkcji przedstawiciela w rejonie wyborczym. Wybór przedstawiciela następuje na zebraniu w rejonie w obecności, co najmniej połowy delegatów z rejonu. Z zebrania sporządza się protokół, w którym wskazuje się wybranego przedstawiciela. Protokół podpisują wszyscy uczestniczący w zebraniu delegaci i przekazują go do okręgowej rady.
 2. Jeżeli będą zachodziły okoliczności uzasadniające powołania przedstawicielstwa w zakładzie pracy, który jest częścią rejonu wyborczego, a w którym nie pracuje żaden z delegatów, okręgowa rada na wniosek, co najmniej 1/5 członków samorządu tam pracujących może powierzyć obowiązki przedstawiciela innemu członkowi samorządu, po uzyskaniu jego zgody.
 3. Okręgowa rada udziela swemu przedstawicielowi pełnomocnictwa na piśmie.
 4. Pełnomocnictwo może być udzielone na określony czas i dotyczyć pewnej kategorii spraw lub być udzielone oddzielnie dla każdej sprawy zależnie od potrzeb i ustaleń okręgowej rady.
 5. Przedstawiciel okręgowej rady działa w granicach pełnomocnictwa w imieniu rady i na rzecz członków samorządu danego rejonu wyborczego.
 6. Do obowiązków przedstawiciela okręgowej rady należy w szczególności:
 • zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem negocjowanie warunków pracy i płacy na terenie zakładu pracy;
 • integrowanie środowiska pielęgniarek i położnych;
 • informowanie o uchwałach i działaniach okręgowej rady w rejonach wyborczych przez organizowanie zebrań, rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń itp.
 • uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez okręgową radę;
 • wykonanie innych czynności zleconych przez okręgową radę.
 1. Okręgowa rada z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/3 członków samorządu danego rejonu wyborczego, odbierze swe pełnomocnictwo przedstawicielowi, który nienależycie wypełnia swe obowiązki. Decyzja o odebraniu pełnomocnictwa musi być uzasadniona i złożona do protokołu.
 2. Okręgowa rada w celu zapewnienia należytego działania przedstawicieli zwołuje ich zebrania w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
 3. Zebraniu przedstawicieli przewodniczy przewodniczący okręgowej rady lub wyznaczony przez niego wiceprzewodniczący.

 

§ 22. 1. W ramach okręgowej rady pielęgniarek i położnych działa fundusz zapomogowo-pożyczkowy i szkoleniowy.

 1. Mogą powstawać również inne formy samopomocy dla członków samorządu wpisanych na jej listę, jak: pomoc w przypadkach losowych i inne.
 2. Regulamin funkcjonowania form samopomocy, form pożyczkowych i szkoleniowych uchwala okręgowa rada.

 

§ 23. Obsługa kancelaryjna, finansowa oraz prowadzenie księgowości okręgowej izby, udzielanie pomocy prawnej organom okręgowej izby oraz sporządzanie analiz, ocen, sprawozdań należy do biura okręgowej izby pielęgniarek i położnych.

Pobierz regulamin Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
Regulamin Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/VIII/2023 XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z dnia 25 marca 2023 roku w sprawie regulaminu obrad XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie

 

REGULAMIN SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO OKRĘGOWEGO ZJAZDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

 

§ 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 628.);

2) Regulaminie wyborów do organów izb – należy przez to rozumieć Regulamin wyborów do organów izby oraz trybu odwoływania ich członków przyjęty przez Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych;

3) okręgowym zjeździe – należy przez to rozumieć okręgowy zjazd pielęgniarek i położnych, Organ Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur;

4) nadzwyczajnym okręgowym zjeździe – należy przez to rozumieć Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur;

5) okręgowej radzie – należy przez to rozumieć okręgową radę pielęgniarek i położnych, Organ Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur;

6) okręgowej komisji rewizyjnej – należy przez to rozumieć okręgową komisję rewizyjną, Organ Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur;

7) okręgowym sądzie – należy przez to rozumieć okręgowy sąd pielęgniarek i położnych, Organ Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur;

8) okręgowym rzeczniku – należy przez to rozumieć okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, Organ Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur;

9) okręgowej izbie – należy przez to rozumieć Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie;

10) Krajowy Zjazd – należy przez to rozumieć Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych;

11) Naczelnej Radzie – należy przez to rozumieć Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych, organ Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych;

12) Naczelnej Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Naczelną Komisję Rewizyjną, organ Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych;

13) delegacie – należy przez to rozumieć delegata na okręgowy zjazd pielęgniarek i położnych.

 

§ 2. 1. Okręgowy zjazd odbywa się raz w roku i jest zwoływany przez okręgową radę w terminie do końca marca danego roku.

2. Kadencja organów izby trwa 4 lata, z wyjątkiem sytuacji wynikającej z art. 8. pkt 4 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych.
3. Wybór członków organów okręgowej izby następnej kadencji oraz delegatów na Krajowy Zjazd dokonywany jest na najbliższym okręgowym zjeździe odbywanym po upływie okresu, o którym mowa w ust. 2.

 

§ 3. 1. W obradach okręgowego zjazdu biorą udział z głosem stanowiącym delegaci.

2. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad zjazdu, z pouczeniem obowiązku uczestnictwa, okręgowa rada prześle każdemu uczestnikowi zjazdu, co najmniej na 14 dni przed terminem zjazdu lub zobowiąże Przedstawicieli Okręgowej Rady do zorganizowania przedzjazdowych zebrań delegatów połączonych z zapoznaniem ich z dokumentami zjazdowymi.
3. Wraz z zawiadomieniem, o którym mowa w ust. 2 okręgowa rada przesyła projekty uchwał w sprawach, które są objęte porządkiem obrad, a także sprawozdania z działalności organów okręgowej izby wymienionych w § 1 pkt 5-8.
4. W obradach okręgowego zjazdu, na którym mają zostać wybrani członkowie organów okręgowej izby następnej kadencji mogą brać udział, z głosem doradczym, nie będące delegatami osoby pełniące funkcje w ustępujących organach okręgowej izby wymienionych w § 1 pkt 5-8.
5. W obradach okręgowego zjazdu mogą brać udział członkowie Naczelnej Komisji Rewizyjnej wyznaczeni przez ten organ do przedstawienia informacji o wynikach przeprowadzonej kontroli działalności okręgowej komisji rewizyjnej.
6. W obradach okręgowego zjazdu mogą brać udział z prawem zabrania głosu obserwatorzy powołani przez Naczelną Radę lub jej Prezydium.
7. W obradach mogą wziąć udział zaproszeni goście przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych lub Przewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.

 

§ 4. 1. Delegata obowiązuje obecność i czynny udział w posiedzeniach okręgowego zjazdu.

2. Delegat bierze udział w posiedzeniach okręgowego zjazdu wyłącznie osobiście.
3. Każdego dnia przed rozpoczęciem obrad okręgowego zjazdu delegat potwierdza swoją obecność podpisem na liście obecności.
4. Po podpisaniu listy obecności delegat otrzymuje mandat, którym poprzez podniesienie oddaje głos w głosowaniu jawnym.
5. Za nieusprawiedliwioną nieobecność, lub nieuzasadnione wcześniejsze opuszczenie obrad delegat zostanie obciążony proporcjonalną częścią kosztów zjazdu.
6. Usprawiedliwienie nieobecności na zjeździe delegat zobowiązany jest złożyć na piśmie w biurze Okręgowej Izby na 7 dni przed ustaloną datą zjazdu, a w sytuacji nieprzewidzianej najpóźniej 3 dni po terminie zjazdu.

 

§ 5. 1. W sprawach wynikających z przepisów prawa okręgowy zjazd podejmuje uchwały.
W trybie przewidzianym dla uchwał Zjazd może podejmować również:
– wnioski – zawierające wezwanie skierowane do określonego adresata o podjęcie wskazanego we wniosku działania,
– apele – zawierające wezwania do określonego zachowania się, podjęcia inicjatywy, lub realizacji zadania.
2. Okręgowy zjazd jest władny do podejmowania uchwał, w tym dokonania wyborów w trybie Regulaminu wyborów do organów izb przy obecności co najmniej połowy delegatów.
3. W przypadku braku quorum okręgowa rada w ciągu 30 dni ustala termin ponownego okręgowego zjazdu.
4. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów.
5. Uchwały:
1) w sprawie regulaminów organów okręgowej izby;
2) w sprawie wyboru przewodniczącej okręgowej rady, przewodniczącej okręgowej komisji rewizyjnej, przewodniczącej okręgowego sądu oraz okręgowego rzecznika,
– przewodniczący okręgowego zjazdu przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w terminie 21 dni od dnia ich podjęcia.
6. Przewodniczący okręgowej rady przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia na jego żądanie, w terminie 14 dni od jego otrzymania, uchwałę, o której mowa w ust. 5, jeżeli nie została ona nadesłana w trybie określonym w tym przepisie, a także inną uchwałę okręgowego zjazdu, w celu umożliwienia realizacji przez ministra określonego w ustawie uprawnienia do zaskarżenia uchwał do Sądu Najwyższego.
7. Uchwałę okręgowego zjazdu podpisuje przewodniczący okręgowego zjazdu lub jego zastępca oraz sekretarz okręgowego zjazdu lub członek prezydium okręgowego zjazdu.
8. Procedurę podejmowania przez okręgowy zjazd uchwał w trybie Regulaminu wyborów do organów izb szczegółowo reguluje ten Regulamin.

 

§ 6. 1. Przewodniczący Okręgowej Rady otwiera Zjazd, udziela głosu zaproszonym gościom oraz prowadzi obrady do czasu wyboru Przewodniczącego Zjazdu.

2. Przewodniczący Zjazdu dokonuje wyboru zastępców przewodniczącego i sekretarzy zjazdu – stanowiących z Przewodniczącym Prezydium Zjazdu.
3. Prezydium okręgowego zjazdu, oprócz przewodniczącego okręgowego zjazdu powinno się składać co najmniej z wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.

 

§ 7. 1. Przewodniczący Zjazdu przy pomocy członków Prezydium:
1) Czuwa nad przestrzeganiem porządku obrad, regulaminem zjazdu, oraz dyscypliną na sali obrad,
2) Kieruje przebiegiem Zjazdu zgodnie z porządkiem obrad,
3) Udziela głosu delegatom i zaproszonym gościom,
4) Zarządza głosowania w sprawach, które wymagają rozstrzygnięcia w tym trybie,
5) Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Zjazdu,
6) Przewodniczący Zjazdu może zwrócić uwagę dyskutantowi, który w swoim wystąpieniu odbiega od przedmiotu obrad określonego w porządku dziennym,
a po dwukrotnym zwróceniu uwagi, może odebrać przemawiającemu głos,
7) Przewodniczący Zjazdu udziela głosu poza porządkiem obrad jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego lub sprostowania. Przemówienie nie może trwać dłużej niż 1 minutę.
8) Przewodniczący Zjazdu może ograniczyć liczbę dyskutantów chcących zabrać głos w sprawie projektu danej uchwały, do jednego zwolennika i jednego przeciwnika.
9) Przewodniczący Zjazdu ustala kolejność głosowania projektów uchwał i wniosków.

 

§ 8. 1. Porządek obrad Zjazdu obejmuje w szczególności:
1) Otwarcie Zjazdu i wystąpienie Przewodniczącego Okręgowej Rady oraz zaproszonych gości,
2) Wybór osób uprawnionych do liczenia głosów oddanych w głosowaniu jawnym,
3) Wybór Przewodniczącego Zjazdu, Zastępców Przewodniczącego i Sekretarzy Zjazdu stanowiących Prezydium Zjazdu,
4) Wybór komisji mandatowej,
5) Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Mandatowej,
6) Przyjęcie porządku obrad,
7) Przyjęcie regulaminu obrad,
8) Wybór komisji zjazdowych,
9) Przedstawienie sprawozdań organów izby,
10) Podjęcie Uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań organów izby,
11) Podjęcie innych Uchwał,
12) Rozpatrzenie wniosków,
13) Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków,
14) Zamknięcie Zjazdu.

 

§ 9. 1. Okręgowy zjazd powołuje następujące komisje zjazdowe:
1) komisję mandatową, która stwierdza czy okręgowy zjazd jest władny do podjęcia uchwał;
2) komisję uchwał i wniosków;
3) komisję skrutacyjną, która przeprowadza głosowania tajne i imienne, a także nadzoruje prawidłowość przeprowadzania głosowań w sytuacji, gdy głosowania są przeprowadzane przy użyciu urządzeń do elektronicznego liczenia głosów;
4) komisję wyborczą, która przyjmuje zgłoszenia kandydatur i w kolejności alfabetycznej sporządza listy kandydatów.
2. Okręgowy zjazd może powołać także inne komisje zjazdowe.
3. Członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą kandydować w wyborach przeprowadzanych w czasie obrad okręgowego zjazdu.

 

§ 10. 1. Głosowanie we wszystkich sprawach przeprowadza się jawnie z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Okręgowy zjazd może uchwalić tajność głosowania albo głosowanie imienne w określonej sprawie i wówczas głosowanie przeprowadza komisja skrutacyjna.
3. Przeprowadzając głosowanie tajne komisja skrutacyjna w szczególności: przygotowuje karty do głosowania, rozdaje delegatom karty do głosowania, zbiera głosy do sprawdzonych i zamkniętych przez nią urn, przelicza głosy i ustala wyniki głosowania w protokole, w którym określa:
1) liczbę uprawnionych do głosowania;
2) liczbę głosów oddanych;
3) liczbę głosów ważnych;
4) liczbę głosów nieważnych.
4. Głosowania, zarówno jawne, jak też głosowania tajne i imienne mogą być przyprowadzane przy użyciu urządzeń do elektronicznego liczenia głosów (głosowanie elektroniczne). System używany do głosowania elektronicznego musi zapewniać możliwość przeprowadzenia głosowania tajnego lub imiennego przy zachowaniu jego charakteru. Prawidłowość przeprowadzania głosowań elektronicznych nadzoruje komisja skrutacyjna.
5. Obliczenia oddanych głosów dokonują osoby uprawnione do liczenia głosów
w głosowaniu jawnym i podają Sekretarzom Zjazdu wyniki głosowania.
6. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Zjazdu.

 

§ 11. 1.W razie, gdy wynik głosowania budzi uzasadnione wątpliwości, okręgowy zjazd może dokonać reasumpcji głosowania.

2. Wniosek o reasumpcję głosowania w danej sprawie może być zgłoszony wyłącznie na posiedzeniu, na którym odbyło się głosowanie.
3. Reasumpcja głosowania w danej sprawie może być przeprowadzona tylko jeden raz.
4. Reasumpcji głosowania nie podlegają wyniki głosowania imiennego i tajnego.
5. Okręgowy Zjazd rozstrzyga o reasumpcji głosowania na pisemny wniosek co najmniej 30 delegatów.

 

§ 12. 1. W trybie przewidzianym dla uchwał okręgowy zjazd rozpatruje wnioski, a także dokonuje wyborów członków prezydium okręgowego zjazdu oraz komisji zjazdowych, a także przeprowadza inne wybory poza trybem określonym w Regulaminie wyborów do organów izb.

2. W przypadku wyborów, o których mowa w ust. 1, w sytuacji, gdy jest więcej niż dwóch kandydatów na daną funkcję albo dokonuje się jednoczesnego wyboru więcej niż jednej osoby na jednakowe funkcje, wybrana zostanie osoba albo osoby, które uzyskały największą liczbę głosów.
3. Wybór członków komisji zjazdowej może być połączony z ustaleniem liczby jej członków w ten sposób, że głosowany jest skład komisji wynikający ze wszystkich zgłoszonych kandydatur.
4. Delegaci zgłaszają udział w dyskusji nad określonym punktem porządku dziennego Sekretarzowi Zjazdu.
5. Przewodniczący Zjazdu udziela głosu Delegatom według kolejności zgłoszeń.
6. Zabierając głos Delegat powinien przejść do mikrofonu. Czas wystąpienia nie przekracza 2 min.
7. Przewodniczącym: Okręgowej Rady, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu, Okręgowemu Rzecznikowi, można udzielić głosu poza kolejnością.
8. Delegat nie może zabrać głosu w dyskusji nad tą samą sprawą więcej niż dwa razy, chyba że wezwie go Przewodniczący Zjazdu.
9. Po zamknięciu dyskusji dokonanym przez Przewodniczącego Zjazdu, można zabrać głos tylko w sprawach formalnych i to jedynie przed wezwaniem Przewodniczącego do głosowania.

Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:
– przerwanie, odroczenie lub zamknięcie posiedzenia,
– uchwalenie tajności posiedzenia,
– zamknięcie listy mówców,
– zamknięcie dyskusji,
– odesłanie do komisji celem rozpatrzenia i opracowania,
– głosowanie bez dyskusji,
– zmianę porządku obrad,
– przeprowadzenie głosowania,
– ograniczenie czasu przemówienia,
– sprawdzenie quorum,
– reasumpcję głosowania,
– głosowanie imienne,
– zamknięcie listy kandydatów,
– uchwalenie tajności głosowania,

 

§ 13. 1. Sprawozdawczo – Wyborczy Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych dokonuje wyborów:
– Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych,
– Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
– Przewodniczącej Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych,
– Przewodniczącej Okręgowej Komisji Rewizyjnej,
a następnie:
– Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
– Członków Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych,
– Członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej,
– Członków Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych,
– Delegatów na Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych.

2. Czynne prawo wyborcze przysługuje Delegatom wybranym na zebraniach wyborczych.
3. Bierne prawo wyborcze przysługuje Delegatom wybranym na zebraniach w rejonach wyborczych, z wyjątkiem: Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz jego zastępców a także Przewodniczącej i członków Sądu Pielęgniarek i Położnych, dla których bierne prawo przysługuje Delegatom wykonującym zawód pielęgniarki lub położnej nieprzerwanie co najmniej przez 10 lat przed dniem wyborów.
4. Bierne prawo wyborcze w wyborach na funkcje: Przewodniczącej Okręgowej Rady, przewodniczącej Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącej Okręgowego Sądu i Okręgowego Rzecznika nie przysługuje osobie, która pełniła daną funkcję przez 2 następujące po sobie kadencje poprzedzające kadencję, na którą ma być przeprowadzany wybór. Pełnienie danej funkcji dłużej niż przez 24 miesiące w danej kadencji przyjmuje się za pełnienie jej przez pełną kadencję.
5. Kandydatów do organów wymienionych w § 13 pkt. 1 należy zgłosić na piśmie.
Zgłoszenie powinno zawierać:
– imię i nazwisko zgłaszającego (podpis)
– imię i nazwisko kandydata,
– kandydaturę może zgłosić wyłącznie Delegat,
Zgłaszany kandydat zobowiązany jest oświadczyć, czy wyraża zgodę na kandydowanie. Delegaci mogą zadawać pytania zgłoszonym kandydatom.
6. Kandydaci na stanowisko Przewodniczącej Okręgowej Rady, są zobowiązani do przedstawienia przebiegu swojej pracy zawodowej i społecznej oraz programu działania po objęciu funkcji.
7. Można zgłaszać nieograniczoną liczbę kandydatów.
8. Nie można jednocześnie kandydować do więcej niż jednego organu.
9. Kandydatów umieszcza się na karcie do głosowania w alfabetycznej kolejności nazwisk.
10. Wyboru na stanowiska: Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Przewodniczącej Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych, Przewodniczącej Okręgowej Komisji Rewizyjnej dokonuje się przed wyborem pozostałych Członków organów Okręgowej Izby. Wyboru na w/w stanowiska dokonuje się zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.
11. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej liczby głosów – przeprowadza się ponowne głosowanie, w którym uczestniczy tylko dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów. W drugiej turze głosowania wybrany zostaje kandydat, który otrzymał większą liczbę głosów.
12. W przypadku natomiast, gdy jest tylko jeden kandydat, zostaje on wybrany, gdy uzyska co najmniej połowę ważnie oddanych głosów. W przeciwnym wypadku konieczne jest przeprowadzenie kolejnych wyborów.
13. Wyboru na Członków Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu, Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Delegatów na Krajowy Zjazd dokonuje się zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.
14. Wyboru kandydata(ów) dokonuje się przez wskazanie na karcie wyborczej nazwiska kandydata(ów), na które wyborca oddaje swój głos. Kandydaci, na których wyborca nie oddaje głosu powinni być wykreśleni.
15. Głos jest nieważny wówczas, gdy liczba wskazań jest większa od określonej dla danego organu lub gdy karta do głosowania została przekreślona w całości.
a) Głosować można tylko osobiście.
b) Oddanie głosu wymaga okazania członkowi komisji skrutacyjnej mającemu pieczę nad urną wyborczą, ważnego mandatu Delegata.
16. Głosowanie może być przeprowadzone przy użyciu elektronicznego systemu głosowania.
17. Do wyborów wymagana jest:
– obecność co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

§ 14. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący okręgowego zjazdu ogłasza jego zamknięcie.

 

§ 15. 1. Z przebiegu okręgowego zjazdu sporządza się protokół, który stanowi stwierdzenie przebiegu obrad i w załącznikach zawiera:
1) protokoły komisji zjazdowych;
2) pełne teksty podjętych uchwał, przedłożonych sprawozdań, wniosków oraz innych dokumentów okręgowego zjazdu.
2. Przewodniczący Okręgowego Zjazdu jest obowiązany w terminie nie dłuższym iż 7 dni od dnia zakończenia Zjazdu przekazać Okręgowej Radzie dokumenty Okręgowego Zjazdu.
3. Protokół znajdować się będzie do wglądu członków okręgowej izby w biurze okręgowej izby. Zainteresowany członek okręgowej izby powinien uzyskać wgląd do protokołu najpóźniej następnego dnia roboczego po zgłoszeniu chęci zapoznania się z protokołem.
4. Delegat może zgłosić zastrzeżenia lub poprawki do sporządzonego protokołu w ciągu 30 dni od daty przekazania okręgowej radzie dokumentów okręgowego zjazdu.
5. O przyjęciu lub odrzuceniu poprawki decyduje prezydium okręgowego zjazdu większością głosów.
6. Protokół, do którego nie wniesiono w terminie poprawek lub zastrzeżeń uważa się za przyjęty.

Pobierz regulamin Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych
Regulamin Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 6/VIII/2023 XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z dnia 25 marca 2023 roku


REGULAMIN OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ


Przepisy ogólne.

§ 1. 1. Regulamin określa zasady wewnętrznego urzędowania okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, organ Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur
2. Regulamin ma na celu zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań przez okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej i zastępców okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, wynikających ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 916); zwanej dalej „ustawą o samorządzie”.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 916);
2) rzeczniku – należy przez to rozumieć okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, a także zastępcę okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej.

§ 3. 1. Kadencja okręgowego rzecznika trwa 4 lata, z wyjątkiem sytuacji wynikającej z art. 8. pkt 4 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych.
2. Wyboru zastępcy okręgowego rzecznika dokonuje się na okres kadencji okręgowego rzecznika.
3. W razie wygaśnięcia mandatu okręgowego rzecznika przed upływem kadencji lub niemożności sprawowania przez niego funkcji, do czasu wyboru nowego okręgowego rzecznika funkcję tę pełni jeden z zastępców okręgowego rzecznika wyznaczony przez Naczelnego Rzecznika.

§ 4. 1. Zadania określone w art. 35 ust. 1 ustawy, okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej wykonuje w szczególności poprzez:
1) zapoznawanie się z wpływającymi pismami i rozstrzyganie o sposobie załatwienia opisa-nych w nich spraw;
2) podejmowanie decyzji o wszczęciu i prowadzeniu w I instancji postępowania wyjaśnia-jącego w przypadku uzyskania informacji wskazujących na możliwość popełnienia prze-winienia zawodowego tj. naruszenia zasad etyki zawodowej lub przepisów dotyczących wykonywania zawodu przez członków okręgowej izby, której rzecznik jest organem, a także występowaniu w tych sprawach w charakterze oskarżyciela przed sądem pielęgnia-rek i położnych;
3) przydzielanie spraw zastępcom okręgowego rzecznika oraz czuwanie nad właściwym i terminowym ich załatwianiem;
4) prowadzenie, po wyznaczeniu przez Naczelnego Rzecznika, postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej członków organów izb wymienionych w art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy;
5) występowanie z wnioskami o przedłużenie czasu trwania postępowania wyjaśniającego, w zakresie określonym w art. 53 ust. 2 i 3 ustawy;
6) zarządzanie wypłaty należności świadkom, biegłym, tłumaczom, rzecznikom;
7) powoływanie biegłego, określanie zakresu opinii oraz terminu jej opracowania;
8) udzielanie zgody na udostępnienie do wglądu akt, wydanie odpisów oraz kserokopii;
9) prowadzeniu działalności prewencyjnej ze szczególnym uwzględnieniem upowszechnia-nia zasad etyki zawodowej, przepisów i reguł wykonywania zawodu, praw pacjenta oraz promowania właściwych postaw i zachowań zawodowych;
10) wyznaczanie zastępcom okręgowego rzecznika zadań wynikających z prowadzeniem po-stępowań, współpracy z Naczelnym Rzecznikiem i innymi rzecznikami okręgowymi, oraz organizacji szkoleń;
11) nadzorowanie pracy biura rzecznika;
12) wykonywaniu innych czynności związanych z pełnieniem swej funkcji.
2. Realizując zadania, o których mowa w ust.1, okręgowy rzecznik działa osobiście oraz za pośrednictwem zastępców.
3. Okręgowy rzecznik może zastrzec realizację niektórych czynności wymienionych w ust. 1 do swojej wyłącznej kompetencji.
4. Rzecznik jest odpowiedzialny za prawidłowość, terminowość, rzetelność oraz wnikliwość wykonywanych czynności, a także za treść i formę postanowień oraz innych pism sporządzanych w toku postępowania wyjaśniającego.
5. W zakresie, o którym mowa w ust. 4 rzecznik okręgowy sprawuje nadzór nad czynnościami podejmowanymi przez zastępców rzecznika okręgowego, poprzez zapoznawanie się z aktami postępowań w sprawach powierzonych do prowadzenia zastępcom rzecznika okręgowego, kontrolę przebiegu czynności i w razie potrzeby wydawanie poleceń, co do kierunków postępowania.

§ 5. Siedzibą okręgowego rzecznika jest siedziba okręgowej izby pielęgniarek i położnych, której rzecznik jest organem.

§ 6. Okręgowy rzecznik odpowiada za prawidłowe i terminowe wykonywanie czynności należących do jego kompetencji, a także za treść i formę sporządzanych w związku z tym dokumentów oraz rzetelność informacji udzielonych pisemnie lub ustnie.

§ 7. 1. Czynności realizowane przez okręgowego rzecznika, w ramach wykonywanych zadań podlegają dokumentowaniu.
2. Każdy dokument powinien zawierać oznaczenie organu, określenie daty i miejsca sporządzenia, treść, podpis ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji osoby sporządzającej, a w przypadkach przewidzianych w przepisach dotyczących postępowania wyjaśniającego również uzasadnienie.

§ 8. 1. Nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, w oznaczonych dniach i godzinach rzecznik, pełni dyżur.
2. Dyżur jest pełniony w siedzibie okręgowego rzecznika w godzinach pracy Biura okręgowej izby pielęgniarek i położnych. Czas trwania dyżuru określa okręgowy rzecznik.
3. Informację dotyczącą czasu i miejsca dyżurów rzecznika umieszcza się w siedzibie okręgowej izby pielęgniarek i położnych, oraz podaje do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej okręgowej izby pielęgniarek i położnych.

§ 9. 1. Przebieg każdego dyżuru dokumentuje się wpisem w Rejestrze dyżurów.
2. Wpis do rejestru powinien zawierać:
1) imię i nazwisko osoby pełniącej dyżur;
2) datę dyżuru;
3) zwięzły opis spraw zgłoszonych podczas dyżuru;
4) rodzaj i zakres podjętych lub zamierzonych działań;
5) podpis osoby pełniącej dyżur.
Nadzór nad działalnością rzeczników okręgowych.

§ 10. 1. Nadzór, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy sprawowany przez Naczelnego Rzecznika ma na celu ujednolicenie ocen i zasad postępowania rzeczników w prowadzonych przez nich sprawach, kryteriów polityki odwoławczej, a także udziału w rozprawach przed sądami pielęgniarek i położnych.
2. Działalność nadzorcza zmierza do tego, aby czynności podejmowane przez rzeczników realizowane były zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy uwzględnieniu uprawnień stron oraz respektowaniu prawnych interesów innych osób, a przy tym sumiennie i terminowo.
3. W ramach sprawowanego nadzoru Naczelny Rzecznik:
1) zaznajamia się z działalnością rzeczników, wskazuje w tym zakresie występujące nieprawidłowości oraz udziela – w razie potrzeby wskazówek i zaleceń;
2) na podstawie akt postępowań wyjaśniających dokonuje analizy wybranych spraw;
3) zapoznaje się z zamierzeniami rzeczników dotyczącymi kierunków prowadzonego postępowania, w tym terminu realizacji, rodzaju i charakteru planowanych czynności;
4) dokonuje oceny:
a) organizacji pracy rzeczników okręgowych;
b) prawidłowości wykonywanych czynności oraz ich terminowości;
c) poprawności pod względem formalno-prawnym przygotowanych dokumentów;
5) analizuje przypadki nieprawidłowości występujące w działalności rzeczników;
6) analizuje dane dotyczące przewinień o charakterze zawodowym;
7) kontroluje zabezpieczenie dokumentów przed nieuprawnionym ujawnieniem;
8) udziela wyjaśnień i wytycznych w zakresie dotyczącym obowiązujących przepisów oraz metodyki prowadzonych postępowań wyjaśniających.
4. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 1 rzecznik:
1) udostępnia akta postępowań wyjaśniających oraz inne dokumenty związane z prowadzonymi sprawami;
2) umożliwia wgląd w prowadzone urządzenia ewidencyjne;
3) udziela ustnych lub pisemnych informacji oraz wyjaśnień dotyczących:
a) kierunków prowadzonego postępowania, w tym terminu realizacji, rodzaju i charakteru planowanych czynności,
b) organizacji pracy oraz zabezpieczenia dokumentów przed nieuprawnionym ujawnieniem,
c) wykonywanych czynności oraz ich terminowości,
d) przygotowanych dokumentów
e) stwierdzonych nieprawidłowości występujących w działalności okręgowego rzecznika,
f) danych w zakresie przewinień o charakterze zawodowym.

§ 11. 1. W ramach nadzoru sprawowanego przez Naczelnego Rzecznika dokonuje się wizytacji biura okręgowego rzecznika.
2. Wizytacje przeprowadza się przynajmniej jeden raz w czasie trwania kadencji okręgowego rzecznika oraz w przypadku uzyskania przez Naczelnego Rzecznika informacji o występowaniu rażących nieprawidłowości w działaniu rzecznika.

§ 12. 1. Przeprowadzenie wizytacji następuje na podstawie zarządzenia Naczelnego Rzecznika o przeprowadzeniu wizytacji biura okręgowego rzecznika
2. W zarządzeniu wskazuje się termin wizytacji oraz określa skład zespołu wizytującego.
3. W skład zespołu wizytującego oprócz Naczelnego Rzecznika lub zastępcy Naczelnego Rzecznika może wchodzić również pracownik Kancelarii Naczelnego Rzecznika.
4. W przypadkach uzasadnionych zawiłością sprawy będącej przedmiotem wizytacji w skład zespołu wizytującego mogą wchodzić inni przedstawiciele Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

§ 13. 1. O terminie wizytacji informuje się pisemnie okręgowego rzecznika, na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem wizytacji.
2. Wizytacja może być przeprowadzona z pominięciem terminu, o którym mowa w ust.1:
1) za zgodą okręgowego rzecznika;
2) gdy powodem wizytacji jest informacja o występowaniu rażących nieprawidłowości w pracy okręgowego rzecznika.

§ 14. Wizytacja obejmuje dokonanie ustaleń w zakresie:
1) organizacji funkcjonowania biura okręgowego rzecznika, a w szczególności godzin urzędowania, dostępności dla petentów, warunków lokalowych, wyposażenia biura, stanu zabezpieczenia dokumentów przed nieuprawnionym ujawnieniem oraz przestrzegania zasad ograniczonego dostępu do dokumentacji związanej z prowadzeniem postępowań wyjaśniających oraz repertoriów i ewidencji, w tym również dokumentacji zawartej na nośnikach elektronicznych;
2) prawidłowości funkcjonowania i organizacji obsługi biurowej oraz pomocy prawnej;
3) poprawności pod względem formalno-prawnym prowadzonej dokumentacji, a w szczególności urządzeń ewidencyjnych oraz akt postępowań wyjaśniających;
4) ilości i charakteru prowadzonych spraw oraz prawidłowości podejmowanych w nich działań;
5) działalności prewencyjnej i szkoleniowej okręgowego rzecznika, sposobu planowania zadań i realizacji harmonogramu szkoleń, tematyki, metod i rodzaju planowanej prewencji oraz organizacji i poziomu prowadzenia wewnętrznej działalności szkoleniowej skierowanej do członków organu w celu podniesienia ich kompetencji.

§ 15. 1. Bezpośrednio po przeprowadzeniu wizytacji przewodniczący zespołu wizytującego omawia z okręgowym rzecznikiem ustalenia poczynione w czasie jej prowadzenia.
2. W terminie nie dłuższym niż 14 dni od zakończenia wizytacji sporządza się protokół z przebiegu i ustaleń wizytacji.
3. Protokół powinien zawierać: datę i miejsce wizytacji, wskazanie osób w niej uczestniczących, określenie wizytowanego organu, przedmiot i ustalenia wizytacji, wnioski i zalecenia pokontrolne ze wskazaniem czasu ich zrealizowania.

§ 16. 1. Okręgowy rzecznik organizuje i przeprowadza szkolenia dla członków samorządu zawodowego z zakresu odpowiedzialności zawodowej.
2. Problematyka szkoleń dotyczy w szczególności:
1) kształtowania się, częstotliwości występowania oraz charakteru przewinień z zakresu odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych;
2) przyczyn i okoliczności sprzyjających powstawaniu przewinień zawodowych;
3) zasad odpowiedzialności zawodowej;
4) wykładni przepisów prawa;
5) respektowania praw pacjenta;
6) promowania właściwych postaw i zachowań zawodowych;
7) kwestii dotyczących etyki zawodowej pielęgniarek i położnych.
Biuro okręgowego rzecznika.

§ 17. 1. Zadaniem biura okręgowego rzecznika zwanej dalej „biurem” jest zgodne z przepisami ustawy, kodeksu postępowania karnego, administracyjnego, uchwałami samorządu pielęgniarek i położnych oraz innymi przepisami prawa, a także zaleceniami Naczelnego Rzecznika wykonywanie czynności biurowych i pomocniczych.
2. Pracownicy biura powinni wykonywać powierzone im zadania terminowo, sumiennie i starannie, wykazywać życzliwość i bezstronność, dbać o kulturę urzędowania, a także przestrzegać zasad postępowania z informacjami ustawowo chronionymi.

§ 18. W szczególności do zadań biura należy:
1) zapewnienie sprawnej obsługi biurowej, w szczególności w zakresie obiegu wpływających i sporządzanych w biurze dokumentów procesowych i innych pism oraz ich ewidencjonowanie i rejestrowanie;
2) prowadzenie repertoriów, rejestrów, i innych niezbędnych urządzeń ewidencyjnych oraz wpisywanie w nich aktualnych danych dotyczących biegu spraw i sposobu ich merytorycznego zakończenia;
3) prowadzenie korespondencji, sporządzanie projektów pism i dokumentów z zakresu działania rzecznika;
4) prowadzenie terminarzy zapewniających podejmowanie przez okręgowego rzecznika decyzji procesowych lub innych czynności w terminach przewidzianych prawem;
5) informowanie stron i ich pełnomocników o biegu spraw prowadzonych przez rzecznika w zakresie określonym przez okręgowego rzecznika;
6) protokołowanie czynności procesowych wykonywanych przez okręgowego rzecznika;
7) wykonywanie czynności biurowych i technicznych w trakcie opracowywania dokumentów;
8) sporządzanie wezwań i zawiadomień oraz informowanie stron o terminach czynności procesowych wykonywanych przez okręgowego rzecznika;
9) udostępnianie akt spraw, umożliwianie sporządzenia z nich odpisów i kserokopii oraz sporządzanie i wydawanie – za zgodą okręgowego rzecznika – odpłatnie, uwierzytelnionych odpisów dokumentów lub kserokopii;
10) obliczanie należności uczestników postępowania w szczególności świadków, oraz biegłych oraz kosztów poniesionych przez rzecznika;
11) sporządzanie zestawienia opłat i wydatków w postępowaniu wyjaśniającym, w oparciu o rachunki, faktury i inne dokumenty zawarte w aktach sprawy;
12) porządkowanie materiału aktowego, zszywanie akt zakończonych postępowań, z uwzględnieniem wymogów w zakresie załączania materiałów do właściwych akt, ich numerowanie i umieszczanie odpowiednich adnotacji na okładkach;
13) przygotowywanie okresowych informacji statystycznych oraz w oparciu o wynikające z nich dane – projektów innych informacji o wynikach działalności rzecznika okręgowego;
14) wykonywanie czynności związanych z archiwizowaniem akt;
15) wykonywanie czynności związanych z zapewnieniem niezbędnych w pracy rzecznika okręgowego materiałów piśmiennych, druków, repertoriów, rejestrów i formularzy urzędowych oraz sprawdzanie, czy są one zgodne z obowiązującymi wzorami;
16) wykonywanie innych czynności na polecenie okręgowego rzecznika w zakresie właściwości tego organu.

§ 19. 1. Pracownik biura wykonuje zadania biura zgodnie z zakresem obowiązków, wynikających z umowy o pracę, na zajmowanym przez siebie stanowisku.
2. W zakresie obowiązków, o którym mowa w ust.1 powinny zostać wskazane poszczególne uprawnienia dotyczące podpisywania korespondencji wychodzącej z biura oraz zakresu informacji udzielanych stronom o sprawach prowadzonych przez rzecznika oraz pozostałych informacji udzielanych innym osobom.

§ 20. W biurze przechowuje się zbiór aktualnie obowiązujących przepisów prawnych w oparciu, o które są prowadzone postępowania wyjaśniające w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej.

Biurowość, zakładanie i prowadzenie akt.

§ 21. 1. Na pismach wpływających do biura oraz sporządzanych w biurze, a także wysyłanych do innych organów i osób umieszcza się sygnaturę akt sprawy, której one dotyczą.
2. Pisma w sprawach niecierpiących zwłoki oznacza się napisem „Pilne”, a w sprawach terminowych – „Terminowe”.

§ 22. 1. W piśmie wysyłanym przez biuro podaje się pełną nazwę organu, sygnaturę akt sprawy, znak pisma, datę podpisania pisma, imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję lub zajmowane stanowisko podpisującego.
2. W nagłówku pisma podaje się, w miarę potrzeby, określenie przedmiotu sprawy.
3. W piśmie stanowiącym odpowiedź na otrzymane pismo powołuje się datę i sygnaturę pisma, którego odpowiedź dotyczy.
4. Jeżeli sprawa, której dotyczy pismo, pozostaje w ewidencji innego organu uprawnionego do prowadzenia postępowań, należy również wskazać numer sprawy w tej ewidencji.
5. Jeżeli wraz z pismem przesyła się załączniki, ich liczbę podaje się pod tekstem pisma z lewej strony, poniżej wymieniając ich nazwy.

§ 23. 1. W nadsyłanych lub przekazywanych do biura przesyłkach sprawdza się właściwość adresata i stan opakowania.
2. Do pism wpływających za pośrednictwem poczty dołącza się koperty dla udokumentowania zachowania terminu. Jeżeli w kopercie przesłano kilka pism (akt), kopertę dołącza się do jednego z tych pism, zaznaczając na pozostałych pismach, przy którym piśmie znajduje się ta koperta.

§ 24. 1. Na każdym piśmie wpływającym do kancelarii umieszcza się adnotację (prezentatę) zawierającą nazwę organu (okręgowego rzecznika), datę otrzymania pisma i liczbę załączników oraz imienną pieczątkę lub czytelny podpis osoby przyjmującej pismo.
2. Pismo wpływające lub wysyłane w sprawach zarejestrowanych w repertoriach otrzymuje sygnaturę sprawy, której dotyczy.
3. Na żądanie osoby składającej pismo pracownik kancelarii wydaje pokwitowanie lub potwierdza odbiór pisma, umieszczając na jego kopii datę przyjęcia oraz adnotację (prezentatę) zawierającą nazwę organu (okręgowego rzecznika)i podpis osoby przyjmującej pismo.

§ 25. 1. Pisma dotyczące tej samej sprawy łączy się w porządku chronologicznym w akta sprawy.
2. Na okładce akt umieszcza się pełną nazwę organu (okręgowego rzecznika) prowadzącego sprawę, sygnaturę oraz określenie przedmiotu sprawy.
3. Karty w aktach powinny być ponumerowane, zwłaszcza po zakończeniu postępowania lub, gdy akta są przesyłane do innego organu (np. do sądu).
4. Na trzeciej stronie okładki akt odnotowuje się liczbę kart w aktach.
5. Jeden tom akt nie może zawierać więcej niż 200 kart.
6. Kolejne tomy, oznaczone numeracją rzymską, zachowują ciągłość numeracji kart.

§ 26. Poza dokumentami sporządzonymi w toku postępowania wyjaśniającego do akt załącza się odpisy skierowanych zawiadomień, adnotacje urzędowe, zwrotne poświadczenia odbioru pism oraz koperty, gdy umieszczona na nich data stempla pocztowego stanowi dowód dochowania terminu zawitego.

§ 27. 1 Sygnatura akt postępowania wyjaśniającego składa się z skrótu literowego pochodzącego od nazwy organu (okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej) oraz wyrażonego cyframi arabskimi kolejnego numeru sprawy i dwóch ostatnich cyfr roku, w którym akta zostały założone (np.: „ORzOZ 28/11”).
2. Przedmiot sprawy określa się zwięźle, unikając w miarę możliwości umieszczania na okładce danych personalnych (np.: „skarga dot. pielęgniarek z Oddz. Nefr. Szpitala AM w Warszawie”).
3. Po wykonaniu czynności, o których mowa w art. 50 ustawy na okładce umieszcza się imię i nazwisko pielęgniarki, przeciwko której jest prowadzone postępowanie wyjaśniające oraz kwalifikację prawną zarzuconego jej czynu.

§ 28. 1. Na okładkach akt, poza oznaczeniem sprawy, umieszcza się w sposób trwały napis:
1) „Postępowanie rozpoczęto” – ze wskazaniem daty otrzymania informacji, o której mowa w art. 48 ust.1 ustawy;
2) „Postępowanie zakończono” – ze wskazaniem daty wydania postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania, postanowienia o umorzeniu postępowania albo wydania postanowienia o zamknięciu postępowania wyjaśniającego;
3) „Postępowanie zawieszono” – jeżeli wydano postanowienie o zawieszeniu postępowania wyjaśniającego wraz ze wskazaniem okresu w którym postępowanie pozostawało zawieszone;
4) „Materiały wyłączono” – jeżeli z akt wyłączono materiały do odrębnego prowadzenia postępowania wyjaśniającego albo w celu przekazania innemu organowi.
2. Napisy na okładkach akt należy uaktualniać w miarę zachodzących zmian w postępowaniu.

§ 29. W razie złożenia do akt przedmiotu należy sporządzić protokół określając w nim przedmiot i wskazując, przez kogo został on złożony. Jeżeli dołączenie do akt sprawy przedmiotu nie jest możliwe, a cechy przedmiotu mogą mieć znaczenie dla wyniku postępowania należy opisać ten przedmiot w protokole oględzin.

§ 30. 1. Złożone w związku z postępowaniem przedmioty załącza się do akt, a w razie potrzeby umieszcza się we wszytej do akt kopercie, na której zaznacza się jej zawartość, datę przyjęcia przedmiotu, nazwisko osoby lub nazwę podmiotu, który złożył przedmiot.
2. Jeżeli właściwości przedmiotu uniemożliwiają jego dołączenie do akt jest on, do czasu zakończenia postępowania, przechowywany w biurze.
3. Do przedmiotu, o którym mowa w ust. 2 dołącza się, przymocowaną w sposób trwały, metryczkę zawierającą sygnaturę postępowania oraz dane wymienione w ust.1.

§ 31. Na polecenie rzecznika można w toku postępowania wyjaśniającego wydać stronie lub innej osobie złożony przez nią w sprawie przedmiot lub dokumenty, po złożeniu do akt jego uwierzytelnionego odpisu.

§ 32. Akta znajdujące się w biurze powinny być posegregowane z uwzględnieniem stadiów postępowania i ułożone kolejno według numerów ich sygnatur.

§ 33. Dokumenty wpływające do biura dotyczące spraw, w których akta zostały przekazane innemu organowi (np. Naczelnemu Sądowi albo Naczelnemu Rzecznikowi) gromadzi się, do czasu umieszczenia ich w aktach, w osobnych teczkach, ze wskazaniem sygnatury akt, w których dokument powinien zostać umieszczony.

Udzielanie informacji i udostępnianie akt.

§ 34. 1. Stronom oraz ich obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym pracownik biura udziela informacji o sygnaturze akt prowadzonych przez rzecznika spraw oraz o sposobie załatwienia sprawy, o ile rzecznik nie zdecyduje inaczej.
2. Osobom, o których mowa w ust. 1, pracownik biura w uzgodnieniu z rzecznikiem, udziela także informacji o przewidywanych terminach czynności procesowych, jeżeli osoby te są uprawnione do uczestnictwa w tych czynnościach.

§ 35. Informacje telefoniczne mogą być udzielane wyłącznie osobom uprawnionym, co, do których tożsamości pracownik kancelarii nie ma wątpliwości.

§ 36. 1. Przeglądanie akt sprawy w toku postępowania wyjaśniającego przez osoby uprawnione (strony oraz ich obrońców, pełnomocników i przedstawicieli ustawowych) odbywa się w biurze, w obecności pracownika, na podstawie wcześniej złożonego wniosku, po ustaleniu terminu czynności.
2. Informację o skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, w określonym czasie i przez wskazane osoby, odnotowuje w aktach sprawy.
3. Przed udostępnieniem akt sprawy do wglądu należy, na podstawie okazanego dokumentu tożsamości, sprawdzić dane personalne osoby uprawnionej.

§ 37. 1. W postępowaniu wyjaśniającym odmowa uwzględnienia wniosku o udostępnienie akt, sporządzenia z nich odpisów i kserokopii oraz odpłatnego wydania uwierzytelnionych odpisów lub kserokopii następuje w formie zarządzenia, które wymaga pisemnego uzasadnienia.
2. Rozpoznając wniosek strony lub jej przedstawiciela procesowego lub ustawowego rzecznik ma na uwadze dobro postępowania wyjaśniającego, a w przypadku wniosku innej osoby, nadto uzasadniony interes społeczny, a także ważny interes prawny oraz prawa osób trzecich.

§ 38. 1. O wydaniu z akt odpisów dokumentów, wypisów, zaświadczeń i innych pism należy uczynić wzmiankę na oryginałach tych dokumentów lub w odrębnych notatkach urzędowych albo na trzeciej stronie okładki akt, podając imię i nazwisko oraz numer dokumentu tożsamości osoby, której udostępniono akta albo wydano dokument.
2. Odbiór pisma potwierdza swoim podpisem osoba otrzymująca pismo.
3. Na wydanych odpisach należy zaznaczyć, w jakich aktach znajdują się oryginały.

§ 39. Udostępnienie akt innym podmiotom następuje, na podstawie decyzji rzecznika, w oparciu o uprawnienia wynikające z odrębnych przepisów (np. przedstawicielowi Rzecznika Praw Pacjenta na podstawie art. 52 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1318 ze zm.).

§ 40. 1. Udostępnienie akt lub ich odpisów i kserokopii na potrzeby sądów i innych organów niezwiązane z prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym może nastąpić wyłącznie na ich pisemny wniosek.
2. W przypadku żądania sporządzenia z akt odpisów lub kserokopii, podstawę uwzględnienia wniosku stanowią przepisy ustaw określających kompetencje tych organów, które powinny zostać powołane w zarządzeniu rzecznika. Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje w trybie i na zasadach określonych w przepisach dotyczących postępowania z dokumentacją medyczną.

Doręczenia i wezwania.

§ 41. W wezwaniach należy podać, w jakiej sprawie i w jakim charakterze, miejscu i czasie ma się stawić wzywana osoba i zaznaczyć czy jej stawiennictwo jest obowiązkowe.
W wezwaniu umieszcza się również informację dotyczącą zasad zwrotu kosztów poniesionych w związku ze stawiennictwem.

§ 42. Pisma przeznaczone dla osoby, której dotyczą czynności sprawdzające oraz pisma dla stron, obrońców i pełnomocników oraz przedstawicieli ustawowych, a także innych uczestników postępowania, sporządza się i doręcza w taki sposób, aby ich treść nie była dostępna dla osób niepowołanych.

§ 43. Wezwania powinny być wysyłane z takim wyprzedzeniem, aby ich doręczenie osobom wzywanym, następowało nie później niż 14 dni przed terminem zaplanowanej czynności.

§ 44. W przypadku konieczności przekazania wezwania lub zawiadomienia bez zachowania terminu określonego w § 43 dopuszczalne jest wzywanie lub zawiadamianie telefoniczne z jednoczesnym sporządzeniem notatki do akt zawierającej datę nadania, treść komunikatu oraz podpis osoby dokonującej wezwania.

§ 45. Zawiadomienia, wezwania lub inne pisma przeznaczone dla osoby pozbawionej wolności przekazuje się za pośrednictwem administracji zakładu karnego lub aresztu.

§ 46. Jeżeli od dnia doręczenia pisma biegnie termin wykonania czynności procesowej pismo powinno zawierać pouczenie zawierające informacje, iż czynność wykonana po upływie terminu będzie bezskuteczna.

Repertoria i rejestry.

§ 47. 1. W biurze prowadzi się następujące repertoria i rejestry:
1) Repertorium postępowań wyjaśniających prowadzonych w I instancji;
2) Książka korespondencyjna;
3) Rejestr dyżurów pełnionych przez rzecznika okręgowego,
zwane dalej „repertoriami”.
2. W biurze mogą być prowadzone inne dodatkowe urządzenia ewidencyjne ułatwiające pracę np. zeszyt postanowień wydawanych przez okręgowego rzecznika, ewidencja prowadzonej prewencji.

§ 48. 1. Repertoria zakłada się dla każdego roku kalendarzowego, zachowując w ciągu roku kolejność wpisów. Niewykorzystane karty repertoriów należy wykorzystywać w roku następnym.
2. Karty repertoriów powinny być przed rozpoczęciem wpisów ponumerowane, a liczba kart odnotowana na ostatniej stronie księgi.
3. Na pierwszej stronie repertorium zakładanego na rok następny wpisuje się numery spraw niezakończonych w latach ubiegłych.
4. Sprawę wpisuje się do odpowiedniego repertorium z datą i w kolejności, w jakiej wpływają pisma stanowiące podstawę wpisu.
5. Zamknięcie repertorium następuje poprzez podkreślenie ostatniej pozycji wpisu i odnotowanie danych dotyczących liczby pozycji w wymienionym urządzeniu ewidencyjnym oraz opatrzenie tej adnotacji datą i podpisem sporządzającego ją pracownika biura.

§ 49. 1. Sprawy merytorycznie zakończone należy zakreślać w repertorium obok numeru sprawy znakiem „L”.
2. Wpis omyłkowy należy przekreślać z zachowaniem czytelności tekstu zakreślonego.

§ 50. 1. Do repertorium, o którym mowa w § 47 ust.1 pkt 1 należy wpisywać:
1) wszczęte postępowania wyjaśniające,
2) czynności sprawdzające, prowadzone w trybie art. 48 ust.2 ustawy.
2. Sprawa wpisana do repertorium, o którym mowa w § 47 ust. 1 pkt 1 prowadzona jest do jej zakończenia pod tą samą sygnaturą.

§ 51. Jeżeli połączono dwie lub więcej spraw wpisanych do repertorium, należy je prowadzić dalej pod sygnaturą sprawy najwcześniej zarejestrowanej, a pozostałe zakreślić, dokonując w rubryce uwagi wzmianki o włączeniu do innych akt z podaniem ich sygnatury.

§ 52. 1. Do spraw nowych, poza wpływającymi po raz pierwszy zalicza się:
1) sprawy wyłączone ze spraw wcześniej rejestrowanych,
2) sprawy, które uprzednio były prawomocnie zakończone, a następnie z jakichkolwiek powodów są prowadzone ponownie np. w wyniku wznowienia o którym mowa w art. 74 ustawy.
2. Nie wpisuje się jako nowych spraw wyłączonych, przekazywanych według właściwości innym organom, oraz spraw ponownie podjętych, podlegających połączeniu z innymi prowadzonymi, zarejestrowanymi sprawami.
3. Ponowne zarejestrowanie sprawy powinno być odnotowane w rubrykach „uwagi” w dotychczasowej i nowej pozycji repertorium.

§ 53. 1. Jako zakończone zakreśla się w repertorium sprawy, w których:
1) skierowano do sądu wniosek o ukaranie,
2) umorzono postępowanie wyjaśniające,
3) odmówiono wszczęcia postępowania wyjaśniającego,
4) załatwiono sprawę w inny sposób (np. przekazano sprawę innemu rzecznikowi).
2. Zakreślenie sprawy jako zakończonej następuje po wykonaniu wszystkich czynności kancelaryjnych związanych z decyzją końcową postępowania.

§ 54. Rzecznik określa sposób prowadzenia innych urządzeń ewidencyjnych niż te o których mowa w § 47 ust. 2 oraz zakres gromadzonych w nich informacji, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych.

Czynności sprawdzające.

§ 55. Rzecznik po powzięciu wiadomości o możliwości dopuszczenia się przez pielęgniarkę albo położną przewinienia zawodowego, przed wydaniem postanowienia o wszczęciu postępowania wyjaśniającego bada czy nie zachodzą okoliczności wymienione w art. 45 ust.1 ustawy.

§ 56. 1. Czynności sprawdzające prowadzi się jedynie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do sprawdzenia czy informacja wskazująca na możliwość popełnienia przewinienia zawodowego jest wiarygodna.
2. Czynności sprawdzające mogą być przeprowadzane w czasie nie dłuższym niż 1 miesiąc od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 1.

§ 57. Podjęte czynności sprawdzające mogą polegać na:
1) zgromadzeniu dodatkowych dokumentów niezbędnych dla prawidłowej oceny wiarygodności informacji wskazujących na możliwość popełnienia przewinienia zawodowego;
2) przyjęciu uzupełniających informacji od przedstawiciela pokrzywdzonej instytucji (np. podmiotu wykonującego działalność leczniczą) albo przedstawiciela organu kontroli;
3) żądaniu nadesłania dokumentacji medycznej dotyczącej osoby pokrzywdzonej;
4) przesłuchaniu w charakterze świadka osoby składającej skargę na pielęgniarkę lub położną.

§ 58. Niezależnie od właściwości rzeczowej i miejscowej rzecznik przyjmuje ustne zawiadomienie o zaistnienia przewinienia zawodowego, o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy. Przyjęcie zawiadomienia osobiście przez rzecznika następuje wówczas, gdy osoba zgłaszająca wyrazi taką wolę. W pozostałych sytuacjach rzecznik poucza tę osobę o możliwości złożenia ustnego zawiadomienia o zaistnieniu przewinienia zawodowego do rzecznika właściwego do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego lub wystąpienia z zawiadomieniem w formie pisemnej.

Wszczęcie postępowania wyjaśniającego.

§ 59. 1. Po potwierdzeniu wiarygodności informacji o przewinieniu z zakresu odpowiedzialności zawodowej rzecznik niezwłocznie wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania wyjaśniającego.
2. Postępowanie wyjaśniające, do czasu przedstawienia zarzutów jest prowadzone „w sprawie” (np.: „w sprawie niewłaściwej opieki sprawowanej nad pacjentem J. Igrekowskim” albo „w sprawie wyjaśnienia okoliczności zabiegu przeprowadzonego w dniu 12 lipca 2011 r. w Szpitalu AM w Warszawie”).
3. Po przedstawieniu zarzutów postępowanie wyjaśniające jest prowadzone przeciwko pielęgniarce albo położnej wskazanej w tym postanowieniu (np. przeciwko pielęgniarce A. Zetowskiej, o czyn z art. …).

§ 60. 1. Wszczęcie postępowania wyjaśniającego na podstawie anonimowego zawiadomienia powinno zostać poprzedzone sprawdzeniem przytoczonych w tym zawiadomieniu okoliczności. W szczególności rzecznik może przekazać zawiadomienie innemu uprawnionemu organowi albo organom kontroli.
2. W razie niepotwierdzenia okoliczności wskazanych w treści anonimowego zawiadomienia pozostawia się je bez biegu, bez wydawania postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego.
3. Zawiadomienie, jeżeli dotyczy czynu mogącego wyczerpywać znamiona przestępstwa ściganego z urzędu, okręgowy rzecznik przekazuje prokuratorowi właściwemu z uwagi na miejsce popełnienia czynu.

§ 61. 1. Postanowienie o wszczęciu postępowania wyjaśniającego powinno zawierać oznaczenie sprawy (sygnaturę), datę i miejsce czynności, oznaczenie organu, który wydał postanowienie, podstawę prawną postanowienia, oznaczenie czynu z przywołaniem naruszonego tym czynem przepisu dotyczącego wykonywania zawodu lub naruszonych zasad etyki zawodowej, wskazanie osoby pokrzywdzonej, uzasadnienie wszczęcia postępowania podpis rzecznika.
2. W uzasadnieniu podaje się zwięzły opis stanu faktycznego uzasadniający wszczęcie postępowania wyjaśniającego a w szczególności dokonuje się określenia czynu będącego przedmiotem postępowania przez jego skonkretyzowanie, polegające na wskazaniu czasu i miejsca jego popełnienia oraz innych elementów wchodzących w zakres znamion przewinienia zawodowego.

§ 62. Jeżeli czyn stanowiący przewinienie zawodowe zawiera również znamiona przestępstwa ściganego z urzędu, rzecznik powiadamia o tym, prokuratora właściwego z uwagi na miejsce popełnienia czynu.

§ 63. Jednym postępowaniem wyjaśniającym obejmuje się wszystkie czyny pozostające w związku podmiotowym lub przedmiotowym z czynem stanowiącym podstawę jego wszczęcia, chyba, że zachodzą okoliczności utrudniające łączne rozpoznanie spraw o poszczególne czyny.

§ 64. W przypadku połączenia spraw czas trwania postępowania wyjaśniającego liczy się od dnia najwcześniej wszczętego postępowania.

§ 65. 1. Jeżeli łączne prowadzenie postępowania o wszystkie czyny pozostające w związku podmiotowym lub przedmiotowym byłoby znacznie utrudnione ze względu na charakter czynu lub osobę sprawcy materiały dotyczące tego czynu lub tej osoby mogą zostać wyłączone do odrębnego prowadzenia.
2. Wyłączenie do prowadzenia w odrębnym postępowaniu sprawy poszczególnych osób lub o poszczególne czyny wymaga wydania postanowienia.
3. W postanowieniu, o którym mowa w ust. 2, określa się:
1) podmiotowy i przedmiotowy zakres wyłączenia;
2) sposób wyłączenia – przez dokładne wskazanie nazwy i daty przeprowadzonych dowodów lub innych sporządzonych dokumentów oraz numeru karty lub miejsca złożenia dowodów rzeczowych z zaznaczeniem, czy dokumenty wydziela się w oryginale czy w odpisie lub kopii.
4. W wyłączonej sprawie wydaje się, postanowienie o wszczęciu postępowania wyjaśniającego.

Postępowanie wyjaśniające.

§ 66. 1. W przypadku, gdy przewidywany jest skomplikowany przebieg postępowania wyjaśniającego, ze względu na okoliczności sprawy lub wielość sprawców zaleca się sporządzenie planu czynności, w którym wskazuje się, kogo i na jakie okoliczności przesłuchać, o jakie dokumenty się zwrócić, jakie badania i ekspertyzy należy przeprowadzić.
2. Plan, o którym mowa w ust. 1 powinien być aktualizowany w trakcie prowadzonego postępowania wyjaśniającego, w miarę gromadzenia kolejnych dowodów.

§ 67. 1. Prowadzone przez rzecznika czynności powinny zmierzać do zebrania dowodów potwierdzających lub wykluczających fakt zaistnienia czynu stanowiącego przewinienie zawodowe, oraz dotyczących ustalenia sprawcy i pobudek jego działania, a także czasu, miejsca, okoliczności i sposobu popełnienia tego czynu.
2. Rzecznik, w toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego powinien na bieżąco dokonywać analizy zgromadzonych dowodów, dążąc w toku dalszych czynności do ich potwierdzenia albo weryfikacji.

§ 68. 1. Postępowanie wyjaśniające powinno być ukończone w terminie wskazanym w art. 53 ust.1 ustawy.
2. Przedłużenie czasu trwania postępowania wyjaśniającego następuje na podstawie wniosku rzecznika prowadzącego postępowanie wyjaśniające, który wraz z aktami sprawy przekazuje się nie później niż na 14 dni przed upływem terminu organowi uprawnionemu do przedłużenia postępowania.
3. Wniosek o przedłużenie czasu trwania postępowania wyjaśniającego do Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych kieruje się za pośrednictwem Naczelnego Rzecznika.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać:
1) określenie czasu niezbędnego do ukończenia postępowania;
2) uzasadnienie potrzeby przedłużenia czasu trwania postępowania;
3) wskazanie czynności których przeprowadzenie jest planowane;
4) wyjaśnienie okoliczności, które uniemożliwiły zakończenie postępowania w terminie o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy.
5. Czas trwania postępowania wyjaśniającego, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy liczy się od daty wpływu pisma zawierającego informację wskazującą na możliwość popełnienia przewinienia zawodowego, o której mowa w art. 48 ustawy, albo daty przyjęcia ustnego zawiadomienia o zaistnieniu przewinienia zawodowego.
6. Do czasu trwania postępowania wyjaśniającego nie wlicza się okresu jaki upływa:
– od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania do dnia wydania postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania,
– od dnia wystąpienia przez rzecznika z wnioskiem o przedłużenie czasu trwania postępowania wyjaśniającego do dnia wydania postanowienia o przedłużeniu czasu trwania postępowania przez właściwy organ,
– od dnia wydania postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania albo o umorzeniu postępowania wyjaśniającego do dnia wydania postanowienia o uchyleniu postanowienia rzecznika w wyniku uwzględnienia zażalenia,
– od dnia wydania postanowienia o zamknięciu postępowania wyjaśniającego do dnia wniesienia wniosku o ukaranie do właściwego sądu pielęgniarek i położnych.

§ 69. 1. Ujawnione w toku postępowania wyjaśniającego fakty i okoliczności świadczące o istotnym naruszeniu przepisów prawa, poważnych nieprawidłowościach w działalności urzędów, instytucji lub organizacji społecznych, tolerowaniu nadużyć, niedbalstwa, istnienia wadliwej struktury organizacyjnej – rzecznik podaje do wiadomości właściwej jednostki organizacyjnej, a w razie braku jej reakcji – do wiadomości jednostki nadrzędnej.
2. Rzecznik, w razie potrzeby, zwraca się do właściwego organu o przeprowadzenie czynności kontrolnych, określając ich przedmiot i zakres.
3. Odpis wystąpienia okręgowy rzecznik przesyła do wiadomości Naczelnemu Rzecznikowi.

§ 70. Postanowienia wydawane przez rzecznika w toku postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej powinny zawierać:
1) sygnaturę akt,
2) datę i miejsce wydania postanowienia,
3) oznaczenie rzecznika, który je wydał (wraz z podaniem imienia i nazwiska osoby sprawującej tę funkcję),
4) określenie zdarzenia będącego przedmiotem postępowania albo dane dotyczące osoby obwinionej ze wskazaniem zarzucanego jej czynu,
5) podstawę prawną,
6) treść rozstrzygnięcia,
7) uzasadnienie,
8) podpis rzecznika,
9) pouczenie o przysługujących środkach zaskarżenia i terminach ich wniesienia.

Czynności dowodowe.

§ 71. 1. Przeprowadzane w toku postępowania wyjaśniającego przez rzecznika dowody podlegają utrwaleniu.
2. Sporządzenia protokołu wymagają następujące czynności:
1) przesłuchanie w charakterze świadka, osoby obwinionej, biegłego;
2) przeprowadzenie konfrontacji oraz okazania;
3) dokonanie oględzin;
4) przeprowadzenie eksperymentu;
5) zaznajomienie osoby obwinionej z materiałami zebranymi w postępowaniu wyjaśniającym.

§ 72. 1. Protokół powinien zawierać:
1) oznaczenie czynności (np. „protokół przesłuchania świadka”, ”protokół przesłuchania osoby obwinionej”);
2) oznaczenie sygnatury sprawy, czasu i miejsca przeprowadzanej czynności;
3) oznaczenie organu przeprowadzającego czynność;
4) wskazanie, z podaniem imienia i nazwiska, osób uczestniczących w czynności;
5) opis przebiegu czynności oraz treść oświadczeń i wniosków jej uczestników;
6) w miarę potrzeby stwierdzenie innych okoliczności dotyczących przebiegu czynności.
2. Wyjaśnienia, zeznania, oświadczenia i wnioski osób uczestniczących w czynności oraz stwierdzenia określonych okoliczności przez rzecznika okręgowego, prowadzącego postępowanie zamieszcza się w protokole z możliwą dokładnością.
3. Osoby biorące udział w czynności mają prawo żądać zamieszczenia w protokole z pełną dokładnością wszystkiego, co dotyczy ich praw lub interesów.
4. W protokole nie wolno zastępować zapisu treści zeznań świadków lub wyjaśnień osoby obwinionej odwoływaniem się do treści innych protokołów lub dokumentów.
5. Osoby biorące udział w czynności mają prawo żądać odczytania fragmentów ich wypowiedzi wciągniętych do protokołu.
6. W protokole nie zamieszcza się danych dotyczących miejsca zamieszkania i pracy pokrzywdzonych i świadków. Dane te zamieszcza się w załączniku do protokołu przechowywanym w załączniku adresowym do akt sprawy.

§ 73. 1. Przed przesłuchaniem, na podstawie okazanego dokumentu tożsamości, sprawdza się dane personalne osoby przesłuchiwanej, czyniąc o tym wzmiankę w protokole przesłuchania.
2. Brak dokumentu tożsamości należy odnotować w protokole.

§ 74. 1. Przed przystąpieniem do przesłuchania należy osobę przesłuchiwaną poinformować o przedmiocie prowadzonego postępowania oraz okolicznościach podlegających ustaleniu a także pouczyć o przysługujących uprawnieniach oraz ciążących obowiązkach. Kopię podpisanego przez pokrzywdzonego, świadka lub obwinionego pouczenia załącza się do akt sprawy.
2. Osobie przesłuchiwanej należy umożliwić swobodne wypowiedzenie się w granicach określonych celem czynności, a dopiero następnie można zadawać pytania zmierzające do uzupełnienia, wyjaśnienia lub kontroli wypowiedzi.
3. Prawo zadawania pytań mają, oprócz rzecznika prowadzącego przesłuchanie, uczestniczący w czynności; strony, obrońcy, pełnomocnicy i biegli.
4. Pytania zadaje się osobie przesłuchiwanej bezpośrednio, chyba że rzecznik zdecyduje inaczej.
5. Nie wolno zadawać osobie przesłuchiwanej pytań sugerujących treść odpowiedzi.
6 Niedopuszczalne jest wpływanie na swobodę wypowiedzi osoby przesłuchiwanej za pomocą przymusu lub groźby bezprawnej albo stosowania środków, o których mowa w art. 171 § 5 pkt 2 Kodeksu postępowania karnego.
7. Wyjaśnienia, zeznania oraz oświadczenia złożone w warunkach wyłączających swobodę wypowiedzi lub uzyskane wbrew zakazom wymienionym w ust. 6 nie mogą stanowić dowodu.

§ 75. 1. Protokół przesłuchania sporządza się, przyjmując jako formę gramatyczną relacji przesłuchiwanego pierwszą osobę czasu przeszłego (np. „byłem”, „widziałem” albo „byłam”, „widziałam”) zamieszczając możliwie dokładnie charakterystyczne określenia lub zwroty użyte przez osobę przesłuchiwaną oraz wzmianki dotyczące szczególnego zachowania się tej osoby.
2. Protokół powinien zostać sporządzony za pomocą komputerowego edytora tekstów. W przypadku niemożności wykorzystania komputera przy przeprowadzaniu czynności podlegającej protokołowaniu, protokół sporządza się pismem ręcznym w czytelny sposób.

§ 76. 1. Protokolantem jest pracownik biura.
2. W razie dokonywania czynności poza siedzibą okręgowego rzecznika, jak również w razie zaistnienia przeszkody uniemożliwiającej sporządzenie protokołu przez pracownika biura można do czynności przybrać w charakterze protokolanta, inną wiarygodną osobę pełnoletnią nie zainteresowaną wynikiem sprawy.
3. Rzecznik przeprowadzający czynność może zarazem protokołować, o ile nie będzie to istotnie utrudniać przebiegu czynności.

§ 77. 1. Każdą stronę protokołu przesłuchania, po osobistym przeczytaniu podpisują wszystkie osoby biorące udział w czynności.
2. Jeżeli osoba mająca podpisać protokół nie może osobiście zapoznać się z jego treścią (np. z przyczyn zdrowotnych) przesłuchujący lub protokolant głośno odczytują treść protokołu, odnotowując ten fakt w protokole.
3. Jeżeli osoba mająca podpisać protokół nie może lub odmawia złożenia podpisu, należy w protokole zaznaczyć przyczynę braku podpisu.

§ 78. 1. W przypadku potrzeby dokonania sprostowania w treści protokołu, należy pierwotną treść przekreślić w sposób umożliwiający jej odczytanie i nadpisać niezbędną zmianę, obok której osoba przesłuchiwana umieszcza swoją parafę.
2. Wszystkie zmiany treści protokołu należy omówić w końcowej części protokołu (np.: na 3 karcie protokołu, w 7 wierszu od góry skreślono „pobiegłam” nadpisano „poszłam”).

§ 79. Przesłuchanie nieletniego odbywa się za zgodą prawnych opiekunów i w ich obecności. Jeżeli ocena wiarygodności zeznań nieletniego ma istotne znaczenie dla postępowania winno się ono odbyć z udziałem psychologa.

§ 80. W czynnościach dowodowych poza prowadzącym je okręgowym rzecznikiem lub zastępcą rzecznika mogą uczestniczyć także inni zastępcy tego rzecznika, w szczególności w postępowaniach wielowątkowych lub gdy przewiduje się, że przebieg czynności będzie miał skomplikowany charakter.

§ 81. 1. W przypadku konieczności przeprowadzenia przesłuchania poza siedzibą okręgowego rzecznika, np. ze względu na zły stan zdrowia lub podeszły wiek osoby mającej uczestniczyć w czynności, albo znaczną ilość osób, które podlegałyby wezwaniu celem przesłuchania, należy dążyć do realizacji tej czynności w siedzibie okręgowej izby pielęgniarek i położnych na obszarze działania, której przebywają osoby, które mają zostać przesłuchane, albo w innym miejscu spełniającym warunki do przeprowadzenia czynności.
2. Przeprowadzenie czynności, o której mowa w ust. 1 powinno zostać poprzedzone, uzgodnieniem dotyczącym terminu, miejsca, sposobu i warunków jej realizacji z podmiotem w siedzibie, którego czynność będzie wykonywana.

§ 82. 1. Rzecznik, niezwłocznie po ich otrzymaniu, rozpatruje wnioski stron, obrońców i pełnomocników o dopuszczenie do udziału w czynnościach oraz przeprowadzenie określonych dowodów.
2. Oddalenie wniosku następuje w formie postanowienia.
3. Dokonując oceny wniosku dowodowego rzecznik powinien kierować się przesłankami wskazanymi w art. 170 § 1 Kodeksu postępowania karnego.
4. Jeżeli we wniosku o dopuszczenie do udziału w czynnościach nie sprecyzowano, o jakie czynności chodzi, należy wezwać składającego wniosek do wskazania, w jakich czynnościach postępowania wyjaśniającego chce uczestniczyć.
5. O treści postanowienia o odmowie dopuszczenia do udziału w czynnościach postępowania wyjaśniającego zawiadamia się występującego z wnioskiem.
Biegli, tłumacze, specjaliści.

§ 83. 1. Jeżeli stwierdzenie okoliczności mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy wymaga wiadomości specjalnych, zasięga się opinii biegłego albo biegłych.
2. W tym samym celu, co określony w ust. 1 można też zwrócić się o wydanie ekspertyzy do instytucji naukowej i specjalistycznej.
3. W wypadku powołania biegłych z zakresu różnych specjalności, o tym, czy mają oni przeprowadzić badania wspólnie i wydać jedną wspólną opinię, czy opinie odrębne, rozstrzyga organ procesowy powołujący biegłych.
4. O dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego wydaje się postanowienie, w którym należy wskazać:
1) imię, nazwisko i specjalność biegłego lub biegłych, a w przypadku ekspertyzy instytucji, w razie potrzeby, specjalność i kwalifikacje osób, które powinny wziąć udział w jej wydaniu;
2) przedmiot i zakres opinii ze sformułowaniem, w miarę potrzeby, pytań szczegółowych;
3) termin sporządzenia opinii.

§ 84. Rzecznik udostępnia akta postępowania biegłemu w zakresie niezbędnym do wydania opinii.

§ 85. Po otrzymaniu opinii lub ekspertyzy rzecznik zapoznaje się z nią, badając czy sporządzono ją w sposób wyczerpujący. Jeżeli uzna to za niezbędne może zwrócić się do osoby odpowiedzialnej za ostateczne wnioski o dodatkowe wyjaśnienie treści opinii, albo zwrócić się do innego biegłego o dokonanie ponownej opinii.

§ 86. Ustalenie okoliczności, o których mowa w § 83 ust. 1 może nastąpić także poprzez przesłuchania w charakterze świadka osoby dysponującej wiadomościami specjalnymi.

Zawieszenie postępowania.

§ 87. 1. W razie długotrwałej przeszkody uniemożliwiającej prowadzenie postępowania, rzecznik może zawiesić postępowanie na czas trwania przeszkody.
2. Przez długotrwałą przeszkodę uniemożliwiającą prowadzenie postępowania wyjaśniającego należy rozumieć taką przeszkodę, której termin ustania jest na tyle odległy w czasie, że uniemożliwia zakończenie postępowania wyjaśniającego w okresach wskazanych w art. 53 ustawy, bądź w ogóle jest trudny do ustalenia.
3. Zawieszenie postępowania następuje w formie postanowienia z uzasadnieniem.

§ 88. Przed wydaniem postanowienia o zawieszeniu postępowania rzecznik bada, czy zostały zebrane i zabezpieczone w sprawie wszystkie dostępne materiały dowodowe i czy podjęto niezbędne czynności dowodowe.

§ 89. W sprawach, w których postępowanie zostało zawieszone z uwagi na długotrwałą przeszkodę uniemożliwiającą jego prowadzenie, a w szczególności, gdy przesłanką zawieszenia był fakt prowadzenia postępowania karnego w sprawie o przestępstwo lub postępowania w sprawie o wykroczenie (art. 37 ustawy), pracownik biura, nie rzadziej niż raz na 2 miesiące, sprawdza czy przyczyny zawieszenia nadal trwają. W szczególności pracownik biura przekazuje zapytanie do właściwej jednostki organizacyjnej prokuratury albo organu prowadzącego postępowanie.

§ 90. W okresie zawieszenia postępowania wyjaśniającego terminy tego postępowania nie biegną.

§ 91. 1. Po ustaniu przyczyn zawieszenia postępowania rzecznik niezwłocznie wydaje postanowienie o jego podjęciu.
2. Postanowienie o zawieszeniu postępowania wyjaśniającego oraz o jego podjęciu wraz z pouczeniem dotyczącym możliwości złożenia zażalenia rzecznik przesyła stronom postępowania, obrońcom i pełnomocnikom.

Przedstawienie zarzutów.

§ 92. Wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów, o którym mowa w art. 50 ustawy polega na:
1) sporządzeniu postanowienia o przedstawieniu zarzutów;
2) ogłoszeniu postanowienia pielęgniarce lub położnej, której postanowienie dotyczy;
3) przesłuchaniu pielęgniarki, której dotyczy postanowienie w charakterze osoby obwinionej.

§ 93. 1. Postanowienie o przedstawieniu zarzutów, poza informacjami wymienionymi w § 70, powinno zawierać:
1) wskazanie pielęgniarki albo położnej, której dotyczy;
2) dokładne określenie zarzucanego jej czynu;
3) kwalifikację prawną czynu.
2. Określając czyn, należy, w jednym zdaniu, wskazać czas i miejsce jego popełnienia oraz w sposób zwięzły, lecz dokładny i przejrzysty przytoczyć okoliczności faktyczne wypełniające ustawowe znamiona zarzucanego przewinienia zawodowego.
3. Orzeczenie zdania głównego powinno określać zarzucane obwinionej osobie zachowanie, naruszające normę prawną np. „nie udzieliła pomocy”, „ujawniła informacje związane z pacjentem”.

§ 94. 1. Dokonując kwalifikacji prawnej czynu będącego przedmiotem zarzutu należy podać konkretny przepis, który został naruszony.
2. W przypadku, gdy jeden czyn wyczerpuje znamiona określone w dwóch lub więcej przepisach należy powołać wszystkie zbiegające się przepisy.

§ 95. 1. Postanowienie o przedstawieniu zarzutów sporządza się oddzielenie dla każdej pielęgniarki albo położnej.
2. Postanowienie może obejmować kilka czynów.
3. Jeżeli jednym postanowieniem obejmuje się kilka czynów, na pierwszym miejscu wymienia się zarzut najpoważniejszy, a potem czyny łagodniejsze, albo opisuje czyny w takiej kolejności, w jakiej były popełniane.

§ 96. W razie potrzeby uzupełnienia przedstawionych zarzutów rzecznik wydaje postanowienie o uzupełnieniu postanowienia o przedstawieniu zarzutów odpowiadające wymogom określonym w § 93.

§ 97. 1. Po ogłoszeniu postanowienia o przedstawieniu zarzutów rzecznik powinien pouczyć osobę obwinioną o prawie żądania podania ustnie podstaw zarzutów, a także sporządzenia uzasadnienia na piśmie.
2. Uzasadnienie doręcza się osobie obwinionej i ustanowionemu obrońcy w terminie 14 dni.
3. W uzasadnieniu należy w szczególności wskazać, jakie fakty i dowody zostały przyjęte za podstawę zarzutów.

§ 98. 1. Bezpośrednio po ogłoszeniu postanowienia o przedstawieniu zarzutów przystępuje się do przesłuchania pielęgniarki albo położnej, której dotyczy postanowienie w charakterze obwinionej.
2. Odmowę zgody na złożenie przez obwinioną wyjaśnień odnotowuje się w protokole przesłuchania.

Zakończenie postępowania wyjaśniającego.

§ 99. W zależności od wyników postępowania dowodowego rzecznik podejmuje decyzję o wydaniu postanowienia o umorzeniu postepowania, albo skierowaniu do sądu wniosku o ukaranie.

§ 100. 1. Postępowanie wyjaśniające może być umorzone w całości lub w części.
2. Częściowe umorzenie dotyczy poszczególnych zarzutów lub określonych zdarzeń objętych tym postępowaniem.
3. W postępowaniu, w którym zostało ono umorzone częściowo rzecznik powinien zdecydować o sposobie zakończenia postępowania w części nie objętej postanowieniem o umorzeniu.

§ 101. 1. Postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego powinno wskazywać podstawę umorzenia, o której mowa w art. 45 ust. 1 ustawy, w odniesieniu do każdego czynu.
2. W razie zbiegu podstaw umorzenia przytacza się wszystkie podstawy.

§ 102. 1. W uzasadnieniu postanowienia o umorzeniu postępowania wyjaśniającego prowadzonego „w sprawie” należy podać opis zdarzenia będące jego przedmiotem, zwięźle przedstawić czynności, jakich dokonano, i poczynione ustalenia, ocenić zebrane dowody oraz wskazać podstawy faktyczne i prawne, które zadecydowały o umorzeniu.
2. W uzasadnieniu postanowienia o umorzeniu postępowania wyjaśniającego prowadzonego „przeciwko”, poza elementami uzasadnienia wskazanymi w ust. 1 należy wymienić osoby, przeciwko którym toczyło się postępowanie, oraz przytoczyć treść przedstawionych tym osobom zarzutów.

§ 103. Strony zawiadamia się o treści postanowienia o umorzeniu postępowania wyjaśniającego, poprzez doręczenie tego dokumentu, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

§ 104. O sposobie zakończenia postępowania, osobę, nie będącą stroną, która wystąpiła z zawiadomieniem o przewinieniu zawodowym – zawiadamia się pismem.

§ 105. Jeżeli zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania wniesiono po terminie lub przez osobę nieuprawnioną rzecznik wydaje zarządzenie w przedmiocie odmowy przyjęcia zażalenia, o czym powiadamia wnoszącego i poucza go o przysługującym środku odwoławczym.

§ 106. Jeżeli z treści zażalenia nie wynika, jakiego postanowienia lub zarządzenia ono dotyczy, rzecznik powinien wezwać wnoszącego o uzupełnienie zażalenia.

§ 107. 1. Uwzględnienie zażalenia na postanowienie rzecznika prowadzącego postępowanie wyjaśniające następuje w formie postanowienia.
2. W uzasadnieniu wskazuje się powody uchylenia, okoliczności podlegające wyjaśnieniu lub czynności, które należy przeprowadzić, o których mowa w art. 48 ust. 9 ustawy.

Wniosek o ukaranie, udział w postępowaniu sądowym, środki odwoławcze.

§ 108. 1. Wniosek o ukaranie powinien zawierać:
1) oznaczenie organu;
2) sygnaturę akt;
3) datę i miejsce sporządzenia wniosku;
4) wskazanie sądu pielęgniarek i położnych właściwego do rozpoznania sprawy;
5) imię i nazwisko, nazwisko panieńskie, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania osoby obwinionej oraz jej miejsce pracy i zajmowane stanowisko, a także nr prawa wykonywania zawodu;
6) dokładne określenie zarzucanego przewinienia zawodowego, ze wskazaniem czasu, miejsca, sposobu i okoliczności jego popełnienia oraz skutków z niego wynikających;
7) kwalifikację prawną zarzucanego przewinienia zawodowego;
8) uzasadnienie wniosku;
9) imiona i nazwiska oraz adresy pokrzywdzonych;
10) imiona i nazwiska oraz adresy świadków, podlegających wezwaniu na rozprawę;
11) wykaz innych dowodów, których przeprowadzenie na rozprawie wnioskuje rzecznik;
12) podpis rzecznika.
2. W uzasadnieniu wniosku należy zwięźle wskazać okoliczności zaistnienia przewinienia zawodowego, a także jego skutki. Uzasadnienie powinno także w sposób syntetyczny relacjonować przebieg postępowania ze szczególnym uwzględnieniem dowodów zgromadzonych przez okręgowego rzecznika wraz ze wskazaniem okoliczności, na które powołuje się osoba obwiniona w swej obronie.

§ 109. W wykazie dowodów rzecznik może wnosić o zaniechanie wezwania i odczytanie na rozprawie zeznań świadków przebywających za granicą lub z powodu obłożnej choroby lub z innych istotnych przyczyn nie mogących stawić się na rozprawę, albo mających stwierdzić okoliczności, którym obwiniony nie zaprzecza, a okoliczności te nie są tak istotne, by konieczne było przesłuchanie tych świadków na rozprawie.

§ 110. O skierowaniu wniosku do właściwego sądu pielęgniarek i położnych rzecznik zawiadamia pokrzywdzonego, osobę obwinioną, pełnomocników i obrońców oraz właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych.

§ 111. 1. W razie objęcia jednym wnioskiem o ukaranie kilku osób obwinionych, po podaniu danych dotyczących każdej z tych osób, o których mowa w § 108 ust.1 pkt. 5, należy wymienić stawiane im zarzuty ze wskazaniem ich kwalifikacji prawnej.
2. Okoliczności dopuszczenia się zarzucanych czynów przez każdą z osób obwinionych opisuje się w jednym uzasadnieniu.

§ 112. 1. Udział rzecznika w rozprawie jest obowiązkowy.
2. W postępowaniu przed sądem rzecznik powinien brać aktywny udział, dążąc, obok sądu pielęgniarek i położnych, do wyjaśnienia okoliczności sprawy istotnych do ustalenia czy doszło do popełnienia przewinienia zawodowego oraz wyjaśnienia jego okoliczności. W tym celu rzecznik w szczególności powinien zgłaszać w miarę potrzeby wnioski dowodowe, uczestniczyć w przesłuchaniu osoby obwinionej, świadków i biegłych, przedstawiając ocenę materiałów zebranych w sprawie.

§ 113. 1. Rzecznik w toku rozprawy składa wnioski w sprawach wymagających rozstrzygnięcia i zajmuje stanowisko w sprawie wniosków składanych przez inne strony.
2. W przypadku, gdy rzecznik ocenia rozstrzygnięcia sądu jako niesłuszne powinien je zaskarżyć.

§ 114. 1. Wniosek o ukaranie powinien popierać przed sądem pielęgniarek i położnych rzecznik, który prowadził w sprawie postępowanie wyjaśniające.
2. W toku całej rozprawy nawet w przypadku, gdy w jej toku były zarządzane przerwy, powinien uczestniczyć ten sam rzecznik.

§ 115. Jeżeli rzecznik prowadzący sprawę nie może być obecny na rozprawie lub posiedzeniu sądu, powinien zapewnić udział w rozprawie rzecznika, merytorycznie przygotowanego do popierania wniosku o ukaranie.

§ 116. 1. W sprawach najpoważniejszych, zawiłych lub wywołujących duże zainteresowanie społeczne, rzecznik biorący udział w rozprawie powinien omówić z okręgowym rzecznikiem istotne zagadnienia dotyczące wystąpienia w sprawie lub ustosunkowania się do wniosków zgłaszanych przez inne strony.
2. W sprawach, o których mowa w ust. 1 wniosek o ukaranie może być popierany przez okręgowego rzecznika oraz zastępcę okręgowego rzecznika albo dwóch zastępców okręgowego rzecznika występujących razem.

§ 117. Odstąpienie rzecznika od popierania wniosku o ukaranie, istotna zmiana zakresu tego wniosku, złożenie wniosku o umorzenie postępowania albo zwrot sprawy do postępowania wyjaśniającego, powinien nastąpić w oparciu o dowody przeprowadzone w toku przewodu sądowego.

§ 118. 1. Zabierając głos po zamknięciu przewodu sądowego, rzecznik powinien przedstawić istotne okoliczności sprawy, omówić i ocenić zebrane dowody, a także wskazać okoliczności mające wpływ na wymiar kary.
2. Wskazując okoliczności mające wpływ na wymiar kary rzecznik w szczególności powinien uwzględnić:
1) motywację i sposób zachowania się osoby obwinionej;
2) fakt popełnienia przewinienia zawodowego wspólnie i w porozumieniu z innymi;
3) rodzaj i stopień naruszenia ciążących na osobie obwinionej obowiązków;
4) rodzaj i rozmiar ujemnych następstw wynikłych z zaistnienia przewinienia zawodowego;
5) właściwości i warunki osobiste osoby obwinionej;
6) dotychczasowy sposób wykonywania zawodu, a w szczególności wcześniejszą karalność osoby obwinionej;
7) zachowanie się po popełnieniu przewinienia zawodowego, a zwłaszcza staranie o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie w innej formie społecznemu poczuciu sprawiedliwości;
8) zachowanie się pokrzywdzonego w zakresie przyczynienia się do zaistnienia przewinienia zawodowego.

§ 119. Rzecznik, który brał udział w rozprawie powinien zapoznać się z protokołem rozprawy i w razie stwierdzenia w nim nieścisłości lub pominięć, złożyć wniosek o jego sprostowanie lub uzupełnienie.

Postępowanie odwoławcze.

§ 120. 1. Po ogłoszeniu orzeczenia rzecznik powinien dokonać jego oceny dotyczącej sporządzenia odwołania lub rezygnacji z jego wniesienia.
2. Okręgowy rzecznik dokonując oceny orzeczenia powinien kierować się oceną czy podstawę wyroku stanowi całokształt okoliczności ujawnionych w toku rozprawy, oraz czy w orzeczeniu wskazano, jakie fakty sąd uznał za udowodnione lub nie udowodnione, na jakich w tej mierze oparł się dowodach i dlaczego nie uznał dowodów przeciwnych, a także czy wyjaśnione zostały podstawy prawne wyroku, oraz wskazane okoliczności, które sąd miał na względzie przy wymiarze kary,

§ 121. Środek odwoławczy wnosi rzecznik, który skierował wniosek o ukaranie.

§ 122. Odwołanie powinno określać jego zakres, dotyczący osób obwinionych lub czynów oraz zarzuty stawiane rozstrzygnięciu i zawierać wniosek o zmianę rozstrzygnięcia w całości lub w części albo o jego uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania sądowi I instancji.

§ 123. 1. W uzasadnieniu odwołania należy przytoczyć argumenty wskazujące, na czym polega nieprawidłowość w ustaleniu stanu faktycznego, błąd w ocenie prawnej czynu przypisywanego lub w ocenie czynu naruszającego przepisy dotyczące wykonywania zawodu i zasady etyki zawodowej.
2. W przypadku zarzutu, co do trafności ustaleń przyjętych za podstawę rozstrzygnięcia, należy przytoczyć argumenty przemawiające za przyjęciem ustaleń odmiennych od kwestionowanych.
3. Podnosząc zarzuty nietrafnego wymiaru kary należy podać uzasadnienie dotyczące wagi czynu, sposobu działania, wyrządzonej szkody oraz ewentualnie zachowania się pielęgniarki/położnej przed i po popełnieniu czynu, a także jego właściwości.

§ 124. Przy powołaniu się na dowód z zeznań, wyjaśnień, opinii biegłego powinno się powołać numer karty akt, a przy powołaniu się na dowód z dokumentu odpowiednio go określić.

§ 125. Okręgowy rzecznik może złożyć pisemne ustosunkowanie się do odwołania złożonego przez inną stronę.

§ 126. 1. Niezależnie od sposobu zakończenia postępowania okręgowy rzecznik może formułować wnioski dotyczące zarzucanego pielęgniarce/położnej czynu wskazując na jego szkodliwość dla jakości opieki nad pacjentami, dla dobrego imienia pielęgniarki/położnej lub zakładu opieki zdrowotnej, na okoliczności, które przyczyniły się do powstania naruszenia reguł wykonywania zawodu lub niezadowolenia pacjenta.
2. Z treścią wniosków okręgowy rzecznik, może zapoznać kierownictwo zakładu, w którym miały miejsce zdarzenia będące przedmiotem postępowania.
3. Okręgowy rzecznik dokonuje analizy statystycznej i merytorycznej prowadzonych postępowań, a wnioski tych analiz wykorzystuje we własnej działalności szkoleniowej i prewencyjnej z wyłączeniem informacji identyfikujących zakład opieki zdrowotnej albo strony postępowania.

Pobierz regulamin Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
Regulamin Okręgowej Komisji Rewizyjnej

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 6 /VIII/2023 XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z dnia 25 marca 2023 roku

REGULAMIN OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ


§ 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 916);
2) okręgowym zjeździe – należy przez to rozumieć okręgowy zjazd pielęgniarek i położnych, organ Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur;
3) okręgowej radzie – należy przez to rozumieć okręgową radę pielęgniarek i położnych, organ Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur;
4) okręgowej komisji rewizyjnej – należy przez to rozumieć okręgową komisję rewizyjną, organ okręgowej izby pielęgniarek i położnych;
5) okręgowym sądzie – należy przez to rozumieć okręgowy sąd pielęgniarek i położnych, organ Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur;
6) okręgowym rzeczniku – należy przez to rozumieć okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, organ Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur;
7) okręgowej izbie – należy przez to rozumieć Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie;
8) Naczelnej Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Naczelną Komisję Rewizyjną, organ Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

§ 2. 1. W skład okręgowej komisji rewizyjnej wchodzą: przewodniczący i członkowie okręgowej komisji rewizyjnej wybrani przez okręgowy zjazd.
2. Kadencja okręgowej komisji rewizyjnej trwa 4 lata, z wyjątkiem sytuacji wynikającej z art. 8. pkt 4 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych.
3. Okręgowa komisja rewizyjna działa do dnia pierwszego posiedzenia nowo wybranej okręgowej komisji rewizyjnej. Przewodniczący okręgowej komisji rewizyjnej wykonuje swoją funkcję od dnia wyboru.

§ 3. 1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej okręgowej komisji rewizyjnej zwołuje jej przewodniczący w terminie 30 dni od dnia wyboru.
2. Na posiedzeniu o którym mowa w ust. 1 ustala się liczbę wiceprzewodniczących okręgowej komisji rewizyjnej oraz dokonuje się ich wyboru, a także wyboru sekretarza okręgowej komisji rewizyjnej.
3. Pełnienie funkcji, o których mowa w ust. 2 ustaje wskutek odwołania przez okręgową komisję rewizyjną albo rezygnacji.

§ 4. 1. Pracami okręgowej komisji rewizyjnej kieruje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności funkcję tę pełni wiceprzewodniczący, przy czym w sytuacji, gdy jest więcej niż jeden wiceprzewodniczący – ten z nich, który został wyznaczony przez przewodniczącego.
2. W przypadku gdy wyznaczenie zastępcy przez przewodniczącego okręgowej komisji rewizyjnej jest niemożliwe albo nie zostało ono dokonane, a jest to konieczne dla prawidłowego funkcjonowania okręgowej komisji rewizyjnej, organ ten wyznacza, który z wiceprzewodniczących będzie zastępował przewodniczącego do czasu ustania podstaw wyznaczenia zastępcy w trybie niniejszego ustępu. Posiedzenie okręgowej komisji rewizyjnej w tym celu może zostać zwołane przez wiceprzewodniczącego na wniosek co najmniej 3 członków komisji.

§ 5. Posiedzenia okręgowej komisji rewizyjnej są zwoływane przez jej przewodniczącego w miarę potrzeby. Przewodniczący podejmuje decyzję o terminie i miejscu posiedzeń. Okręgowa komisja rewizyjna może sama określać terminy i miejsca swoich posiedzeń.

§ 6. 1. Członkowie okręgowej komisji rewizyjnej powinni zostać powiadomieni o terminie, miejscu i porządku obrad komisji w terminie nie krótszym niż 7 dni przed terminem posiedzenia.
2. Z posiedzenia okręgowej komisji rewizyjnej sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący okręgowej komisji rewizyjnej lub zastępujący go wiceprzewodniczący oraz sekretarz lub członek komisji pełniący jego obowiązki w trakcie posiedzenia.

§ 7. 1. W sprawach wynikających z przepisów prawa oraz niniejszego Regulaminu okręgowa komisja rewizyjna podejmuje uchwały.
2. Okręgowa komisja rewizyjna jest władna do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy jej członków.
3. Uchwały są podejmowane większością głosów.
4. Przewodniczący okręgowej komisji rewizyjnej przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia na jego żądanie, w terminie 14 dni od jego otrzymania, uchwałę okręgowej komisji rewizyjnej w celu umożliwienia realizacji przez ministra określonego w ustawie uprawnienia do zaskarżenia uchwał do Sądu Najwyższego.
5. Uchwałę okręgowej komisji rewizyjnej podpisuje przewodniczący okręgowej komisji rewizyjnej lub wiceprzewodniczący oraz sekretarz lub zastępujący go członek okręgowej komisji rewizyjnej.
6. W sprawach innych niż te, o których mowa w ust. 1 okręgowa komisja rewizyjna podejmuje decyzje w określony przez siebie sposób.

§ 8. Do zakresu zadań przewodniczącego okręgowej komisji rewizyjnej należy:
1) reprezentowanie komisji;
2) opracowywanie planu pracy komisji i czuwanie nad jego realizacją;
3) składanie w imieniu komisji informacji na posiedzeniach okręgowej rady oraz sprawozdań okręgowemu zjazdowi i Naczelnej Komisji Rewizyjnej.

§ 9. Do zakresu zadań sekretarza okręgowej komisji rewizyjnej należy:
1) protokołowanie posiedzeń okręgowej komisji rewizyjnej i opracowywanie dokumentacji uchwałodawczej,

§ 10. Okręgowa komisja rewizyjna wykonuje swoje zadania przez:
1) okresową, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, kontrolę finansową dokumentów bankowych i kasowych izby, prawidłowego ich zatwierdzania, obiegu i księgowania;
2) nadzór nad realizacją uchwał okręgowego zjazdu, okręgowej rady i jej prezydium dotyczą-cych spraw finansowych i gospodarczych;
3) kontrolę poprawnego gospodarowania przez okręgową radę finansami i zgodność wydatków z budżetem i uchwałami okręgowej rady i jej prezydium;
4) składanie okręgowej radzie informacji i wniosków, a okręgowemu zjazdowi rocznych i ka-dencyjnych sprawozdań.

§ 11. 1. Kontrola okręgowej rady przeprowadzana jest na podstawie uchwały okręgowej komisji rewizyjnej określającej datę i zakres kontroli.
2. Okręgowa komisja rewizyjna zawiadamia okręgową radę o terminie kontroli z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, podając zakres kontroli.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się w przypadku kontroli stanu kasy okręgowej izby.
4. Z każdej kontroli okresowej komisja rewizyjna sporządza protokół wraz z wnioskami i ewentualnymi zaleceniami pokontrolnymi w ciągu 14 dni od dnia zakończenia kontroli. W protokole winny być zawarte wyłącznie stwierdzone fakty i ustalenia poparte dokumentami. Protokół podpisują członkowie zespołu kontrolującego. Zalecenia pokontrolne są podejmowane w formie uchwały.
5. Okręgowa komisja rewizyjna przedkłada protokół pokontrolny wraz z zaleceniami przewodniczącemu okręgowej rady, któremu w terminie 30 dni przysługuje prawo do złożenia wyjaśnień pokontrolnych i wniosków o uzupełnienie kontroli. Komisja ma obowiązek ustosunkowania się do wyjaśnień i wniosków w terminie jednego miesiąca. Zmiana treści zaleceń pokontrolnych dokonywana jest w formie uchwały.
6. Po wyczerpaniu procedury, o której mowa w ust. 4 i 5 przewodniczący okręgowej komisji rewizyjnej przedstawia ostateczną wersję protokołu pokontrolnego oraz zaleceń pokontrolnych na najbliższym posiedzeniu okręgowej rady.

§ 12. 1. Pracownicy biura okręgowej izby, członkowie prezydium okręgowej rady, przewodniczący komisji i zespołów problemowych powołanych przez okręgową radę udzielają okręgowej komisji rewizyjnej, na jej żądanie, ustnych lub pisemnych wyjaśnień w sprawach finansowych i gospodarczych będących przedmiotem kontroli.
2. Okręgowa komisja rewizyjna przeprowadza kontrolę dokumentów określonych w § 10 pkt 1 w obecności przewodniczącego okręgowej rady lub wskazanego przez niego członka prezydium okręgowej rady lub pracownika biura okręgowej izby odpowiedzialnego za prowadzenie tych dokumentów. Sporządzenie kopii dokumentów zawierających dane osobowe nie jest dopuszczalne. Fakt sporządzenia kopii dokumentu winien być zaznaczony w protokole pokontrolnym.
3. Okręgowy sąd i okręgowy rzecznik udzielają wyjaśnień, na żądanie okręgowej komisji rewizyjnej, wyłącznie w sprawach dotyczących realizacji budżetu tych organów.

§ 13. Obsługa kancelaryjna, finansowa i prawna okręgowej komisji rewizyjnej należy do biura okręgowej izby.

Pobierz regulamin Okręgowej Komisji Rewizyjnej
Regulamin Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 6/VIII/2023 XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z dnia 25 marca 2023 roku

 

REGULAMIN OKRĘGOWEGO SĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Część ogólna.

§ 1. Regulamin określa tryb wewnętrznego funkcjonowania Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 916);
2) Naczelnym Sądzie – należy przez to rozumieć Naczelny Sąd Pielęgniarek i Położnych, organ Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych;
3) okręgowym sądzie – należy przez to rozumieć okręgowy sąd pielęgniarek i położnych, organ Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur;
4) okręgowym rzeczniku – należy przez to rozumieć okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, organ Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur;

§ 3. Siedzibą okręgowego sądu jest siedziba Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur.

§ 4. 1. W skład okręgowego sądu wchodzą: Przewodniczący i członkowie.
2. Kadencja okręgowego sądu trwa 4 lata, z wyjątkiem sytuacji wynikającej z art. 8. pkt 4 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych.
3. Okręgowy sąd działa do dnia pierwszego posiedzenia nowo wybranego okręgowego sądu. Przewodniczący okręgowego sądu wykonuje swoją funkcję od dnia wyboru.

§ 5. 1. Pracą okręgowego sądu kieruje jego przewodniczący.
2. Członkowie i pracownicy sądu zobowiązani są do wykonywania swoich czynności sprawnie, dokładnie i niezwłocznie oraz przestrzegając nakazanych terminów, w sposób zapewniający prawidłową realizację zadań sądu.

Zadania Przewodniczącego Okręgowego Sądu.

§ 6. 1. Przewodniczący Okręgowego Sądu:
1) zwołuje pierwsze posiedzenie w terminie 30 dni od daty zakończenia okręgowego zjazdu pielęgniarek i położnych. Na pierwszym posiedzeniu sąd dokonuje wyboru dwóch zastępców przewodniczącego okręgowego sądu. Przewodniczący wskazuje zastępcę, który w razie niemożności pełnienia funkcji przez przewodniczącego wykonuje jego obowiązki.
2) kieruje pracami sądu, reprezentuje sąd na zewnątrz oraz podejmuje czynności mające na celu sprawne funkcjonowanie sądu, nadzoruje organizację i pracę kancelarii, a w szczególności podejmuje wszelkie niezbędne czynności i wydaje polecenia zmierzające do niezwłocznego zarejestrowania oraz nadawania biegu wpływającym do sądu sprawom, zapewnienie prawidłowej pracy sądu, terminowego i dokładnego wykonywania zapadłych orzeczeń i zarządzeń.
2. W celach szkoleniowych lub dla omówienia spraw organizacyjnych, przewodniczący sądu może zwołać naradę członków lub pracowników sądu.
3. Przewodniczący okręgowego sądu przedkłada do Naczelnego Sądu sprawozdanie z działalności sądu każdorazowo, po upływie roku pracy sądu. Sprawozdanie należy przesłać do Naczelnego Sądu w terminie jednego miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym.
4. Sprawozdanie składa się na druku ustalonym przez Naczelny Sąd.
5. W razie uznania konieczności przez przewodniczącego lub na wezwanie Naczelnego Sądu w sprawozdaniu należy ująć dodatkowe informacje dotyczące działalności sądu.

Postępowanie przed okręgowym sądem.

§ 7. 1. Sprawy wpływające do okręgowego sądu rozpoznawane są w kolejności ich wpływu.
2. Przewodniczący okręgowego sądu w przypadkach pilnych i innych szczególnie uzasadnionych spraw może zarządzić rozpoznanie wskazanej sprawy lub spraw określonego rodzaju poza kolejnością, określoną terminem wpływu sprawy.
3. Za sprawy pilne uważa się:
1) sprawy w których od popełnienia czynu upłynął okres 2 lat w momencie wpływu sprawy do sądu;
2) sprawy dotyczące postanowień w sprawie tymczasowego zawieszenia prawa wykonywania zawodu.

§ 8. Rozprawy i posiedzenia powinna cechować punktualność ich rozpoczynania oraz dbałość o takie ich prowadzenie, które pozwoli unikać ich odraczania, bądź przerywania bez istotnej przyczyny. Przy wyznaczaniu terminu rozpoczęcia rozprawy lub posiedzenia, należy uwzględnić czas dojazdu osób mieszkających poza siedzibą sądu.

§ 9. Pomieszczenie, w którym przeprowadzana jest rozprawa powinno spełniać wymogi niezbędne dla zachowania powagi sądu. Powinny w nim być wydzielone miejsca dla sądu, rzecznika odpowiedzialności zawodowej, obwinionej pielęgniarki/położnej i jej obrońcy oraz osoby pokrzywdzonej.

§ 10. 1. Udostępnianie do wglądu akt sprawy, dokonywanie z nich odpisów bądź wypisów wymaga zgody przewodniczącego okręgowego sądu, a po wyznaczeniu składu orzekającego – przewodniczącego tego składu. Akta udostępnia się po przedstawieniu przez stronę dowodu tożsamości lub pełnomocnika strony. Po wydaniu odpisów należy dokonać adnotacji a do akt dołączyć pokwitowanie odbioru lub adnotację o wysłaniu pisma.
2. Dokumentację należy przechowywać w metalowej lub pancernej szafie. Klucz od szafy musi być zabezpieczony i wydawany wyłącznie osobom upoważnionym za pokwitowaniem.
3. Informacji dotyczących prowadzonych postępowań udziela się stronom tych postępowań, ich pełnomocnikom lub osobom przez nie upoważnionym oraz innym osobom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów.
4. Przewodniczący okręgowego sądu może określić:
1) rodzaj informacji, które mogą być udzielane wyłącznie za jego zgodą;
2) tryb i formę udzielania tych informacji.

§ 11. 1. Przewodniczący okręgowego sądu po otrzymaniu wniosku o ukaranie sprawdza, czy odpowiada on wymogom formalnym. W wypadku stwierdzenia niezgodności, wniosek jest zwracany w celu uzupełnienia go okręgowemu rzecznikowi, ze wskazaniem, na czym uzupełnienie ma polegać. Przewodniczący okręgowego sądu w uzasadnionych przypadkach podejmuje decyzję o skorzystaniu z pomocy prawnej innego sądu w trybie art. 585 Kodeksu postępowania karnego, który określa zakres pomocy prawnej.
2. Przewodniczący okręgowego sądu kieruje sprawę na posiedzenie niejawne, jeżeli uzna, że zachodzą podstawy do umorzenia postępowania lub jego zawieszenia lub w razie uznania, że należy uzupełnić postępowanie wyjaśniające. Jeżeli sąd uzna swoją niewłaściwość wydaje postanowienie o swojej niewłaściwości na posiedzeniu niejawnym.
3. Po stwierdzeniu, że wniosek odpowiada wymogom formalnym i że nie zachodzą podstawy do skierowania sprawy na posiedzenie niejawne, przewodniczący okręgowego sądu wyznacza rozprawę. W tym celu:
1) zarządza doręczenie odpisu wniosku o ukaranie obwinionej pielęgniarce/położnej;
2) ustala termin rozprawy z uwzględnieniem upływu co najmniej 14 dni od doręczenia obwinionej pielęgniarce/położnej wniosku o ukaranie;
3) wyznacza skład orzekający sądu, w tym także rezerwowego członka składu orzekającego;
4) zarządza wezwanie na rozprawę obwinioną pielęgniarkę/położną, świadków i biegłych oraz przedstawienie innych dowodów wskazanych we wniosku o ukaranie, a także w innych uwzględnionych wnioskach zgłoszonych przez strony przed rozpoczęciem rozprawy;
5) zarządza zawiadomienie o terminie rozprawy obrońcę obwinionej pielęgniarki/położnej i rzecznika odpowiedzialności zawodowej.

§ 12. Przewodniczący okręgowego sądu występuje do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z zapytaniem o karalność obwinionej pielęgniarki/położnej, jeżeli w aktach sprawy brak informacji o karalności, bądź też upłynął okres 6 miesięcy od daty jej sporządzenia.

§ 13. Członek składu orzekającego zobowiązany jest z urzędu wyłączyć się od udziału w sprawie, jeżeli zachodzi jedna z przeszkód wskazanych w art. 40 i art. 41 kodeksu postępowania karnego.

§ 14. 1. W zawiadomieniach i wezwaniach należy wskazać w jakiej sprawie, w jakim charakterze, miejscu i czasie ma się stawić wezwana osoba oraz czy jej stawiennictwo jest obowiązkowe.
2. Zawiadomienia, wezwania oraz odpisy orzeczeń i zarządzeń od których ich adresatowi przysługuje środek odwoławczy, przesyła się za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

§ 15. 1. W razie odroczenia lub przerwania rozprawy, należy ogłosić osobom na niej obecnym i zainteresowanym, termin następnego posiedzenia w tej sprawie, chyba, że ze względu na przyczynę odroczenia lub przerwania rozprawy niezwłoczne wyznaczenie określonego terminu nie jest możliwe.
2. Jeżeli następny termin rozprawy został ogłoszony, należy pouczyć osoby zainteresowane, które z nich mają obowiązek stawić się na kolejną rozprawę bez osobnego wezwania, jednakże na żądanie osoby zainteresowanej należy wydać jej pismo wskazujące termin stawienia się w sądzie.

§ 16. 1. Rozprawą kieruje przewodniczący składu orzekającego. Do jego obowiązków należy w szczególności: zapewnienie sprawnego przebiegu rozprawy i jego zgodności z obowiązującymi przepisami, a także dbałość o zachowanie porządku na sali rozpraw przez wszystkie osoby obecne na rozprawie oraz zachowanie powagi sądu. Przewodniczący po wywołaniu sprawy sprawdza tożsamość stron na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości.
2. Protokolantem okręgowego sądu jest wyznaczony przez przewodniczącego okręgowego sądu pracownik kancelarii okręgowego sądu lub członek okręgowego sądu.
3. Przewodniczący składu orzekającego udziela głosu stronom, pełnomocnikom oraz innym osobom zwracającym się do sądu.
4. Przewodniczący składu orzekającego powinien udzielić uczestnikom rozprawy niezbędnych informacji i wyjaśnień, co do przysługujących im uprawnień.

§ 17. Jeśli przewodniczący składu orzekającego nie zarządzi inaczej, każda osoba powstaje z miejsca, gdy przemawia do sądu lub sąd zwraca się do niej.

§ 18. 1. Orzeczenie i uzasadnienie sporządza przewodniczący składu orzekającego.
2. W razie, gdy sporządzenie uzasadnienia orzeczenia przez przewodniczącego składu orzekającego nie jest możliwe lub napotyka na przeszkody, których czasu trwania nie można przewidzieć, uzasadnienie sporządza inny członek okręgowego sądu, który brał udział w wydaniu orzeczenia.

§ 19. 1. Narada nad orzeczeniem sądu jest tajna. Członek okręgowego sądu uczestniczący w naradzie ma obowiązek zachowania w tajemnicy jej przebieg. W naradzie nie bierze udziału rezerwowy członek składu orzekającego.
2. Zgłoszenie zdania odrębnego zaznacza się przy podpisie złożonym na orzeczeniu przez zamieszczenie odpowiedniej wzmianki oraz podaje się je do wiadomości, a jeżeli członek składu orzekającego, który zgłosił zdanie odrębne wyraził na to zgodę, także jego nazwisko.

§ 20. Przewodniczący okręgowego sądu sprawdza każdorazowo, czy orzeczenie zawiera postanowienie o kosztach postępowania. Jeżeli w orzeczeniu brak takiego postanowienia, przewodniczący okręgowego sądu określa te koszty zarządzeniem w terminie 14 dni od wydania orzeczenia, pouczając osobę ukaraną o przysługującym jej na to zarządzenie zażaleniu. Okręgowy sąd może orzec o zwolnieniu z kosztów postępowania uzasadniając swoje postanowienie.

§ 21. 1. Po otrzymaniu odwołania od orzeczenia okręgowego sądu przewodniczący okręgowego sądu sprawdza, czy jest ono dopuszczalne, czy zostało wniesione przez uprawnioną osobę, z zachowaniem ustalonego terminu 14 dni dla wnoszenia odwołania, a następnie niezwłocznie przesyła je wraz z orzeczeniem i całością materiałów sprawy do Naczelnego Sądu.
2. W wypadku stwierdzenia, że odwołanie nie spełnia warunków, o jakich mowa w ust.1, przewodniczący okręgowego sądu wnosi sprawę na posiedzenie niejawne.

§ 22. 1. Prawomocność orzeczenia, które uprawomocniło się w pierwszej instancji stwierdza przewodniczący okręgowego sądu, odnotowując ten fakt pod tekstem orzeczenia wraz ze wskazaniem daty prawomocności.
2. Prawomocne orzeczenie skazujące przesyła się do rejestru ukaranych pielęgniarek i położnych.

Obsługa kancelaryjna.

§ 23. 1. Obsługę pracy okręgowego sądu zapewnia biuro okręgowej izby pielęgniarek i położnych.
2. Siedzibą okręgowego sądu jest siedziba okręgowej izby pielęgniarek i położnych. Pomieszczenie sadu powinno zapewniać utrzymanie powagi sądu uwzględniać specyfikę wykonywanych zadań.

§ 24. 1. W okręgowym sądzie prowadzi się oddzielnie na każdy rok kalendarzowy, według wzorów ustalonych przez przewodniczącego sądu, następujące rejestry:
1) rejestr dla spraw rozpoznawanych na podstawie wniosku rzecznika o ukaranie;
2) rejestr dla korespondencji ogólnej oraz czynności podejmowanych w sprawach odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek/położnych.

Pobierz regulamin Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych
Regulamin działania komisji problemowych ORPiP w Olsztynie

Załącznik nr 1 do  Uchwały Nr 5 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  Regionu Warmii i Mazur z 21 listopada 2015 r.

 

Regulamin działania komisji problemowych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie

 

 1. Skład osobowy komisji przedstawia Przewodnicząca danej komisji, a zatwierdza Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych.
 2. Komisja może liczyć nie więcej niż 7 osób + Przewodnicząca
 3. Zmiany osobowe dokonywane są przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych na wniosek Przewodniczącej  ORPiP lub Przewodniczącej danej komisji,
 4. Przewodnicząca Komisji przedstawia do akceptacji Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych plan pracy, w tym  harmonogram spotkań w terminie do 30 grudnia każdego roku kalendarzowego na rok następny. Plan pracy zawiera: zadania do realizacji, metody pracy, termin realizacji, ewentualne uwagi. Zaakceptowany Plan pracy jest podstawą działania komisji,
 5. Komisja spotyka się zgodnie z przyjętym harmonogramem, może również pracować w trybie korespondencyjnym, jeśli konieczne jest przygotowanie przez każdego z członków własnej koncepcji rozwiązania problemu.
 6. Posiedzenie komisji zwołuje Przewodnicząca, po uprzednim uzgodnieniu terminu  spotkania z pracownikiem Biura ORPIP. Spotkania komisji mogą odbywać się poza siedzibą biura ORPiP. W trybie nadzwyczajnym posiedzenie może być zwołane na wniosek Przewodniczącej ORPiP, bądź Prezydium ORPiP.
 7. Zawiadomienie o posiedzeniu powinno być wysłane za pośrednictwem pracownika biura drogą elektroniczną  wraz z materiałami określającymi cel i plan, które będą przedmiotem spotkania.
 8. Członkowie komisji obowiązani są uczestniczyć w spotkaniach, a ewentualną nieobecność zgłosić wcześniej wraz z informacją o powodzie nieobecności.
 9. W przypadku dwukrotnej, nieusprawiedliwionej nieobecności członka Komisji na posiedzeniu w ciągu roku kalendarzowego, Przewodnicząca komisji może wnioskować do Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych o skreślenie tego członka ze składu komisji. W przypadku skreślenia może wnioskować o powołanie nowego członka Komisji.
 10. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół według wzoru –  stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu w którym opisany jest przebieg posiedzenia, problematyka oraz ostateczne wnioski. Wnioski ze spotkania po akceptacji Przewodniczącej ORPIP, mogą być umieszczona na stronie internetowej lub Biuletynie ORPIP.
 11. Jeśli istnieje potrzeba zasięgnięcia pomocy prawnej lub eksperckiej, komisja ma prawo wnioskować do Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych o zapewnienie takiej pomocy.
 12. W pracach każdej komisji mogą brać udział z głosem doradczym rzeczoznawcy i inne osoby zaproszone do współpracy stałej lub doraźnej przez daną komisję lub zespół w trybie określonym przez jej członków.
 13. Komisja wnioskuje do Przewodniczącej ORPiP o potrzebie delegowania swoich reprezentantów na konferencje, sympozja bądź szkolenia w dziedzinie, którą się zajmuje.
 14. Komisja wnioskuje do Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych lub jej Prezydium o potrzebie organizowania konferencji, sympozjów bądź szkoleń dla różnych gremiów w dziedzinie, którą się zajmuje.
 15. Komisja wnioskująca o organizację konferencji opracowuje program, wskazuje miejscowość, termin konferencji, tematykę, prelegentów lub autorów materiałów.
 16. Komisje współpracują ze sobą i w miarę potrzeby odbywają wspólne posiedzenia. Jeżeli dane zagadnienie nie mieści się w zakresie zadań przypisanych danej komisji, przekazuje je do właściwej komisji.
 17. Komisje zobowiązane są do współpracy z Redakcją biuletynu ORPiP. Przynajmniej raz w roku kalendarzowym zobowiązane są do przygotowania artykułu z zakresu tematyki pracy komisji.
 18. Projekty pism, ankiet, opinii oraz wnioski komisji konsultowane są z Przewodniczącą, bądź Wiceprzewodniczącą odpowiedzialną za pracę komisji. Wszelka korespondencja zewnętrzna odbywa się poprzez Biuro OIPiP w Olsztynie.
 19. Przewodnicząca komisji składa na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek
  i Położnych sprawozdanie ustne z działalności komisji za okresy półroczne. Sprawozdanie składane jest na najbliższym, po upływie okresu sprawozdawczego posiedzeniu Okręgowej Rady.
 20. Przewodnicząca komisji składa Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych raz w roku pisemne sprawozdanie z wykonanych zadań.
 21. Członkowie komisji zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy we wszystkich sprawach, których ujawnienie mogłoby mieć niekorzystny wpływ na interes OIPiP lub innych podmiotów zaangażowanych w opiniowane sprawy, a także naruszyć zasady ochrony danych osobowych, przetwarzanych na potrzeby związane z wykonywaniem ustawowych, regulaminowych obowiązków samorządu pielęgniarek i położnych.
 22. Całość dokumentacji dotycząca prac komisji przechowywana jest w biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  w Olsztynie.
Załącznik nr 1 do Regulaminu - protokół spotkania
Pobierz regulamin działania komisji problemowych ORPiP w Olsztynie
Regulamin przyznawania wyróżnień i odznaczeń przez ORPiP w Olsztynie

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 25/VII/2016 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z Siedzibą w Olsztynie z dnia 09 kwietnia 2016 roku w sprawie: Regulaminu przyznawania wyróżnień i odznaczeń przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie

 

Regulamin przyznawania wyróżnień i odznaczeń przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie

 

§ 1

  1. Odznaczenia i wyróżnienia w formie:

 

  • Statuetki ORPiP w Olsztynie,
  • Tabliczki ORPiP w Olsztynie,

są przyznawane członkom samorządu za zasługi w działalności na rzecz samorządu, naszej społeczności zawodowej, upowszechniania etyki zawodowej, tj.: wzorowe wykonywanie obowiązków na rzecz organów samorządu, współdziałanie na rzecz integrowania środowiska zawodowego, działalność publiczną na rzecz środowiska zawodowego, angażowanie się w działalność społeczną podkreślającą rolę pielęgniarki i położnej, członkom samorządu legitymującym się co najmniej 4 letnią pracą na rzecz samorządu.

2. Odznaczeń samorządu pielęgniarek i położnych przyznawanych przez NRPiP zgodnie z Regulaminem NRPiP,

3. Odznaczeń i wyróżnień – państwowych, resortowych ochrony zdrowia, regionalnych.

4. Honorowa Statuetka – honorowe wyróżnienie dla Instytucji i osób współpracujących z OIPiP w Olsztynie,

 

§ 2

1. Odznaczenie nie jest nadawane osobom:

  • wobec której Okręgowy Sąd lub Naczelny Sąd orzekł karę,
  • która nie wykonała obowiązku regularnego opłacenia składki członkowskiej przez okres ostatnich czterech lat przed dniem złożenia wniosku. Nie dotyczy § 1 pkt3

2. Odznaczenie nie może być przyznane osobie, która już odznaczenie takie otrzymała.

 

§ 3

Odznaczenie/wyróżnienie przyznawane jest na podstawie Uchwały podejmowanej przez ORPiP w Olsztynie na pisemny wniosek Kapituły – lista kandydatów do odznaczenia.

 

§ 4

 1. Wnioski rozpatruje Kapituła powołana przez ORPiP.
 2. W skład Kapituły wchodzą: czterech członków ORPiP, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, Przewodnicząca Okręgowego Sądu, Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Przewodnicząca Komisji Etyki i Historii Zawodu,

 

§ 5

Wnioski o przyznanie odznaczenia mogą składać:

 1. Kierownicy podmiotu leczniczego/Dyrektor ds. Pielęgniarstwa
 2. Pielęgniarka Naczelna/Przełożona Pielęgniarek
 3. Przewodnicząca ORPiP,
 4. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej,
 5. Przewodniczący Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych,
 6. Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej,
 7. Członek Prezydium ORPiP,
 8. Pełnomocny Przedstawiciel ORPiP w Olsztynie
 9. Przewodniczący Komisji Problemowych ORPiP,
 10. Stowarzyszenia Naukowe Pielęgniarek i Położnych działające na terenie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie

Wzór Wniosku stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania odznaczeń i wyróżnień przez ORPiP w Olsztynie.

 

§ 6

 1. Prawidłowo wypełniony wniosek o przyznanie odznaczenia składa się w biurze OIPiP w Olsztynie.
 2. Wniosek nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny jest zwracany do wnioskodawcy w celu jego uzupełnienia lub poprawienia.

 

§ 7

 1. Posiedzenie Kapituły odbywa się w miarę napływu wniosków.
 2. Posiedzenie zwołuje Przewodnicząca na 7 dni przed odbyciem posiedzenia.
 3. Posiedzenie jest ważne przy obecności ponad połowy członków Kapituły.
 4. Przewodniczący lub osoba przez niego upoważniona przedstawia członkom Kapituły zgłoszone wnioski.
 5. Po przedstawieniu wniosków Przewodniczący zarządza dyskusję nad wnioskami a po jej zakończeniu poddaje wnioski pod głosowanie. Głosowanie jest jawne.
 6. Decyzje Kapituły zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów, głos rozstrzygający ma Przewodniczący Kapituły.
 7. W przypadku, gdy kandydatem przedstawionym do odznaczenia jest członek Kapituły, jest on zobowiązany do powstrzymania się od uczestnictwa w części posiedzenia dotyczącej omawiania i głosowania wniosku w jego sprawie.
 8. Protokół z posiedzenia Kapituły zawiera:
  • wskazanie osoby zwołującej posiedzenie Kapituły,
  • miejsce i datę odbycia posiedzenia,
  • wskazanie osoby otwierającej i prowadzącej posiedzenie,
  • zaproponowany porządek posiedzenia,
  • nazwiska i imiona osób, dla których wnioskowano o odznaczenia,
  • wyniki głosowań nad poszczególnymi wnioskami,
  • odrębne stanowiska członków Kapituły zgłoszone do protokołu,
  • listę obecności w formie załącznika do protokołu,
  • rozpatrywane wnioski w formie załącznika do protokołu.

§ 8

 1. Po rozpatrzeniu wniosków Kapituła rekomenduje do ORPiP listę kandydatów do odznaczenia.
 2. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych zatwierdza wnioski i podejmuje Uchwałę o przyznaniu odznaczenia/wyróżnienia.

 

§ 9

 1. Odznaczenia/wyróżnienia przyznane przez ORPiP są wręczane przez Przewodniczącą ORPiP lub z jej upoważnienia przez Wiceprzewodniczącą lub członka Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, podczas Zjazdów i uroczystości organizowanych przez ORPiP w Olsztynie.
 2. Odznaczenie może zostać odebrane przez osobę, którą upoważnił odznaczony.

 

§ 10

 1. Nazwiska osób odznaczonych umieszcza się w Biuletynie Informacyjnym OIPiP w Olsztynie.
 2. O nadaniu odznaczenia samorządowego Przewodniczący ORPiP informuje w formie pisemnej jednostkę zatrudniającą osobę odznaczoną.

 

§ 11

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Wniosek O Przyznanie Wyróżnienia/Odznaczenia
Pobierz regulamin przyznawania wyróżnień i odznaczeń przez ORPiP w Olsztynie
Regulamin Szkoleniowy

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 27/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z dnia 15 lutego 2024 roku
REGULAMIN REFUNDACJI KOSZTÓW KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CZŁONKÓW OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH REGIONU WARMII I MAZUR Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

Regulamin refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady tworzenia i przyznawania pomocy materialnej członkom Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie. W tym celu tworzony jest Fundusz Szkoleniowy, którego wysokość określana jest w budżecie OIPiP.

 

§1

1. Każdy członek OIPiP w Olsztynie ponoszący koszty związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych może ubiegać się o refundację wydatków poniesionych z tego tytułu.
2. Refundacja kosztów poniesionych w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych związanych z wykonywaniem zawodu przysługuje członkom OIPiP w Olsztynie, którzy:
a) figurują w rejestrze OIPiP,
b) regularnie i nieprzerwanie opłacają składki członkowskie, przez co najmniej rok poprzedzający datę rozpoczęcia kształcenia.
c) osoby, które bezpośrednio po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo podjęły kształcenie na w/w kierunku na studiach II stopnia są uprawnione do refundacji po udokumentowaniu 12 miesięcy opłacania składek do czasu uzyskania dyplomu.
Przez regularne opłacanie składek należy rozumieć przekazywanie na konto OIPiP w Olsztynie, w terminie do 15-tego dnia każdego miesiąca składki za poprzedni miesiąc lub z góry za określony czas.

§ 2

Za formy kształcenia i doskonalenia zawodowego podlegającego refundacji uważa się:
1. Specjalizacje w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa,
2. Kursy kwalifikacyjne,
3. Kursy dokształcające i specjalistyczne,
4. Konferencje, sympozja, seminaria, kongresy poruszające tematy opieki pielęgniarskiej/położniczej,
5. Studia kierunkowe licencjackie i magisterskie na kierunku pielęgniarstwo oraz kierunku położnictwo,
6. Studia podyplomowe dla pielęgniarek i położnych z wyższym wykształceniem, mające trwałe zastosowanie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki i położnej.

§ 3

Do poniesionych kosztów własnych podlegających refundacji zalicza się;
1. Opłaty za uczestnictwo, egzaminy, egzaminy państwowe, opłaty rejestracyjne,
2. Opłata za semestr, sesję, edycję itp.

§ 4

Szczegółowe zasady refundacji:
1. Szkolenie specjalizacyjne: zgodnie z § 3, do wysokości 3000 złotych poniesionych kosztów własnych.

2. Kurs kwalifikacyjny, specjalistyczny, dokształcający: zgodnie z §3, do wysokości 800 złotych poniesionych kosztów własnych.

3. Konferencje, sympozja, seminaria, kongresy:
a) dla osób uczestniczących biernie w/w formie doskonalenia zawodowego:
pokrywanie kosztów zgodnie z § 3 do wysokości 1000 złotych poniesionych kosztów własnych.
b) dla osób uczestniczących czynnie w/w formie doskonalenia zawodowego – pokrywanie do wysokości 1500 złotych poniesionych kosztów własnych na podstawie poświadczenia czynnego uczestnictwa.
4. Studia kierunkowe licencjackie na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo – refundacja poniesionych kosztów własnych w wysokości 1500 zł.
5. Studia kierunkowe magisterskie na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo – refundacja poniesionych kosztów własnych w wysokości 2000 zł.
6. Studia podyplomowe – mające zastosowanie w pielęgniarstwie/położnictwie – refundacja poniesionych kosztów własnych w wysokości 2000 zł.

§ 5

Refundacja kosztów przysługuje po ukończeniu danej formy kształcenia i doskonalenia zawodowego.

§ 6

1. Dofinansowaniu podlegają badania prowadzone w przebiegu otwartego przewodu doktorskiego, habilitacji związanych z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej.
2. Dofinansowanie następuje po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję, Kształcenia przy ORPiP tematyki badań.
3. Dofinansowanie następuje jednorazowo, w formie stypendium w kwocie 3000 zł.

§ 7

Refundację można otrzymać:
1. 1 raz w roku do następujących form kształcenia:
a) szkolenia specjalizacyjne, lub
b) studia I, II stopnia, oraz studia podyplomowe mające zastosowanie w pielęgniarstwie/położnictwie, lub
c) kursy kwalifikacyjne, lub
d) kursy dokształcające, kursy specjalistyczne
lub
2. 2 razy w roku do następujących form kształcenia:
a) konferencje, sympozja, seminaria, kongresy

§ 8

1. Refundacja kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego może nastąpić wyłącznie na wniosek członka samorządu.
2. Refundacja nie obejmuje zwrotu kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia.
3. Osoba ubiegająca się o refundację zobowiązana jest złożyć:
– wniosek wg obowiązującego wzoru,
– oryginały dokumentów stwierdzające wysokość uiszczonej opłaty – faktury VAT z adnotacją ,,zapłacone”, rachunki, potwierdzenia z konta bankowego
– certyfikat/dyplom ukończenia danej formy szkolenia.
4. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie nie późniejszym niż 6 miesięcy od dnia ukończenia danej formy szkolenia.
5. Wniosek wypełniony nieczytelnie, lub/i bez wszystkich wymaganych załączników, złożony po terminie, będzie powodem do negatywnego rozpatrzenia.
6. Członkowi samorządu, którego wniosek o refundację rozpatrzono negatywnie służy prawo pisemnego odwołania do Prezydium ORPiP w ciągu 14 dni. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu Prezydium.
7. Decyzja Prezydium jest ostateczna.
8. Wnioski o refundacje należy składać w sekretariacie OIPiP w Olsztynie.

§ 9

Refundacja kosztów może być zmieniona na częściową w miarę posiadanych środków zapisanych w budżecie.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzję podejmuje Okręgowa Rada Pielęgniarek
i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie.

§ 11

Wnioski które wpłynęły po ostatnim posiedzeniu Komisji 06.12.2023r zostaną rozpatrzone zgodnie z niniejszym Regulaminem .

§ 12

Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2024r.

Pobierz regulamin Szkoleniowy
Regulamin Funduszu Zapomogowo - Pożyczkowego

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 28/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z dnia 15 lutego 2024 roku


REGULAMINU FUNDUSZU ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEGO OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH REGIONU WARMII I MAZUR Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE


§ 1


1. Przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie , dalej jako OIPiP, działa Fundusz Zapomogowo-Pożyczkowy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur, zwany dalej „Funduszem”
2. Teren działania Funduszu obejmuje obszar OIPiP
3. Fundusz używa pieczątki z pełną nazwą: Fundusz Zapomogowo – Pożyczkowy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie.

§ 2


Celem działania Funduszu jest niesienie pomocy materialnej członkom OIPiP i ich rodzinom w wypadkach losowych, poprzez udzielanie zapomóg i pożyczek zwrotnych.

§ 3


Członkami Funduszu są wszyscy członkowie OIPiP wpisani do rejestru Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie, opłacający regularnie składki członkowskie przez okres ostatnich 12 miesięcy

§ 4


Fundusz działa na zasadach samorządności, dysponując środkami finansowymi pochodzącymi ze źródeł określonych w § 11 Regulaminu.

§ 5


Środkami Funduszu dysponuje na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, Komisja ORPiP: „Fundusz Zapomogowo-Pożyczkowy i Szkoleniowy”.

§ 6


Pracami Funduszu Zapomogowo-Pożyczkowego i Szkoleniowego kieruje Przewodniczący Komisji.

§ 7

Środkami finansowymi zgromadzonymi na rachunku bankowym Funduszu może dysponować:
• Przewodniczący Funduszu,
• Skarbnik ORPiP,
• Księgowa OIPiP.

§ 8


1. Fundusz prowadzi odrębną księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi.
Działalność finansowa Funduszu podlega kontroli Komisji Rewizyjnej OIPiP

§ 9


Do zadań Komisji Funduszu Zapomogowo-Pożyczkowego należy:
1. Rozpatrywanie wniosków o przyznanie pomocy materialnej przez udzielanie pożyczek zwrotnych oraz rozpatrywanie wniosków o przyznanie pomocy materialnej przez udzielanie zapomóg członkom OIPiP zgodnie z § 3.
2. Przyznawanie pożyczek, dokonywanie przelewów, prowadzenie protokołów z posiedzeń.
3. Prowadzenie dokumentacji wpływów i wydatków dotyczących Funduszu.
4. Wnioskowanie na Zjeździe o ustalenie % odpisu na Fundusz Zapomogowo – Pożyczkowy.
5. Upowszechnianie regulaminu funduszu Zapomogowo-Pożyczkowego OIPiP w Olsztynie poprzez opublikowanie jego treści – na stronie internetowej, w Biuletynie.
6. Coroczne sporządzanie sprawozdań z działalności i realizacji przyznanego funduszu zapomogowo – pożyczkowego.
7. Przedstawienie rocznych sprawozdań z działalności i realizacji zadań na ORPiP i OZPiP.

§ 10


Komisja Funduszu odbywa swe posiedzenia nie rzadziej niż co dwa miesiące – z przerwą wakacyjną i podejmuje decyzje zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Komisji.

§ 11


Fundusz Zapomogowo – Pożyczkowy tworzą środki finansowe pochodzące z:
• odpisu otrzymanych składek członkowskich na OIPiP, którego wysokość jest określana corocznie
w preliminarzu OIPiP w Olsztynie,
• oprocentowania lokaty Funduszu na subkoncie OIPiP w Olsztynie,
• odsetek od udzielonych pożyczek,
• dotacji, darowizn, zapisów itp.

§ 12


Środki finansowe Funduszu gromadzone są na subkoncie OIPiP

§ 13


Środki uzyskane z oprocentowanych pożyczek oraz odsetek bankowych pokrywają działalność administracyjną Funduszu i wynagrodzenie pracowników obsługujących Fundusz.

§ 14


Z Funduszu Zapomogowo-Pożyczkowego udzielane są pożyczki zwrotne i zapomogi

§ 15


1. Podstawą do uzyskania pożyczki zwrotnej jest:
• brak zadłużenia wobec OIPiP w Olsztynie,
• złożenie prawidłowo wypełnionego pisemnego wniosku.
2. Wnioski osób, które zamierzają przeznaczyć pożyczkę na pokrycie kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych będą rozpatrywane w pierwszej kolejności.
3. Warunkiem rozpatrzenia wniosku poza kolejnością jest złożenie zaświadczenia o zakwalifikowaniu pożyczkobiorcy na daną formę szkolenia.

§ 16


1. Pożyczki zwrotne oprocentowane są w wysokości 3 % od udzielonej kwoty, którą należy uiścić przy wpłacaniu pierwszej raty. Pożyczka podlega spłacie w 10-ciu ratach, płatnych miesięcznie.
2. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, po spłacie minimum 3 rat, Komisja Funduszu może odroczyć spłatę pożyczki na dalszy okres nie dłuższy niż 10 miesięcy.
3. W przypadku gdy pożyczkobiorca, – w trakcie spłaty wcześniej przyznanej pożyczki (minimum 3 rat) – zostanie zakwalifikowany na jedną z form doskonalenia zawodowego, może ubiegać się o przyznanie kolejnej pożyczki na cele kształcenia.
4. Do wniosku, o którym mowa w ustępie 3 należy dołączyć zaświadczenie o zakwalifikowaniu się na daną formę kształcenia.
5. W przypadku zgonu pożyczkobiorcy, umarza się niespłacone raty pożyczki.

§ 17


1. Wysokość pożyczki zwrotnej wynosi 2000 złotych.
2. Kwota o której mowa w ust. 1 może być zmieniona przez ORPiP na wniosek Komisji Funduszu.

§ 18


Komisja Funduszu na wniosek osoby zainteresowanej rozpatruje i przyznaje zapomogi na zasadach określonych w § 19 Regulaminu.

§ 19


Zapomoga może być przyznana w przypadku zaistnienia nagłego zdarzenia losowego:
a) po raz pierwszy zdiagnozowana choroba nowotworowa (potwierdzony nowotwór złośliwy) lub inna, ciężka, nie rokująca, nieuleczalna choroba członka Izby – 1500 zł.,
b) choroby członka Izby powodującego utratę zdrowia, uniemożliwiającego wykonywanie zawodu powyżej 30 dni, przy zachowaniu ciągłości zwolnienia – 1000zł,
c) udokumentowanego nagłego zdarzenia losowego związanego ze znaczną stratą mienia – pożar, kradzież, wybuch gazu, powódź itp. – 1000zł
d) śmierci członka samorządu – na wniosek – małżonkowi lub dzieciom – pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym – 1000 zł
e) śmierci małżonka lub dziecka członka samorządu – pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym – 1000zł

§ 20


Zapomoga może być przyznana jeden raz na 1 rok.

§ 21


Kwota zapomogi może być zmieniona przez ORPiP na wniosek Komisji Funduszu Zapomogowo-Pożyczkowego i Szkoleniowego.

§ 22

Wszystkie wnioski o przyznanie zapomogi powinny zawierać:
1. Podanie uzasadniające prośbę.
2. Dane osobowe – imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer prawa wykonywania zawodu, tel. kontaktowy, numer konta bankowego.
3. Potwierdzenie regularnego opłacania składek członkowskich za okres ostatnich 12 miesięcy
4. Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia z adnotacją o długości zwolnienia lekarskiego, lub karty informacyjne w przypadku leczenia szpitalnego, z ostatnich 12 miesięcy
5. Dodatkowo w przypadku zdarzeń losowych określonych w paragrafie 19 pkt. c – należy dołączyć potwierdzoną kserokopię dokumentów stwierdzających zaistniały wypadek, zdarzenie losowe itp.

§ 23

Wnioski złożone bez wymaganych załączników (niekompletne) nie będą rozpatrywane. Wnioskodawca zostanie zobligowany do uzupełnienia brakujących dokumentów w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnej informacji.

§ 24

Decyzje o przyznaniu zapomogi zapadają zwykłą większością głosów członków Komisji Funduszu.

§ 25

Członkowi samorządu, którego wniosek o zapomogę rozpatrzono negatywnie służy prawo pisemnego odwołania do Prezydium ORPiP w Olsztynie w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisemnej odmowy – Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu Prezydium. Decyzja Prezydium jest ostateczna.

§ 26

Protokoły z pozytywnie zaopiniowanymi wnioskami zostają przekazane księgowej, która jest upoważniona do dokonywania wypłat.

§ 27

1. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie może podjąć decyzje o zaprzestaniu działalności Funduszu, wówczas powołuje komisję likwidacyjną.
2. Z dniem wyboru komisji likwidacyjnej ustaje wszelka działalność Funduszu.

§ 28

Majątek Funduszu po likwidacji przekazany zostaje OIPiP po uprzednim rozliczeniu wszelkich zobowiązań Funduszu.

§ 29

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzję podejmuje ORPiP Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie.

§ 30

Wnioski które wpłynęły po ostatnim posiedzeniu Komisji w dniu 6 grudniu 2023 r. zostaną rozpatrzone zgodnie z niniejszym Regulaminem.

§ 31

Regulamin obowiązuje od dnia 7 grudnia 2023 r.

Pobierz regulamin Funduszu Zapomogowo - Pożyczkowego
Regulamin publikacji artykułów w Biuletynie

Regulamin publikacji artykułów w Biuletynie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z Siedzibą w Olsztynie

 

Redakcja Biuletynu Pielęgniarek i Położnych serdecznie zaprasza do publikowania artykułów o tematyce zawodowej.
Prace są prezentowane w stałym dziale „Nasze publikacje”

1. Artykuły należy przesyłać drogą elektroniczną na adres:

izba@oipip.olsztyn.pl

Wyjątkowo prace można nadsyłać w formie maszynopisu na adres:

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 10-602 Olsztyn ul. Pstrowskiego 14 K

 

2. Forma elektroniczna artykułu: program Word for Windows, czcionka Times New Roman 12 pkt., objętość tekstu nie powinna przekraczać 5 stron po 30 wierszy na stronie.

3. Treść artykułów należy poprzedzić informacją o autorze: imię i nazwisko, stopień naukowy, stanowisko, nazwę instytucji, miejscowość, telefon komórkowy lub e-mail.

4. Na zakończenie artykułu należy podać piśmiennictwo (do 5 pozycji).

5. Zdjęcia dołączone do artykułu należy podpisać nazwiskiem autora oraz nadać tytuł fotografii.

6. Nadesłane artykuły będą poddane ocenie zespołu redakcyjnego, o kolejności publikacji decyduje redakcja.

7. Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy publikacji oraz prawo do dokonywania poprawek redakcyjnych lub skracania tekstu.

8. Autorów nadesłanej pracy, jeżeli była wcześniej publikowana w innych czasopismach, prosimy o informację w jakim czasopiśmie i kiedy,

9. Redakcja nie zwraca nadesłanych prac autorom, nawet jeżeli nie będą opublikowane.

10. Autorzy opublikowanych prac otrzymują honorarium autorskie.

 

W imieniu redakcji

Ewa Kamieniecka

Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej

Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej

Rzeczypospolitej Polskiej

 

PRZYRZECZENIE

 „Z głębokim szacunkiem i czcią przyjmuję nadany mi tytuł pielęgniarki /położnej i uroczyście przyrzekam:

 

  1. Sprawować profesjonalną opiekę nad życiem i zdrowiem ludzkim.
  2. Według najlepszej mej wiedzy przeciwdziałać cierpieniu, zapobiegać chorobom, współuczestniczyć w procesie terapeutycznym.
  3. Nieść pomoc każdemu człowiekowi bez względu na rasę, wyznanie religijne, narodowość, poglądy polityczne, stan majątkowy i inne różnice.
  4. Okazywać pacjentom należny szacunek, nie nadużywać ich zaufania oraz przestrzegać tajemnicy zawodowej.
  5. Strzec godności zawodu pielęgniarki/położnej, a do współpracowników odnosić się z szacunkiem i życzliwością, nie podważać ich zaufania, postępować bezstronnie mając na względzie przede wszystkim dobro
  6. Wdrażać do praktyki nowe zdobycze nauk medycznych, społecznych i humanistycznych oraz systematycznie doskonalić swoje umiejętności i wiedzę dla dobra zawodu.
  7. Rzetelnie wypełniać obowiązki wynikające z pracy w tym zawodzie.

 

CZĘŚĆ OGÓLNA
  1. Zasady etyki zawodowej wynikają z uniwersalnych zasad etycznych i zobowiązują pielęgniarki i położne do przestrzegania praw pacjenta                    i dbania o godność zawodu.
  2. Działalność zawodowa pielęgniarki i położnej to świadome i dobrowolne podejmowanie profesjonalnych działań na rzecz pacjentów niezależnie od ich sytuacji zdrowotnej i społecznej.
  3. Pielęgniarka/położna swoją postawą osobistą, zawodową i społeczną powinna dbać o prestiż zawodu i podnosić jego znaczenie                   w społeczeństwie.
  4. Czynności zawodowe pielęgniarki/położnej nie mogą służyć aktom bezprawnym ani też powodować szkód dla zdrowia ludzkiego.
  5. Pielęgniarka/położna posiadająca pełne uprawnienia zawodowe ponosi osobistą odpowiedzialność za swoje działania.
  6. Pielęgniarka/położna działa zawsze w interesie swych pacjentów szczególnie tam, gdzie ich życie i zdrowie mogą być zagrożone.
  7. Wszelkie szczegółowe ustalenia dotyczące uzupełniającej działalności zawodowej pielęgniarki/położnej w zakresie działalności naukowo-badawczej, edukacyjnej i administracyjno–organizacyjnej powinny uwzględniać powyższe zasady ogólne.

 

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

 I. Pielęgniarka/położna a pacjent

  1. Pielęgniarka / położna pełniąc rolę zawodową zobowiązana jest do:
    • udzielania wszystkim pacjentom troskliwej opieki zgodnej
     z obowiązującymi standardami,
    • udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach oraz w sytuacji zagrożenia życia,
    • udzielania pacjentowi rzetelnej i zrozumiałej informacji dotyczącej procesu pielęgnowania.
  2. We współpracy z pacjentem pielęgniarka / położna powinna okazywać życzliwość, wyrozumiałość, cierpliwość stwarzając atmosferę wzajemnego zaufania i zrozumienia.
  3. Pielęgniarka / położna obowiązana jest przestrzegać następujących zasad wynikających z praw pacjenta:
    • respektować prawo pacjenta do intymności i godności osobistej podczas udzielania świadczeń medycznych,
    • realizować świadczenia pielęgniarskie za zgodą pacjenta, o ile jest on zdolny ją sformułować
    • poinformować pacjenta, w przypadkach odmowy wyrażenia przez niego zgody, o możliwych skutkach jego decyzji oraz podjąć próbę przekonania pacjenta, aby zmienił swoje zdanie.
  4. Pielęgniarkę/położną obowiązuje zachowanie w tajemnicy wszystkich wiadomości o pacjencie i jego środowisku (rodzinnym, społecznym) uzyskanych w związku z pełnieniem roli zawodowej.
  5. Pielęgniarka/położna umożliwia pacjentowi kontakt z rodziną, w miarę potrzeby pomaga rodzinie w sprawowaniu nad nim opieki oraz edukuje członków rodziny w zakresie dalszego postępowania pielęgnacyjnego.
  6. Na prośbę pacjenta lub jego rodziny pielęgniarka/położna umożliwia kontakt z duchownym, stwarzając w miarę możliwości odpowiednie ku temu warunki.
  7. Pielęgniarka/położna powinna dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić pacjentowi humanitarną opiekę terminalną, godne warunki umierania wraz z poszanowaniem uznawanych przez niego wartości.
  8. Położna powinna przyczynić się do stworzenia godnych warunków i rodzinnej atmosfery w czasie porodu.
  9. Pielęgniarka/położna, nie może żądać od pacjentów dodatkowego wynagrodzenia ani też uzależniać swych usług od uzyskania korzyści materialnych.

 

II. Pielęgniarka/położna a praktyka zawodowa i nauka

  1. Obowiązkiem pielęgniarki/położnej jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji
  2. Pielęgniarce/położnej nie wolno wykonywać zleceń lekarskich bez wyraźnego polecenia na piśmie umożliwiającego identyfikację lekarza
   i pacjenta z wyjątkiem sytuacji nagłych, stanowiących zagrożenie życia pacjenta.
  3. Pielęgniarka/położna ma prawo dostępu do informacji istotnych  dla realizacji czynności zawodowych oraz związanych zarówno z bezpieczeństwem osobistym pielęgniarki, jak i bezpieczeństwem pacjenta.
  4. Pielęgniarka/położna ma obowiązek dokładnego dokumentowania swojej działalności zawodowej i zabezpieczenia dokumentów.
  5. Przekazywanie przez pielęgniarkę/położną informacji o stanie zdrowia pacjenta innym członkom zespołu terapeutycznego nie jest naruszeniem tajemnicy zawodowej.
  6. Pielęgniarka/położna ma prawo odmówić uczestnictwa w zabiegach i eksperymentach biomedycznych, które są sprzeczne z uznawanymi przez nią normami etycznymi.
  7. Pielęgniarka/położna zobowiązana jest do działalności na rzecz promocji zdrowia.
  8. Pielęgniarka/położna zorientowawszy się, że w postępowaniu medycznym został popełniony błąd (zwłaszcza w przypadku błędu zagrażającego życiu lub zdrowiu pacjenta), niezwłocznie powinna powiadomić o tym odpowiednie osoby z zespołu terapeutycznego.
  9. Pielęgniarka/położna powinna uczestniczyć w działalności krajowych i międzynarodowych organizacji pielęgniarskich/położniczych na rzecz ochrony zdrowia społeczeństwa, przysparzając tym samym prestiżu zawodowi.
  10. Pielęgniarka/położna współuczestniczy w miarę swoich możliwości
   w rozwoju badań naukowych z zakresu pielęgniarstwa, położnictwa oraz edukacji swojej grupy zawodowej.
  11. Pielęgniarka/położna powinna cenić i szanować swój zawód, chronić jego godność, a w pracy zawodowej powinna postępować tak, aby budzić szacunek i zaufanie.
  12. Pielęgniarka/położna powinna powstrzymać się od jakiegokolwiek działania, które mogłoby spowodować złą opinię o zawodzie.
  13. Pielęgniarka/położna powinna otaczać szacunkiem historię i tradycję zawodu, dbać o pozytywny wizerunek zawodu.
  14. Pielęgniarka/położna chroniąc interesy zawodowe nie powinna współpracować z organizacjami mającymi cele sprzeczne z racjami zawodowymi i moralnymi.
  15. Pielęgniarka/położna powinna upowszechniać osiągnięcia naukowo -badawcze związane z wykonywaniem zawodu poprzez wystąpienia
   i publikacje. Publikacje te powinny być rzetelne i pozbawione znamion sensacji.

 

III.  Pielęgniarka/położna a samorząd pielęgniarek i położnych

 1. Pielęgniarki/położne powinny solidarnie wspierać działalność swego samorządu, którego zadaniem jest zapewnienie im należytej pozycji w społeczeństwie.
 2. Pielęgniarka/położna jest obowiązana do przestrzegania uchwał podjętych przez uprawnione organy samorządu zawodowego.
 3. Stosunki między członkami samorządu powinny opierać się na wzajemnym szacunku, lojalności, koleżeństwie i solidarności zawodowej. Powinni oni dzielić się swoimi doświadczeniami i służyć sobie pomocą. Wzajemna ocena winna być sprawiedliwa, a krytykę należy formułować w sposób bezstronny, przekazując ją w pierwszej kolejności osobie zainteresowanej. W przypadku braku reakcji i powtarzających się błędów pielęgniarka/położna powinna poinformować właściwą Okręgową Radę za pośrednictwem właściwej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

 

IV. Pielęgniarka/położna a współpracownicy

  1. Pielęgniarka/położna mająca większe doświadczenie zawodowe powinna przekazywać młodszym koleżankom i kolegom swoją wiedzę i umiejętności zawodowe oraz wzorce kultury i poszanowania człowieka. Moralnym obowiązkiem jest kształtowanie poczucia odpowiedzialności za wykonywaną pracę, nawyku uczciwości, rzetelności, pracowitości i dokładności.
  2. Pielęgniarka/położna nie powinna dyskredytować postępowania innych współpracowników zespołu terapeutycznego, zwłaszcza w obecności osób trzecich.
  3. Pielęgniarka/położna nauczająca zawodu powinna przekazywać słuchaczom także zasady etyki zawodowej, czuwając nad ich adaptacją zawodową.
  4. Nieuczciwa konkurencja pomiędzy członkami samorządu jest szczególnie naganna.
  5. Pełnieniu obowiązków kierowniczych przez pielęgniarki/położne powinno towarzyszyć poczucie odpowiedzialności za rozwój zawodowy i naukowy podwładnych.
  6. Pielęgniarka/położna jest współodpowiedzialna za efekty procesu terapeutycznego oraz za podjęte przez siebie działania wynikające z procesu pielęgnowania.

 

V. Pielęgniarka/położna a zasady postępowania wobec społeczeństwa

  1. Pielęgniarka/położna zgodnie ze swą wiedzą i kompetencjami powinna czynnie uczestniczyć w zwalczaniu przejawów patologii społecznej.
  2. Pielęgniarka/położna powinna brać czynny udział w życiu społecznym i w działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego, a także przeciwdziałać praktykom uznanym przez naukę za bezwartościowe i szkodliwe dla zdrowia.

 

VI. Przepisy końcowe

  1. W przypadkach nieprzewidzianych w Kodeksie Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej Rzeczypospolitej Polskiej pielęgniarka/położna powinna postępować zgodnie z zasadami sformułowanymi w:
    • ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej,
    • orzecznictwie Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych,
    • uchwałach organów samorządu pielęgniarek i położnych oraz zgodnie z zasadami dobrej praktyki i dobrym obyczajem.
  2. Wszelkie zmiany w Kodeksie mogą być dokonane jedynie przez Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych.
  3. Kodeks wchodzi w życie po uchwaleniu przez Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych.
Pobierz Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej
Kodeks Etyki dla pielęgniarek ICN
uluslararası nakliyat uluslararası evden eve nakliyat uluslararası nakliyat uluslararası evden eve nakliyat ev depolama ev eşyası depolama istanbul eşya depolama yurtdışı kargo uluslararası kargo firmaları uluslararası kargo taşımacılığı uluslararası ev taşıma uluslararası eşya taşımacılığı uluslararası ev taşıma uluslararası nakliyat uluslararası evden eve nakliyat
escort bursa escort gorukle