+48 660 610 480

izba@oipip.olsztyn.pl

ul. Pstrowskiego 14K

10-602, Olsztyn

Instrukcje i wnioski

OIPiP w Olsztynie  >  Instrukcje i wnioski

Wpis do rejestru działalności leczniczej podlega opłacie wynoszącej w przypadku praktyki zawodowej pielęgniarek i położnych 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego. Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości ww. opłaty.

Opłata za wpis wynosi – 134 zł
Każdorazowa zmiana w rejestrze wynosi – 67,00 zł.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych, w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, odmawia wnioskodawcy wpisu do rejestru. Wpis do rejestru podlega wykreśleniu w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 108 ust. 2 ww. ustawy.

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 14K

Nr konta: 52 1020 3541 0000 5302 0134 8853
( należy podać imię i nazwisko osoby, której dotyczy wpłata, a w tytule należy wpisać: wpis do rejestru praktyk zawodowych)