+48 660 610 480

izba@oipip.olsztyn.pl

ul. Pstrowskiego 14K

10-602, Olsztyn

Duplikat PWZ

OIPiP w Olsztynie  >  Duplikat PWZ

Ponowne wydanie zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu

(w przypadku zagubienia, zniszczenia, kradzieży dokumentu)

W razie utraty zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu (zagubienia, zniszczenia, kradzieży dokumentu), pielęgniarka/położna zobowiązana jest do bezzwłocznego zawiadomienia okręgowej rady, która wydała zaświadczenie. Rada, po przeprowadzeniu odpowiedniego postępowania, wydaje na podstawie złożonego wniosku nowy druk zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu.

Wymagane dokumenty

Osoby, które chcą uzyskać ponownie zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu powinny złożyć wniosek o wpis do rejestru oraz arkusz zgłoszeniowy o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu wraz z następującymi załącznikami:

  • wniosek o wydanie nowego zaświadczenia
  • zdjęcie 35×45 mm.
  • w przypadku kradzieży dokumentu potwierdzenie zgłoszenia na policji
Wniosek o wydanie duplikatu zaświadczenia w przypadku utraty zaświadczenia