+48 660 610 480

izba@oipip.olsztyn.pl

ul. Pstrowskiego 14K

10-602, Olsztyn

Stwierdzenie PWZ

OIPiP w Olsztynie  >  Stwierdzenie PWZ

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej(Dz. U. 2015.1640)

Zawód pielęgniarki i  położnej może wykonywać osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu stwierdzone  albo  przyznane przez  właściwą okręgową radę pielęgniarki i położnych   oraz osoba,   o której mowa w art 24 i art 25 (art.7 ustawy  o zawodach pielęgniarki i położnej Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039 ).

Prawo wykonywania zawodu  albo ograniczone prawo wykonywania zawodu stwierdza, na wniosek osoby zainteresowanej, okręgowa rada  pielęgniarek i położnych, właściwa ze względu na miejsce przyszłego wykonywania zawodu.  (art.  37 ustawy  o zawodach pielęgniarki i położnej Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039 ).

Przyznanie prawa wykonywania zawodu:

Prawo wykonywania zawodu przyznawane jest na wniosek osoby zainteresowanej złożony we właściwej ze względu na miejsce wykonywania zawodu okręgowej izbie pielęgniarek i położnych.

Wniosek o stwierdzenie PWZ

Osoby, które chcą uzyskać prawo wykonywania zawodu powinni złożyć wniosek oraz arkusz zgłoszeniowy o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu wraz z następującymi załącznikami:

 • kopia świadectwa lub dyplomu oraz suplementu jeżeli dotyczy – oryginał do wglądu,
 • akt małżeństwa – jeżeli w dyplomie jest inne nazwisko,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym wykonywać zawód, wydane przez lekarza medycyny pracy,
 • dwa zdjęcia o wymiarach 35×45 mm,
 • kopia dowodu tożsamości – oryginał do wglądu.

Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej uzyskuje osoba, która:

 • Posiada obywatelstwo polskie,
 • Posiada dyplom ukończenia polskiej szkoły pielęgniarskiej bądź uzyskany w innym państwie dyplom uznany w Rzeczypospolitej
 • Polskiej za równorzędny, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • Posiada pełną zdolność o czynności prawnych,
 • Posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu
 • Wykazuje nienaganna postawę etyczną

Obowiązki i uprawnienia członków samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych:

Obowiązani są:

 • Postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz zasadami wykonywania zawodu określonymi w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej,
 • Sumiennie wykonywać obowiązki zawodowe,
 • Przestrzegać uchwał organów izb,
 • Regularnie opłacać składkę członkowską
 • Bezzwłocznie zawiadomić okręgową radę o:
  przeniesieniu się na obszar działania innej okręgowej izby, zmianie adresu zamieszkania, zmianie zakładu pracy lub innego miejsca wykonywania zawodu, zagubieniu lub zniszczeniu prawa wykonywania zawodu – patrz – informacje na temat duplikatu prawa wykonywania zawodu, zaprzestaniu wykonywania zawodu

Mają prawo:

 • wybierać i być wybierani do organów izb,
 • korzystać z pomocy izb w zakresie rozwijania kwalifikacji zawodowych oraz w zakresie zapewnienia właściwych warunków wykonywania zawodu,
 • korzystać z ochrony i pomocy prawnej w sprawach dotyczących wykonywania zawodu,
 • korzystać z innych świadczeń izb i działalności samopomocowej.

Osoby, które ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie pielęgniarki albo ukończyły szkołę policealną albo szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie położnej i nie uzyskały stwierdzenia prawa wykonywania zawodu, a spełniają wymagania określone w art. 28 pkt 2–4 albo art. 31 pkt 2–4, uzyskują, na swój wniosek, stwierdzenie prawa wykonywania zawodu.