+48 660 610 480

izba@oipip.olsztyn.pl

ul. Pstrowskiego 14K

10-602, Olsztyn

Stwierdzenie PWZ

OIPiP w Olsztynie  >  Stwierdzenie PWZ

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej(Dz. U. 2015.1640)

Zawód pielęgniarki i  położnej może wykonywać osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu stwierdzone  albo  przyznane przez  właściwą okręgową radę pielęgniarki i położnych   oraz osoba,   o której mowa w art 24 i art 25 (art.7 ustawy  o zawodach pielęgniarki i położnej Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039 ).

Prawo wykonywania zawodu  albo ograniczone prawo wykonywania zawodu stwierdza, na wniosek osoby zainteresowanej, okręgowa rada  pielęgniarek i położnych, właściwa ze względu na miejsce przyszłego wykonywania zawodu.  (art.  37 ustawy  o zawodach pielęgniarki i położnej Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039 ).

Przyznanie prawa wykonywania zawodu:

Prawo wykonywania zawodu przyznawane jest na wniosek osoby zainteresowanej złożony we właściwej ze względu na miejsce wykonywania zawodu okręgowej izbie pielęgniarek i położnych.

Wniosek o stwierdzenie PWZ

Osoby, które chcą uzyskać prawo wykonywania zawodu powinni złożyć wniosek oraz arkusz zgłoszeniowy o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu wraz z następującymi załącznikami:

 • kopia świadectwa lub dyplomu oraz suplementu jeżeli dotyczy – oryginał do wglądu,
 • akt małżeństwa – jeżeli w dyplomie jest inne nazwisko,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym wykonywać zawód, wydane przez lekarza medycyny pracy,
 • dwa zdjęcia o wymiarach 35×45 mm,
 • kopia dowodu tożsamości – oryginał do wglądu.

Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej uzyskuje osoba, która:

 • Posiada obywatelstwo polskie,
 • Posiada dyplom ukończenia polskiej szkoły pielęgniarskiej bądź uzyskany w innym państwie dyplom uznany w Rzeczypospolitej
 • Polskiej za równorzędny, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • Posiada pełną zdolność o czynności prawnych,
 • Posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu
 • Wykazuje nienaganna postawę etyczną

Obowiązki i uprawnienia członków samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych:

Obowiązani są:

 • Postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz zasadami wykonywania zawodu określonymi w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej,
 • Sumiennie wykonywać obowiązki zawodowe,
 • Przestrzegać uchwał organów izb,
 • Regularnie opłacać składkę członkowską
 • Bezzwłocznie zawiadomić okręgową radę o:
  przeniesieniu się na obszar działania innej okręgowej izby, zmianie adresu zamieszkania, zmianie zakładu pracy lub innego miejsca wykonywania zawodu, zagubieniu lub zniszczeniu prawa wykonywania zawodu – patrz – informacje na temat duplikatu prawa wykonywania zawodu, zaprzestaniu wykonywania zawodu

Mają prawo:

 • wybierać i być wybierani do organów izb,
 • korzystać z pomocy izb w zakresie rozwijania kwalifikacji zawodowych oraz w zakresie zapewnienia właściwych warunków wykonywania zawodu,
 • korzystać z ochrony i pomocy prawnej w sprawach dotyczących wykonywania zawodu,
 • korzystać z innych świadczeń izb i działalności samopomocowej.

Osoby, które ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie pielęgniarki albo ukończyły szkołę policealną albo szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie położnej i nie uzyskały stwierdzenia prawa wykonywania zawodu, a spełniają wymagania określone w art. 28 pkt 2–4 albo art. 31 pkt 2–4, uzyskują, na swój wniosek, stwierdzenie prawa wykonywania zawodu.

uluslararası nakliyat uluslararası evden eve nakliyat uluslararası nakliyat uluslararası evden eve nakliyat ev depolama ev eşyası depolama istanbul eşya depolama yurtdışı kargo uluslararası kargo firmaları uluslararası kargo taşımacılığı uluslararası ev taşıma uluslararası eşya taşımacılığı uluslararası ev taşıma uluslararası nakliyat uluslararası evden eve nakliyat
escort bursa escort gorukle