+48 660 610 480

izba@oipip.olsztyn.pl

ul. Pstrowskiego 14K

10-602, Olsztyn

Ubezpieczenie OC

OIPiP w Olsztynie  >  Ubezpieczenie OC

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie, zawarła dobrowolne ubezpieczenie Członków Izby od Odpowiedzialności Cywilnej  na rok 2023/2024 w TU INTER Polska S.A. Oddział w Olsztynie.

Seria i numer polisy  PM_T 243168953

Ochrona ubezpieczeniowa od 01.04.2023 do 31.03.2024

Suma ubezpieczenia 5000 € na jedno zdarzenie i 5000 na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

 

Podstawa zawarcia umowy są Ogólne Warunki Dobrowolnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych zatwierdzonych uchwałą Zarządu INTER Polska nr 1/2022 z dnia 19.01.2022r. (zwanych dalej: OWU).

 

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody w mieniu lub na osobie wynikłe z wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, wynikłe: w wariancie B – wykonywaniem działalności leczniczej oraz wykonywaniem zawodu medycznego, posiadaniem mienia służącego do wykonywania działalności leczniczej, uczestniczeniem w stażach, kursach i szkoleniach zawodowych, prowadzeniem działalności dydaktycznej, w tym praktycznej nauki zawodu, udzielaniem pierwszej pomocy medycznej oraz:

1) wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych (w tym HIV/WZW, koronawirus) lub zatruć pokarmowych,

2) w nieruchomościach najmowanych lub dzierżawionych od osób trzecich w celu związanym z działalnością objętą ubezpieczeniem (OC najemcy nieruchomości),

3) w mieniu znajdującym się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą osób objętych ubezpieczeniem,

4) wyrządzone przez rzecz użyczoną, sprzedaną, dostarczoną, przetworzoną lub wytworzoną przez osoby objęte ubezpieczeniem,

5) wynikłe z rażącego niedbalstwa,

6) wyrządzone przez podwykonawców z prawem do regresu.

7) w rzeczach znajdujących się w pieczy, powierzonych dokumentach wynikające z ich uszkodzenia, zniszczenia lub utraty, ochrona obejmuje również koszty odtworzenia tych dokumentów limit 500 euro.

8) ochrona ubezpieczeniową będą objęte roszczenia regresowe wynikające z odszkodowań, zadośćuczynień, rent  etc.

 

INTER Polska pokrywa także koszty ochrony prawnej w zakresie:

  • koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych w uzgodnieniu z INTER Polska w celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody,
  • niezbędne koszty obrony sądowej w sporze prowadzonym na polecenie INTER Polska lub za jego zgodą; jeżeli w wyniku wypadku powodującego odpowiedzialność objętą ochroną ubezpieczeniową zostanie przeciwko sprawcy szkody wdrożone postępowanie karne, INTER Polska pokrywa koszty obrony, jeżeli zażądało powołania obrońcy lub wyraziło zgodę na pokrycie tych kosztów.

Zapraszamy do odbioru certyfikatów potwierdzających zawarcie ubezpieczenia w biurze OIPiP w Olsztynie lub e-mailem

tel. 660610090

e-mail : rejestr@oipip.olsztyn.pl

– dane potrzebne do polisy: imię i nazwisko, numer PESEL, numer PWZ

uluslararası nakliyat uluslararası evden eve nakliyat uluslararası nakliyat uluslararası evden eve nakliyat ev depolama ev eşyası depolama istanbul eşya depolama yurtdışı kargo uluslararası kargo firmaları uluslararası kargo taşımacılığı uluslararası ev taşıma uluslararası eşya taşımacılığı uluslararası ev taşıma uluslararası nakliyat uluslararası evden eve nakliyat
escort bursa escort gorukle