+48 660 610 480

izba@oipip.olsztyn.pl

ul. Pstrowskiego 14K

10-602, Olsztyn

Aktualizacja danych

OIPiP w Olsztynie  >  Aktualizacja danych

Zgodnie z art. 46 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, pielęgniarka i położna wpisana do rejestru  obowiązana jest  do niezwłocznego zawiadomienia właściwej okręgowej rady o wszelkich zmianach danych, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Zmiana nazwiska

Dokumenty składamy osobiście:

 • prawo wykonywania zawodu – oryginał ( dokonujemy adnotacji o zmianie nazwiska w PWZ)
 • akt małżeństwa – kopia i oryginał do wglądu

Zmiany teleadresowe

Składamy:

 • arkusz aktualizacyjny LUB
 • pisemne oświadczenie osoby zainteresowanej.

Dokumenty  można złożyć osobiście,  e-mailem lub drogą pocztową.

Zmiana miejsca pracy /podjęcie pracy

Składamy:

 •  zaświadczenie z kadr o zatrudnieniu ( można przesłać skan zaświadczenia e-mailem),

Wyżej wymienione dokumenty dotyczące zmiany miejsca pracy można złożyć osobiście,  e-mailem lub drogą pocztową.

Ponadto  informujemy, że zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. ( Dz. U. 2014  poz. 1435) pielęgniarka i położna wykonująca zawód:

 •  w ramach umowy o pracę;
 •  w ramach stosunku służbowego;
 •  na podstawie umowy cywilnoprawnej;

są obowiązane, poinformować o tym fakcie okręgową radę pielęgniarek i położnych właściwą ze względu na miejsce wykonywania zawodu, zgodnie z  podaną wcześniej instrukcją.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Zmiana danych dotyczy:

 •  ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo,
 •  ukończenie specjalizacji,
 •  ukończenie kursów – kwalifikacyjnych, specjalistycznych, dokształcających

Składamy:

 • arkusz aktualizacyjny
 • oryginalny odpis ukończenia szkoły wyższej
 • kopia zaświadczenia o ukończonej specjalizacji,  oryginał prawa wykonywania zawodu, ponieważ dokonujemy wpisu o specjalizacji w dokumencie PWZ,
 • oryginały do wglądu oraz kopie zaświadczeń o ukończonych kursach

Powyższe dokumenty trzeba złożyć osobiście.