+48 660 610 480

izba@oipip.olsztyn.pl

ul. Pstrowskiego 14K

10-602, Olsztyn

OIPiP w Olsztynie  >  Aktualności   >  Komunikat w sprawie świadczeń udzielanych w POZ obywatelom z Ukrainy na podstawie ustawy

Komunikat w sprawie świadczeń udzielanych w POZ obywatelom z Ukrainy na podstawie ustawy

W związku z pytaniami dotyczącymi świadczeń udzielanych osobom z Ukrainy w szczególności zasad realizacji i sprawozdawczości prosimy o przyjęcie poniższych informacji.

1. Uprawnienia

Potwierdzenie prawa do świadczeń osobom z Ukrainy możliwe jest poprzez :

  • wykorzystanie dokumentu elektronicznego do potwierdzania świadczeń generowanego na podstawie PESEL, przez NFZ, zgodnie z art. 50 ust. 3 ustawy o świadczeniach

albo 

  • złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 50 ust. 2a oraz 6 ustawy o świadczeniach wskazującego jako podstawę prawna art. 12 pkt. 13 ustawy, w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL (nie wszystkie osoby wystąpią o ten numer, lub z opóźnieniem).

 

Wzory oświadczeń  w załączeniu tj:  zał. 1 i zał. 2 – do pobrania.

2. Deklaracje wyboru

Osoby uprawnione do świadczeń na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy specjalnej mogą korzystać ze świadczeń w POZ. Ponieważ osoby te nie mają statusu świadczeniobiorcy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o świadczeniach nie mogą składać deklaracji wyboru lekarza POZ, pielęgniarki/położnej POZ – a tym samym nie ma zastosowania art. 9 ustawy o poz [4].

Świadczenia dla tych osób są traktowane jako świadczenia dla pacjentów spoza listy aktywnej danego świadczeniodawcy POZ i tak są finansowane po 24 lutego 2022 r. Wyjątkiem są dzieci wpisywane na listy pielęgniarki szkolnej – vide pkt 5. Medycyna szkolna.

Natomiast w przypadku gdy uchodźca, który ma nadany numer PESEL, podejmie pracę, tym samym zmienia mu się status ubezpieczenia, co uprawnia do złożenia deklaracji wyboru lekarza/pielęgniarki/położnej poz.

3. Produkty rozliczeniowe

W zarządzeniu  Nr 38/2022/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 marca 2022 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, wskazano:

  • dotychczasowe produkty do rozliczania świadczeń udzielanych obywatelom Ukrainy, tj:
  • 2 nowe produkty,  dotyczące realizacji szczepień wykonywanych u obywateli Ukrainy (dzieci i młodzieży) w oparciu o Program szczepień Ochronnych obowiązujących w Polsce

 Świadczenia dla osób z Ukrainy winny być rozliczane w ramach odrębnych szablonów rachunków.

4. Sprawozdawczość

Świadczenia udzielone osobom uprawnionym na podstawie ustawy specjalnej, w tym udzielone od 24 lutego do 11 marca 2022 roku, należy sprawozdać zgodnie z rozporządzeniem OWU, z zastosowaniem komunikatów sprawozdawczych NFZ (SWIAD), najwcześniej łącznie z rozliczeniem świadczeń z marca 2022 roku.

W komunikacie sprawozdawczym należy umieścić cechy dokumentu, na podstawie którego ustalono dane osoby uprawnionej.

Placówka medyczna sprawozdaje dane ustalone w dniu udzielenia świadczenia na podstawie dokumentu przedstawionego przez pacjenta (osobę uprawnioną z mocy ustawy specjalnej).

5. Medycyna szkolna

Dzieci z Ukrainy przekraczające granicę wskutek działań wojennych po 24 lutym 2022 r., przyjęte do polskich szkół, są wpisywane na listy uczniów objętych przez świadczeniodawcę opieką pielęgniarki szkolnej. Deklaracja z zakresu medycyny szkolnej nie jest typem deklaracji wyboru, o której mowa w art. 9 Ustawy o POZ, a wyłącznie dodatkowym typem deklaracji ustalonym przez płatnika, tj. „S – deklaracja z zakresu medycyny szkolnej” zgodnie z komunikatem szczegółowym NFZ w sprawie Deklaracji POZ/KAOS (zał. nr 3 do Zarządzenia nr 128/2021/DI).

Identyfikatorem powinien być PESEL, ale w przypadku gdy dziecko jeszcze go nie ma – należy wpisać NIP szkoły, do której dziecko zostało przyjęte.

6. Szczepienia

Zarządzenie zmieniające Nr 38/2022/DSOZ wprowadziło 2 nowe produkty, które umożliwią realizację i rozliczenie świadczeń związanych ze szczepieniami dzieci i młodzieży z Ukrainy w oparciu o Program Szczepień Ochronnych obowiązujący w Polsce, tj.:

 

  • Pierwszorazowe świadczenie lekarza poz związane z oceną stanu zaszczepienia oraz stanu zdrowia wraz ze szczepieniem dla osoby spoza listy świadczeniobiorców innej niż ubezpieczona, uprawnionej do świadczeń na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy specjalnej
  • Świadczenie lekarza poz związane z realizacją indywidualnego kalendarza szczepień (IKSz) dla osoby spoza listy świadczeniobiorców innej niż ubezpieczona, uprawnionej do świadczeń na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy specjalnej.

Zgodnie z w/w zarządzeniem, świadczeniodawca winien opracować indywidualny kalendarz szczepień (IKSz), zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do zarządzenia, w oparciu o aktualny Program Szczepień Ochronnych.

 

Tworzenie IKSz nie będzie wspierane systemowo – będzie to dokumentacja papierowa, sporządzana w dwóch egzemplarzach, z których jeden pozostaje w dokumentacji medycznej pacjenta, a drugi egzemplarz otrzymuje uprawniony do świadczeń (lub jego opiekun).

 

Wszystkie wykonane szczepienia ustalone w IKSz muszą być wpisane do karty e-szczepień. Szczepienia dla dzieci z Ukrainy nie mogą być sprawozdawane w ramach świadczeń udzielanych w stanach nagłych zachorowań ubezpieczonym spoza OW oraz z terenu OW ale spoza gminy własnej i sąsiadujących i spoza listy zadeklarowanych pacjentów. Zgodnie z §1 pkt 4 zarządzenia zmieniającego „Pierwszorazowe świadczenie lekarza poz związane z oceną stanu zaszczepienia (…)” podlega rozliczeniu tylko raz. Jednocześnie nie może być sprawozdane jednoczasowo ze świadczeniem udzielanym w stanach nagłych zachorowań.

7. Teleporady

Osoby uprawnione do świadczeń na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy specjalnej, nie mają statusu świadczeniobiorcy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o świadczeniach, dlatego nie składają deklaracji wyboru do świadczeniodawcy. Dla tej grupy osób przysługują świadczenia takie jak dla świadczeniobiorców spoza listy, realizowane przez lekarza/pielęgniarkę/ położną poz. W takim przypadku wizyta powinna obejmować m.in. badanie fizykalne, co wymaga kontaktu osobistego, analogicznie jak w przypadku wizyt dla pacjentów pierwszorazowych realizowanych przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ, wskazanych w deklaracji wyboru.

Tym samym, świadczenia dla osób uprawnionych na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy specjalnej nie mogą być udzielane i rozliczanie w ramach teleporady.

uluslararası nakliyat uluslararası evden eve nakliyat uluslararası nakliyat uluslararası evden eve nakliyat ev depolama ev eşyası depolama istanbul eşya depolama yurtdışı kargo uluslararası kargo firmaları uluslararası kargo taşımacılığı uluslararası ev taşıma uluslararası eşya taşımacılığı uluslararası ev taşıma uluslararası nakliyat uluslararası evden eve nakliyat
escort bursa escort gorukle