+48 660 610 480

izba@oipip.olsztyn.pl

ul. Pstrowskiego 14K

10-602, Olsztyn

Cолідарні з Україною – Solidarni z Ukrainą

OIPiP w Olsztynie  >  Cолідарні з Україною – Solidarni z Ukrainą

Uzyskaj prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w trybie uproszczonym)

Uzyskaj warunkowe prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Kto może skorzystać?

Każda osoba posiadająca obywatelstwo ukraińskie oraz dyplom pielęgniarki lub położnej.

Więcej informacji

Uzyskaj warunkowe prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (samodzielne wykonywanie zawodu)

Każda osoba posiadająca obywatelstwo ukraińskie oraz dyplom pielęgniarki lub położnej i 3 – letnie doświadczenie zawodowe uzyskane w ostatnich 5 latach

Więcej informacji

Uzyskaj prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na określony zakres czynności zawodowych, czas i miejsce (wykonywanie zawodu samodzielnie po 1 roku pracy pod nadzorem)

Każda osoba posiadająca obywatelstwo ukraińskie oraz dyplom pielęgniarki lub położnej i 3 – letnie doświadczenie zawodowe uzyskane w ostatnich 5 latach oraz zaświadczenie od podmiotu leczniczego (tzw. promesa zatrudnienia/przyobiecanie zatrudnienia).

Więcej informacji

Praca dla medyków z Ukrainy w Polsce. Informacji udziela infolinia NFZ

 • Od 21 marca 2022 roku konsultanci infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia – 800 190 590 – informują personel medyczny z Ukrainy o zasadach zatrudnienia w polskich placówkach.
 • Komunikacja odbywa się w językach ukraińskim i polskim.
 • Infolinia NFZ jest bezpłatna. Pracuje przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
 • Oprócz informacji dla medyków infolinia jest dostępna również dla pacjentów z Ukrainy, w tym dla chorych onkologicznych i hematologicznych, którzy chcą kontynuować leczenie w Polsce.

Chcesz pracować w Polsce jako pielęgniarka, położna?

Sprawdź co należy zrobić:

Хочеш працювати в Польщі як медична сестра або акушерка?
Ознайомся, що для цього треба зробити:
Uproszczony dostęp do zawodu pielęgniarki i położnej

Uprzejmie informujemy, iż pielęgniarka lub położna cudzoziemiec np. z Ukrainy która chce pracować w zawodzie pielęgniarki lub położnej w Polsce powinna uzyskać w Polsce prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, które przyznaje okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa ze względu na miejsce przyszłego wykonywania zawodu.

Aktualnie istnieje możliwość uzyskania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej w ramach różnych trybów. Pierwszy tryb jest uregulowany w art. 35 oraz art. 36 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (j. t. Dz. U. z 2021r. poz. 479 ze zm.). Pierwszy tryb kończy się uzyskaniem PWZ pielęgniarki lub położnej, które uprawnia do pracy zawodowej bez ograniczeń w zakresie miejsca jej wykonywania.

W tym pierwszym trybie pielęgniarka lub położna powinna wystąpić do okręgowej rady pielęgniarek i położnych z wnioskiem o przyznanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, aby odbyć 6 miesięczny staż adaptacyjny w podmiocie leczniczym. W myśl art. 36 ww. ustawy okręgowa rada pielęgniarek i położnych przyznaje uprzednio cudzoziemcowi niebędącemu obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, ograniczone prawo wykonywania zawodu na czas odbycia stażu adaptacyjnego, o ile spełnia on następujące warunki:

 • posiada urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 i Nr 84, poz. 455 oraz z 2015 r. poz. 1132),
 • posiada świadectwo ukończenia szkoły pielęgniarskiej lub szkoły położnych bądź uzyskane w innym państwie świadectwo uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne ze świadectwem ukończenia takiej szkoły, zgodnie z odrębnymi przepisami, pod warunkiem że spełnia minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu pielęgniarki. (Fakt ten cudzoziemiec potwierdza poprzez złożenie do okręgowej rady pielęgniarek i położnych zaświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym wykonywać zawód, wydanego przez lekarza medycyny pracy)

Tym samym pielęgniarka lub położna będąca cudzoziemcem np. z Ukrainy  musi zatem spełnić powyższe warunki, aby uzyskać ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej i zostać skierowaną na odbywanie 6 miesięcznego stażu adaptacyjnego w podmiocie leczniczym.

Dopiero po ukończeniu takiego stażu i spełnianiu pozostałych warunków wynikających z art. 35 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (opisane poniżej) pielęgniarka, położna ta może ubiegać się o przyznanie pełnego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej w Polsce na stałe albo na czas określony.

Pozostałe warunki przyznania pełnego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej w Polsce wynikające z art. 35 ww. ustawy jakie musi spełnić cudzoziemiec są następujące:

 1. posiadać zezwolenie na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. przedstawi zaświadczenie o wykonywaniu zawodu pielęgniarki, położnej na podstawie przepisów obowiązujących w państwie, w którym dotychczas wykonywał zawód,
 3. przedstawi zaświadczenie odpowiedniego organu państwa, którego jest obywatelem, że nie został pozbawiony prawa wykonywania zawodu lub prawo to nie zostało zawieszone i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie pozbawienia lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu,
 4. wykazuje nienaganną postawę etyczną.

Należy jednocześnie zauważyć, iż jeżeli pielęgniarka, położna cudzoziemiec nie posiada zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może przedłożyć inny dokument stwierdzający uprawnienie do przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. kartę pobytu zawierającą informację o posiadanym zezwoleniu na pobyt czasowy). W takim przypadku okręgowa rada pielęgniarek i położnych może przyznać prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej na czas określony cudzoziemcowi nieposiadającemu zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli spełnia pozostałe warunki przyznania prawa wykonywania zawodu wynikające z art. 35 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Prawo wykonywania zawodu może być w takiej sytuacji wydane na okres nie dłuższy niż okres, na który osoba wnioskująca posiada uprawnienie do przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednym z podstawowych warunków jakie musi spełnić pielęgniarka lub położna będąca cudzoziemcem np. z Ukrainy w celu uzyskania ograniczonego prawa wykonywania zawodu jest wcześniejsza nostryfikacja jej dyplomu ukończenia wyższych studiów pielęgniarskich, położniczych. Przepisy ww. ustawy przewidują bowiem, iż cudzoziemiec musi posiadać uzyskane w innym państwie świadectwo uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne ze świadectwem ukończenia polskiej szkoły pielęgniarskiej lub szkoły położnych zgodnie z odrębnymi przepisami, pod warunkiem, że spełnia minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej. Należy zauważyć, iż w aktualnym stanie prawnym postępowanie nostryfikacyjne prowadzi polska uczelnia posiadająca kategorię naukową A+, A albo B+ w dyscyplinie, której dotyczy wniosek. W odniesieniu do Ukrainy ww. nostryfikacja może obejmować tylko dyplomy ukończenia studiów wyższych I i II stopnia uzyskane na Ukrainie a więc bakaławr, magistr. Jeśli chodzi o te ukraińskie dyplomy należy kontaktować w celu ich nostryfikacji z Wydziałami Nauk o Zdrowiu na polskich uczelniach medycznych.

Postępowanie nostryfikacyjne reguluje rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1881). Osoba ubiegająca się o uznanie dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu składa wniosek do ww. wybranej uczelni. Do wniosku należy dołączyć dyplom ukończenia studiów uzyskany za granicą oraz dokumenty umożliwiające ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów oraz  świadectwo, dyplom lub inny dokument, na podstawie którego osoba ta została przyjęta na studia oraz oświadczenie o miejscu i dacie urodzenia. Dokumenty, o których mowa powyżej, mogą być złożone w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez uczelnię nostryfikującą. Uczelnia nostryfikująca może, po przeprowadzeniu oceny formalnej wniosku, zażądać od wnioskodawcy przedłożenia tłumaczenia zwykłego na język polski dokumentów, o których mowa powyżej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uczelnia nostryfikująca może zażądać od wnioskodawcy przedłożenia tłumaczenia na język polski dokumentów umożliwiających ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów, sporządzonego i poświadczonego przez tłumacza przysięgłego albo sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczelnia nostryfikująca porównuje program studiów, uzyskiwane efekty uczenia się i uprawnienia zawodowe, realizowane praktyki zawodowe oraz czas trwania studiów z programem studiów, uzyskiwanymi efektami uczenia się i uprawnieniami zawodowymi, realizowanymi praktykami zawodowymi oraz czasem trwania podobnych studiów prowadzonych w tej uczelni.  W przypadku stwierdzenia różnic w programie studiów, efektach uczenia się lub czasie trwania studiów uczelnia nostryfikująca może zobowiązać osobę ubiegającą się o nostryfikację dyplomu do złożenia określonych egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych. Uczelnia nostryfikująca uznaje albo odmawia uznania dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymagania formalne. Następnie pielęgniarce, położnej zostaje wydane odpowiednie zaświadczenie.

Za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego wnioskodawca musi uiścić opłatę. Maksymalna wysokość opłaty wynosi 50% wynagrodzenia profesora. Uczelnia ustala warunki i tryb zwalniania z opłaty. Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące powyższych kwestii pielęgniarka, położna może uzyskać w uczelni wyższej, która przeprowadza postępowanie nostryfikacyjne.

Jeżeli proces nostryfikacji zakończy się pomyślnie pielęgniarka, położna otrzymuje zaświadczenie z polskiej uczelni o uznaniu w Rzeczypospolitej Polskiej jej dyplomu ukończenia studiów pielęgniarskich, położniczych za granicą za równoważny z dyplomem ukończenia polskich studiów pielęgniarskich lub położniczych i odpowiednim tytułem zawodowym. Następnie osoba ta powinna się skontaktować z okręgową radą pielęgniarek i położnych, właściwą ze względu na przyszłe miejsce wykonywania zawodu w ceku uzyskania dalszych informacji.

Z uwagi na brzmienie aktualnych przepisów prawa brak jest natomiast możliwości przyznania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki w trybie art. 35 ww. ustawy cudzoziemcom posiadającym uzyskane w innym państwie ( np. na Ukrainie) świadectwo lub dyplom ukończenia średniej szkoły medycznej pielęgniarskiej, szkoły położnych.

Ponadto cudzoziemiec z Ukrainy  już na etapie ubiegania się o przyznanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu w celu odbywania stażu adaptacyjnego musi posiadać urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim. Zgodnie z zapisami ustawy o języku polskim urzędowym poświadczeniem znajomości języka polskiego jako obcego jest certyfikat znajomości języka polskiego wydawany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Certyfikat ten może być uzyskany przez cudzoziemca, po zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego. Szczegółowe informacje dotyczące m.in. ww. egzaminu, miejscach przeprowadzania egzaminów, wysokości opłat za egzamin i dane kontaktowe do ww. Komisji dostępne są na stronie www.certyfikatpolski.pl

Jeżeli cudzoziemiec z Ukrainy  spełnia ww. warunki określone w art. 36 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej okręgowa rada pielęgniarek i położnych przyznaje mu ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na czas odbycia stażu adaptacyjnego i kieruje go do podmiotów leczniczych organizujących ten staż. Po odbyciu stażu podmiot leczniczy organizujący staż, na podstawie pozytywnie zaliczonego stażu, wydaje pielęgniarce, położnej (cudzoziemcowi) zaświadczenie o odbyciu stażu. Kopię zaświadczenia podmiot organizujący staż przekazuje, w terminie 14 dni od dnia zaliczenia stażu, okręgowej radzie pielęgniarek i położnych, która skierowała pielęgniarkę, położną do odbycia stażu. Pielęgniarka, położna ta może następnie wystąpić do okręgowej rady pielęgniarek i położnych z wnioskiem o przyznanie jej pełnego prawa wykonywania zawodu. W przypadku spełnienia przez nią wszystkich warunków wskazanych w art. 35 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej okręgowa rada pielęgniarek i położnych przyznaje jej jako cudzoziemcowi pełne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej w Polsce na stałe lub na czas określony.

Drugi tryb uzyskania PWZ pielęgniarki lub położnej jest uregulowany aktualnie w art. 35a ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Jest to aktualnie alternatywna ścieżka uzyskania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej dla osób, które uzyskały kwalifikacje zawodowe poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej bez konieczności nostryfikacji dyplomu pielęgniarskiego, położnej czy zdania egzaminu z języka polskiego.  – przyspieszona ścieżka dopuszczenia do pracy w zawodzie pielęgniarki lub położnej.

Tryb ten kończy się uzyskaniem prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na określony zakres czynności zawodowych, okres i miejsce zatrudnienia w konkretnym podmiocie wykonującym działalność leczniczą albo uzyskaniem warunkowego PWZ pielęgniarki lub położnej które uprawnia do wykonywania zawodu co do zasady tylko w podmiocie leczniczym przeznaczonym do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19. Ww. prawa wykonywania zawodu są wydawane na okres 5 lat.. Aby ubiegać się o przyznanie ww. PWZ niezbędne jest wcześniejsze uzyskanie zgody na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej którą udziela Minister Zdrowia w drodze decyzji administracyjnej. Poniżej przekazujemy link do strony www, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje w powyższej kwestii, w tym warunków jakie należy spełnić:

www.gov.pl/web/zdrowie/uproszczony-dostep-do-wykonywania-zawodu-pielegniarki-i-poloznej

Спрощений доступ до професії медичної сестри та акушерки

Повідомляємо, що медична сестра чи акушерка іноземка, наприклад з України, яка хоче працювати медсестрою чи акушеркою в Польщі, повинна отримати право виконувати професію медсестри чи акушерки в Польщі, яке надається окружною радою медичних сестер та акушерок, компетентних за місцем майбутнього виконання професії.

На даний момент існує можливість отримати право на виконання практики медсестри чи акушерки за різними процедурами. Перша процедура регулюється відповідно до ст. 35 та ст. 36 Закону від 15 липня 2011 року «Про професії медичної сестри та акушерки» (єдиний текст Вісника Законодавчих Актів від 2021 року, ст. 479 із змінами). Перша процедура закінчується отриманням Права на виконання професії медичної сестри або акушерки, що дає право працювати без обмежень за місцем її виконання.

У першій процедурі медична сестра або акушерка повинні звернутися до окружної ради медичних сестер і акушерок з заявкою для отримання обмеженого права на виконання практики медичної сестри або акушерки для проходження 6-місячного адаптаційного періоду в медичній установі. Відповідно до ст. 36 вище Закону, окружна рада медичних сестер і акушерок попередньо надає іноземцю, який не є громадянином країни-члена Європейського Союзу, обмежене право займатися професією на час адаптаційного стажування за умови, що він/вона відповідає наступним умовам:

 • має офіційне свідоцтво про знання польської мови в усному та письмовому виді в обсязі, необхідному для виконання професії медичної сестри чи акушерки, видане на підставі Закону про польську мову від 7 жовтня 1999 року (Вісник Зконодавчих Актів України від 2011 р. № 43, поз. 224 та № 84, поз. 455 та 2015 р., поз. 1132),
 • має свідоцтво про закінчення школи медичних сестер або акушерки або сертифікат, отриманий в іншій країні, що визначється у Республіці Польща як еквівалент атестату про закінчення школи, згідно з окремими положеннями, за умови, що він відповідає мінімальним вимогам підготовки, зазначеним у положеннях права Європейського Союзу,
 • має повну праводієздатність,
 • має стан здоров’я, що дозволяє їм працювати на посаді медичної сестри. (Іноземець підтверджує цей факт поданням до окружної ради медичних сестер та акушерок довідку про стан здоров’я, видану лікарем медицини праці)

Таким чином, медична сестра чи акушерка, яка є іноземцем, наприклад з України, повинна відповідати вищезазначеним умовам, щоб отримати обмежене право на виконання професії медичної сестри чи акушерки та бути направленою на проходження 6-місячного адаптаційного стажування в медичній установі.

Тільки після проходження такого стажування та виконання інших умов, що випливають зі ст. 35 Закону про професії медичних сестер та акушерок (описано нижче), ця медична сестра, акушерка може подати заявку на отримання повного права на виконання професії медичної сестри чи акушерки в Польщі на постійній або строковій основі.

Інші умови надання повного права на виконання професії медичної сестри чи акушерки в Польщі, що виникають зі ст. 35 вищезгаданого закону, які повинен виконувати іноземець:

 1. мати посвідку на постійне проживання в Республіці Польща,
 2. пред’явити довідку про виконання професії медичної сестри, акушерки на підставі чинного законодавства країни, в якій вона працювала до цього часу,
 3. надасть довідку з відповідного органу держави, громадянином якої вона є, про те, що її не позбавляли права виконувати професію або це право не призупинено і щодо неї не відкрито провадження щодо позбавлення чи зупинення. права виконувати професію,
 4. демонструє бездоганне етичне ставлення.

Слід також зазначити, що якщо медсестра, акушерка, яка є іноземкою не мають дозволу на постійне проживання на території Республіки Польща, вона може подати інший документ, що підтверджує право на перебування на території Республіки Польща (напр. картка на проживання, що містить відомості про дозвіл на тимчасове проживання). У такому разі окружна рада медичних сестер та акушерок може надати право виконувати професію медичної сестри, акушерки на певний термін іноземцю, який не має дозволу на постійне проживання на території Республіки Польща, якщо вона відповідає іншим умовам для надання права на виконання діяльності згідно ст. 35 Закону про професії медичної сестри та акушерки. У такій ситуації право на виконання професії може бути видане на строк, що не перевищує строк, протягом якого заявник має право перебувати на території Республіки Польща.

Однією з основних умов, якій має відповідати медична сестра або акушерка, яка є іноземкою, наприклад, з України, щоб отримати обмежене право на виконання професії, є попередня нострифікаація її диплому про закінчення вищої освіти сестринської та акушерської справи. Положення вищезазначеного Закону передбачають, що іноземець повинен мати сертифікат, отриманий в іншій країні, визнаній у Республіці Польща як еквівалентний польській школі медичних сестер або акушерській школі відповідно до окремих положень, за умови, що він відповідає мінімальним вимогам до підготовки, зазначеним у правових положеннях Європейського Союзу. Слід зазначити, що в нинішньому правовому стані процедуру нострифікації проводить польський університет з науковою категорією А+, А або В+ з дисципліни, до якої відноситься заявка. Щодо України, вищезгадана нострифікація може включати лише дипломи про закінчення університету І та ІІ ступеня, отримані в Україні, а саме бакалавр, магістр. Щодо цих українських дипломів, то для їх нострифікації слід звертатися до Факультетів медичних наук польських медичних університетів.

Порядок нострифікації регулюється Постановою Міністра науки і вищої освіти від 28 вересня 2018 р. про нострифікацію дипломів про закінчення навчання за кордоном та підтвердження закінчення навчання на певному рівні (Вісник Законодавчих Актів від 2018 р., поз. 1881). Особа, яка подає заявку про визнання диплому про закінчення навчання за кордоном як еквівалент відповідного польського диплому та професійного звання, подає заявку до вищезазначеного обраного університету. До заявки додаються диплом про закінчення навчання, отриманий за кордоном, та документи, що дають змогу оцінити курс навчання, результати навчання та тривалість навчання, а також атестат, диплом або інший документ, на підставі якого особу зараховано на навчання, та декларацію про місце і дату народження. Документи, зазначені вище, можуть бути подані у виді копій, завірених як достовірні копії оригіналу університетом, що здійснює нострифікацію. Університет, що здійснює нострифікацію може після офіційної оцінки заявки попросити абітурієнта надати звичайний переклад польською мовою вищезгаданих документів. В особливо обґрунтованих випадках університет, що здійснює нострифікацію, може вимагати від заявника подання перекладу на польську мову документів, які дають змогу оцінити курс навчання, результати навчання та тривалість навчання, підготовлені та засвідчені присяжним перекладачем або підготовлені іноземним перекладачем та засвідчена компетентним консулом Республіки Польща.

Університет, що здійснює нострифікацію, порівнює навчальну програму, отримані результати навчання та професійну кваліфікацію, реалізовану практику та тривалість навчання з програмою навчання, досягнуті результати навчання та професійні права, практику та тривалість аналогічного навчання, що проводиться в цьому університеті. У разі виявлення розбіжностей у навчальній програмі, результатах навчання чи тривалості навчання, університет, що здійснює нострифікацію може зобов’язати особу, яка подає заявку на нострифікацію диплома, скласти спеціальні іспити чи пройти практику. Університет, що здійснює нострифікацію визнає або відмовляє визнати диплом про закінчення навчання за кордоном як еквівалент відповідного польського диплому та професійного звання протягом 90 днів з дати подання заявки, яка відповідає офіційним вимогам. Потім медичній сестрі чи акушерці видається відповідна довідка. Заявник повинен сплатити збір за проведення процедури нострифікації.

Максимальний розмір сплати становить 50% від посадового окладу професора. Університет визначає умови та порядок звільнення від сплати збору. Всю детальну інформацію з вищезазначених питань медична сестра чи акушерка можуть отримати в університеті, який проводить процедуру нострифікації.

У разі успішного завершення процесу нострифікації медична сестра, акушерка отримує довідку з польського університету, який підтверджує, що її диплом про закінчення навчання на сестринській справі та акушерстві визнається в Республіці Польща як еквівалентний диплому польської сестринської справи чи акушерства та відповідне професійне звання. Після цього особа повинна звернутися до окружної ради медсестер та акушерок, яка має юрисдикцію щодо майбутнього місця виконання професії для отримання додаткової інформації.

 

У зв’язку з редакцією чинної законодавчої норми надати право на виконання професії медичної сестри за ст. 35 вищезгаданого закону  іноземцям, які отримали атестат або диплом про закінчення середньої медсестринської школи, акушерської школи, отриманої в іншій країні (наприклад, в Україні).

Крім того, іноземець з України, вже на етапі подання заявки про обмежене право на виконання професії для проходження адаптаційного періоду, повинен мати офіційний сертифікат про знання польської мови в усній та письмовій формі в обсязі, необхідному для виконання професії медичної сестри чи акушерки, виданого на підставі Закону від 7 жовтня 1999 р. про польську мову. Відповідно до положень Закону про польську мову, офіційним підтвердженням знання польської мови як іноземної є свідоцтво про знання польської мови, що видається Державною комісією з атестації володіння польською мовою як іноземною. Цей сертифікат іноземець може отримати після складання іспиту на знання польської мови.

Детальна інформація про, між іншим, вищезгаданий іспит, місце проведення іспитів, розмір оплати за іспит та контактні дані до вищезгаданої Комісії доступні на сайті www.certyfikatpolski.pl

Якщо іноземець з України відповідає вищезазначеним умови, встановленим відповідно до ст. 36 Закону про професії медичних сестер і акушерок, окружна рада медичних сестер і акушерок надає їй обмежене право на виконання професії медичної сестри чи акушерки на час адаптаційного стажування та направляє до медичних установ, які організовують це стажування. Після проходження стажування заклад охорони здоров’я, який організовує стажування, на підставі позитивного результату стажування видає медичній сестрі, акушерці (іноземці) довідку про проходження стажування. Копію довідки суб’єкт організації стажування передає окружній раді медичних сестер і акушерок, яка направила медичну сестру та акушерку на стажування, протягом 14 днів з дня зарахування стажування. Потім медсестра або акушерка можуть звернутися до окружної ради медсестер та акушерок про надання їй повного права на виконання професії. Якщо він відповідає всім умовам, встановленим відповідно до ст. 35 Закону про професії медичних сестер і акушерок, окружна рада медсестер та акушерок надає їй, як іноземці, повне право виконувати професію медсестри чи акушерки в Польщі на постійній або строковій основі.

Друга процедура на отримання Права на виконання професії медичної сестри або акушерки наразі регулюється відповідно до ст. 35а Закону про професії медичних сестер і акушерок. Наразі це альтернативний шлях отримання права на виконання професії медичної сестри, акушерки для людей, які отримали професійну кваліфікацію за межами території країн-членів Європейського Союзу без необхідності нострифікації диплому медичної сестри чи акушерки або складати іспит з польської мови – прискорений шлях допуску до роботи за професією медичної сестри чи акушерки.

Ця процедура завершується отриманням права на виконання професії медичної сестри чи акушерки для певного виду професійної діяльності, періоду та місця роботи у конкретному закладі, що здійснює медичну діяльність, або отриманням умовного Права на виконання професії медичної сестри чи акушерки, що дає право на виконання професії, як правило, тільки в медичному закладі, призначеному для надання послуг пацієнтам, хворим на COVID-19. Вищезгадане право на виконання професії видається строком на 5 років. Для того, щоб подати заявку на вищезазначене Право на виконання професії медичної сестри або акушерки, необхідна попередня згода на виконання роботи на посаді медичної сестри чи акушерки, яка надається Міністром охорони здоров’я за адміністративним рішенням. Нижче ми надаємо посилання на веб-сайт, де ви можете отримати детальну інформацію щодо вищевказаного питання, включаючи умови, які необхідно виконати:

www.gov.pl/web/zdrowie/uproszczony-dostep-do-wykonywania-zawodu-pielegniarki-i-poloznej

Nostryfikacja (uznanie dyplomu)

Uprzejmie informujemy, iż w aktualnym stanie prawnym postępowanie nostryfikacyjne prowadzi polska uczelnia posiadająca kategorię naukową A+, A albo B+ w dyscyplinie, której dotyczy wniosek. W odniesieniu do Ukrainy ww. nostryfikacja może obejmować tylko dyplomy ukończenia studiów wyższych I i II stopnia uzyskane na Ukrainie a więc bakaławr, magistr. Jeśli chodzi o te ukraińskie dyplomy osoba powinna się kontaktować w celu ich nostryfikacji z Wydziałami Nauk o Zdrowiu na polskich uczelniach medycznych.

Postępowanie nostryfikacyjne reguluje rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1881). Osoba ubiegająca się o uznanie dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu składa wniosek do ww. wybranej uczelni. Do wniosku należy dołączyć dyplom ukończenia studiów uzyskany za granicą oraz dokumenty umożliwiające ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów oraz  świadectwo, dyplom lub inny dokument, na podstawie którego osoba ta została przyjęta na studia oraz oświadczenie o miejscu i dacie urodzenia. Dokumenty, o których mowa powyżej, mogą być złożone w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez uczelnię nostryfikującą. Uczelnia nostryfikująca może, po przeprowadzeniu oceny formalnej wniosku, zażądać od wnioskodawcy przedłożenia tłumaczenia zwykłego na język polski dokumentów, o których mowa powyżej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uczelnia nostryfikująca może zażądać od wnioskodawcy przedłożenia tłumaczenia na język polski dokumentów umożliwiających ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów, sporządzonego i poświadczonego przez tłumacza przysięgłego albo sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczelnia nostryfikująca porównuje program studiów, uzyskiwane efekty uczenia się i uprawnienia zawodowe, realizowane praktyki zawodowe oraz czas trwania studiów z programem studiów, uzyskiwanymi efektami uczenia się i uprawnieniami zawodowymi, realizowanymi praktykami zawodowymi oraz czasem trwania podobnych studiów prowadzonych w tej uczelni.  W przypadku stwierdzenia różnic w programie studiów, efektach uczenia się lub czasie trwania studiów uczelnia nostryfikująca może zobowiązać osobę ubiegającą się o nostryfikację dyplomu do złożenia określonych egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych. Uczelnia nostryfikująca uznaje albo odmawia uznania dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymagania formalne. Następnie pielęgniarce, położnej zostaje wydane odpowiednie zaświadczenie.

Za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego wnioskodawca musi uiścić opłatę. Maksymalna wysokość opłaty wynosi 50% wynagrodzenia profesora. Uczelnia ustala warunki i tryb zwalniania z opłaty. Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące powyższych kwestii pielęgniarka, położna może uzyskać w uczelni wyższej, która przeprowadza postępowanie nostryfikacyjne.

Jeżeli proces nostryfikacji zakończy się pomyślnie pielęgniarka, położna otrzymuje zaświadczenie z polskiej uczelni o uznaniu w Rzeczypospolitej Polskiej jej dyplomu ukończenia studiów pielęgniarskich, położniczych za granicą za równoważny z dyplomem ukończenia polskich studiów pielęgniarskich lub położniczych i odpowiednim tytułem zawodowym. Następnie osoba ta powinna się skontaktować z okręgową radą pielęgniarek i położnych, właściwą ze względu na przyszłe miejsce wykonywania zawodu w ceku uzyskania dalszych informacji.

Z uwagi na brzmienie aktualnych przepisów prawa brak jest natomiast możliwości przyznania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej w trybie art. 35 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (j. t. Dz. U. z 2021r. poz. 479 ze zm.) cudzoziemcom posiadającym uzyskane w innym państwie (np. na Ukrainie) świadectwo lub dyplom ukończenia średniej szkoły medycznej pielęgniarskiej, szkoły położnych.

Jeśli chodzi o przyspieszoną ścieżkę dopuszczenia do pracy w zawodzie pielęgniarki lub położnej należy wskazać, iż aktualnie jest to możliwe w oparciu o regulacje zawarte w art. 35a ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Jest to aktualnie alternatywna ścieżka uzyskania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej dla osób, które uzyskały kwalifikacje zawodowe poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej bez konieczności nostryfikacji dyplomu pielęgniarskiego, położnej czy zdania egzaminu z języka polskiego.   Tryb ten kończy się uzyskaniem prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na określony zakres czynności zawodowych, okres i miejsce zatrudnienia w konkretnym podmiocie wykonującym działalność leczniczą albo uzyskaniem warunkowego PWZ pielęgniarki lub położnej które uprawnia do wykonywania zawodu co do zasady tylko w podmiocie leczniczym przeznaczonym do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19. Ww. prawa wykonywania zawodu są wydawane na okres 5 lat.. Aby ubiegać się o przyznanie ww. PWZ niezbędne jest wcześniejsze uzyskanie zgody na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej którą udziela Minister Zdrowia w drodze decyzji administracyjnej. Poniżej przekazujemy link do strony www, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje w powyższej kwestii, w tym warunków jakie należy spełnić:

www.gov.pl/web/zdrowie/uproszczony-dostep-do-wykonywania-zawodu-pielegniarki-i-poloznej

Нострифікація (Визнання диплому)

Повідомляємо, що в нинішньому правовому статусі процедуру нострифікації проводить польський університет з науковою категорією A+, A або B+ у дисципліні, якої стосується заявка. Щодо України, то вищезгадана нострифікація може включати лише дипломи закінчення університету І та І ступеня, отримані в Україні, а отже бакалавр, магістр. Якщо йде мова про такі українські дипломи, то для їх нострифікації особа має звернутися до Факультетів медичних наук польських медичних університетів.

Порядок нострифікації регулюється Постановою Міністра науки і вищої освіти від 28 вересня 2018 р. про нострифікацію дипломів про закінчення навчання за кордоном та підтвердження закінчення навчання на певному рівні (Вісник Законодавчих Актів від 2018 р., поз. 1881). Особа, яка подає заявку про визнання диплому про закінчення навчання за кордоном як еквівалент відповідного польського диплому та професійного звання, подає заявку до вищезазначеного обраного університету. До заявки слід додати диплом про закінчення, отриманий за кордоном, та документи, що дають змогу оцінити курс навчання, результати навчання та тривалість навчання, а також атестат, диплом або інший документ, на підставі якого особу зараховано на навчання, а також заяву про місце і дату народження. Документи, зазначені вище, можуть бути подані у виді копій, завірених як достовірні копії оригіналу університетом, який здійснює нострифікацію. Університет, який здійснює нострифікацію може після офіційної оцінки заявки попросити заявника надати звичайний переклад на польську мову вищезгаданих документів. В особливо обґрунтованих випадках університет, що здійснює нострифікацію, може вимагати від заявника надати переклад на польську мову документів, які дають змогу оцінити курс навчання, результати навчання та тривалість навчання, підготовлених та засвідчених присяжним перекладачем або підготовлених іноземним перекладачем та засвідчених компетентним консулом Республіки Польща.

Університет, що здійснює нострифікацію, порівнює навчальну програму, отримані результати навчання та професійну кваліфікацію, реалізовані стажування та тривалість навчання з програмою навчання, досягнуті результати навчання та професійні права, реалізовані професійні стажування та тривалість аналогічного навчання, що проводиться в цьому університеті. У разі виявлення розбіжностей у навчальній програмі, результатах навчання або тривалості навчання, університет, що здійснює нострифікацію може зобов’язати особу, яка подає заявку на нострифікацію диплому, скласти окремі іспити або пройти професійну практику. Університет, що здійснює нострифікацію визнає або відмовляє визнати диплом про завершення навчання за кордоном як еквівалент відповідного польського диплому та професійного звання протягом 90 днів з дати подання заявки, яка відповідає офіційним вимогам. Потім медичній сестрі, акушерці видається відповідна довідка.

Заявник повинен сплатити збір за проведення процедури нострифікації. Максимальний розмір оплати становить 50% від посадового окладу професора. Університет визначає умови та порядок звільнення від сплати збору. Всю детальну інформацію з вищезазначених питань медична сестра, акушерка можуть отримати в університеті, який проводить процедуру нострифікації.

У разі успішного завершення процесу нострифікації медична сестра, акушерка отримує довідку з польського університету, який підтверджує, що її диплом медичних сестри та акушерства визнається в Республіці Польща як еквівалентний диплому польського сестринської справи чи акушерства та відповідне професійне звання. Після цього особа повинна звернутися до окружної ради медичних сестер та акушерок, яка має юрисдикцію щодо майбутнього місця виконання роботи, щоб отримати додаткову інформацію.

Зважаючи на зміст чинних правових положень неможливо надати право на виконання роботи на посаді медичної сестри чи акушерки відповідно до ст. 35 Закону від 15 липня 2011 року про професії медичної сестри та акушерки (єдиний текст Вісника Законодавчих Актів 2021 р., поз. 479 із змінами) іноземцям, які мають атестат або диплом про закінчення середньої медичної сестринської школи, акушерської школи, отриманий в іншій країні (наприклад в Україні).

Коли йдеться про прискорений шляху допуску до роботи за професією медичної сестри чи акушерки, то слід зазначити, що наразі він можливий виходячи з нормативно-правових актів, що містяться у ст. 35а Закону про професії медичних сестер та акушерок. Наразі це альтернативний шлях отримання права займатися професією медичної сестри, акушерки для людей, які отримали професійну кваліфікацію за межами території держав-членів Європейського Союзу без необхідності нострифікації диплому медичної сестри, акушерки чи складати іспит з польської мови. Ця процедура завершується отриманням Права на виконання професії медичної сестри або акушерки для певного виду професійної діяльності, періоду та місця роботи у конкретній установі, що здійснює медичну діяльність, або отриманням умовного Права на виконання професії медичної сестри чи акушерки, що дає право на виконання професії, як правило, тільки в медичній установі, призначеній для надання медичних послуг пацієнтам, хворим на COVID-19. Вищезазначене право на виконання професії видається строком на 5 років. Для того, щоб подати заявку на вищезазначене Право на виконання професії медичної сестри або акушерки, необхідна попередня згода на виконання роботи на посаді медичної сестри чи акушерки, яка надається Міністром охорони здоров’я за адміністративним рішенням. Нижче ми надаємо посилання на веб-сайт, де ви можете отримати детальну інформацію щодо вищевказаного питання, включаючи умови, які необхідно виконати:

www.gov.pl/web/zdrowie/uproszczony-dostep-do-wykonywania-zawodu-pielegniarki-i-poloznej

Informacja o pracy w Niemczech dla pielęgniarek, które uciekły z Ukrainy. Materiał jest przygotowany w język niemieckim, ponieważ jest to oferta dla osób, które porozumiewają się w języku niemieckim na poziomie B1.

Oferta pracy w języku niemieckim

Oferta pracy w języku polskim

Oferta pracy w języku ukraińskim

Kurs z podstawy medycznego języka polskiego dla medyków z Ukrainy

uluslararası nakliyat uluslararası evden eve nakliyat uluslararası nakliyat uluslararası evden eve nakliyat ev depolama ev eşyası depolama istanbul eşya depolama yurtdışı kargo uluslararası kargo firmaları uluslararası kargo taşımacılığı uluslararası ev taşıma uluslararası eşya taşımacılığı uluslararası ev taşıma uluslararası nakliyat uluslararası evden eve nakliyat
escort bursa escort gorukle